Olgunluk �a��-III: Oyun �mparatorlu�u

 

Cem Aka�

 

 

 

 

 

265 ��ye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��kan K�sm�n �zeti:

 

 

Gen� bir ideoloji tarih�isi olan H�kl, ya�am�ndan, ili�kilerinden ve en �ok da kendinden s�k�ld��� i�in, Proje adl� �irkete ba�l� olarak ekvatordaki bir yapay adaya iki y�ll���na enerji n�bet�isi g�reviyle gitmeyi kabul eder. Ruhsal bir t�r enerjidir bu, meditasyon yaparak �retilmektedir ve do�ru yerlerde konu�lanm��, yeterli say�da enerji n�bet�isinin meditasyonu sayesinde, d�nyan�n toplam aura enerjisinin artt�r�laca��, bunun da kitlelerin mutlulu�una �nemli bir katk�da bulunaca�� �ng�r�lmektedir. H�kl n�bet yerine giderken geride Simu adl� sevgilisini b�rak�r � Simu da Proje i�in �al��maktad�r; �irketin Dubl�deki genel merkezinde, tan�t�m koordinasyon sorumlusu g�revini y�r�tmektedir.

�ift, solitrans ad� verilen ve yaln�zca enerji n�bet�ilerinin kullanma hakk�na sahip oldu�u bir alet arac�l���yla g�r���r � solitrans, n�bet�ilerin ayr�cal�klar�ndan yaln�zca biridir ve bu ayr�cal�klar�n toplam�, yeni bir s�n�f yarat�lmakta oldu�u iddialar�na �anak tutacak kadar geni�tir. H�kl, adada ge�irdi�i s�re zarf�nda �eli�kili d���ncelere kap�l�r: bir yan�yla bu yaln�zl�k ona iyi gelmi�, baz� �eyleri daha a��k bir �ekilde g�rmesini sa�lam��t�r, ama �b�r yan�yla da ka�t��� ya�am� �zlemesine yol a�m��t�r. Adada bulunan ve Proje taraf�ndan, n�bet�ilere yard�mc� olmalar� i�in istihdam edilen �yar� insan� kilbler de onun yaln�zl�k duygusunu artt�rm��t�r. Alt� ay�n sonunda H�kl y�z�n� k�zart�r ve sevgilisinden, Dubl�e d�nmesini sa�lamak i�in ba�lant�lar�n� kullanmas�n� ister.

Simu bu durumdan her ne kadar memnun de�ilse de sevgilisinin istedi�ini yapar ve Proje�nin �nderi Ebrino ile g�r���r. Bu arada Simu�yla Ebrino aras�nda bir ili�ki de ba�lam��t�r. N�bet�ilerin n�bet s�relerini tamamlamamalar� asl�nda ciddi bir su�tur ve a��r yapt�r�mlar� vard�r, ama Ebrino�nun araya girmesiyle H�kl adadan kurtulur. Bunun bir diyeti olacakt�r tabii: Proje�nin kendine ciddi bir rakip olarak g�rd���, merkezi �sta�da bulunan ve t�ketim m�zi�i �retiminde d�nyan�n bir numaral� �irketi olan Musak��n y�kselen �nderlerinden Ekva hakk�nda bir ara�t�rma yapmas�, onunla ilgili ku�kular do�ru ��karsa da Ekva�y� �ld�rmesi istenmektedir.

H�kl bu g�revle, D�nya Birli�i�ne ba�l� Kuzeydo�u Kanad��n�n ba�kenti �sta�ya gider, yan�nda adadan beraberinde getirdi�i, Jams ad�nda bir kilb de vard�r. Simu da, solitrans� tan�tmak ve Proje�nin kamuoyu deste�ini y�kseltmek i�in �sta�ya gitmi�tir. �sta g�nleri H�kl-Simu ili�kisinin ��z�nmesine, Jams�la H�kl��n dostlu�unun peki�mesine tan�k olur. Jams bir s�re sonra, hem H�kl�e duydu�u a�ka kar��l�k bulamad��� i�in, hem de kilblerin ger�e�ini ortaya ��karmakla kendini y�k�ml� sayd��� i�in H�kl�� b�rak�r ve �sta�n�n d�� d�nyaya kapal�, �e�itli efsanelerle �r�l� getto-centrumuna gider. H�kl bu arada Ekva�yla ve onun �ellist k�zkarde�i Ridaf�la tan���r; Ekva�y� tan�d�k�a daha �ok sever ve sayg� duymaya ba�lar, Ridaf�a ise a��k olur. Bu durumda Ekva�y� �ld�rmesi olanaks�zla�m��t�r; bunu Ebrino�ya anlatmaya �al���rsa da ba�aramaz. Ne var ki Ekva bir suikaste kurban gider ve Proje bunu H�kl��n hanesine yazarak onu terfi ettirir � bundan b�yle Proje�nin �sta b�rosunu y�netecektir. Ancak H�kl, Ekva�yla yapt��� konu�malar sonucunda Proje�nin ama�lar�n� sorgulamaya ba�lam��t�r. Ekva�n�n �ld�r�lmesi, Hem H�kl��n, hem de Ridaf��n ya�amlar�na yeni bir y�n vermelerine yol a�ar: Ekva�n�n �yesi oldu�u gizli bir direni� �rg�t�yle ba�lant� kurarak, onun sava��m�n� s�rd�rme karar� al�rlar. Bu �al��malar, Kuzeydo�u Kanad��n�n �Kurtulu�� sava��m�na d�n��ecektir.

 

 

Son Timsah�n Ku�sal Zembere�i adl� gizli �rg�t, Kuzeydo�u Kanad��n�n ba�kenti �sta�da, H�k�met Binas�n�n camlar�na bir mesaj yazarak �lkedeki d�zene kar�� bir sava��m ba�latm��t�r. D�zenle ilgili sorunun tam olarak ne oldu�u bilinmemekle birlikte, yayg�n bir ho�nutsuzluk g�zlenmektedir. Bu ho�nutsuzlu�un kayna��nda, futbol ligi sistemi �zerine kurulmu� olan ve lig �ampiyonu tak�m�n partisinin iktidara gelmesini �ng�ren siyasal sistemin halktan kopmu� olmas�n�n bulundu�u d���n�lmektedir. H�zla yay�lan direni� hareketi, �lke �ap�ndaki di�er �rg�tlerin de bu sava��ma eklemlenmesiyle g��lenir. �sta�n�n getto-centrumunda da, Jams��n �nderli�inde organize olan �ehir fareleri, ka��� planlar� yapmaktad�r.Kurtulu� Hareketi ad� alt�nda d�zenlenen kongrede organize bir yap� ortaya ��kar; bu yap�n�n tepe noktas�nda Pa�a ve BMA vard�r. Pa�a da Son Timsah�n Ku�sal Zembere�i �rg�t�ne �yedir; BMA�n�n ise ge�mi�i karanl�kt�r, yaln�zca Beyaz Mantolu Adam ad�yla tan�nd��� bilinmektedir. Ekva, gizlice bu harekete destek vermekte ve ideologlu�unu y�r�tmektedir. O �ld�r�ld�kten sonra da Kurtulu� Hareketi, �ne s�rd��� tezlerin pek �o�unu benimseyerek yoluna devam eder. Pa�a Neyo�ya giderek bir s�re burada incelemelerde bulunur ve sorunlar�n ger�ek kayna��n� saptad���na inand��� bir teori geli�tirir. Bugs Teorisi ad�yla an�lan, d�nyan�n gizli bir grup taraf�ndan bilgisayar a�� ve bu a�a ba�lanabilen b�cekler arac�l���yla y�netildi�ini ileri s�ren bu teori, daha sonra geli�tirilerek i�in i�ine kimli�i belirsiz uzayl�lar� da katar. Yerel h�k�metle ya�anan �e�itli gerilimler ve h�k�metin �lke �ap�ndaki ayaklanmalar� bast�rmada etkili olamamas�, dahas�, futbol ligini iptal ederek bu ayaklanmalar� k�r�klemesi, o zamana kadar sessiz kalmay� ye�lemi� olan D�nya Birli�i y�netiminin olaya el koymas�na neden olur. �sta H�k�meti la�vedilir. DB g��leri Kuzeydo�u Kanad��na girer.

Kurtulu� Hareketi, D�nya Birli�i�nin kendisini desteklemek yerine bizzat m�dahale etmesini �ileden ��kar�c� bulur ve a��ktan sava� olas�l���n� da g�ze alarak g��lerini DB�ye kar�� seferber eder. Bu arada Kurtulu� Hareketi i�inde de �e�itli �atlaklar belirmi�, iktidar�n yakla�t��� d���ncesi, ki�isel h�rslar� �n plana ta��maya ba�lam��t�r. Ger�ekle�ip ger�ekle�medi�i baz� uzmanlara g�re tart��mal� olan bir sava��n ard�ndan Kurtulu� Hareketiyle DB Dubl�de masaya oturur; bu g�r��melerde Kurtulu� Hareketinin bekledi�ini bulamamas�n�n faturas� Pa�a�ya ��kar�l�r ve BMA�n�n y�ld�z� y�kselir. Bu arada Proje�nin b�y�k bir yalan oldu�u, Vez�v�de yerk�renin merkezine ula�mak ve buraya bir n�betr istasyonu kurmak i�in kaz� yap�lmad���, DB kredilerinin �ar�ur edildi�i ortaya ��kar, ama Ebrino �oktan s�rra kadem basm��t�r.

�� y�l s�ren sava��m�n sonunda gelinen noktada iktidar�n el de�i�tirmesi ama Kurtulu� Hareketinin ba�lang��taki devrimci s�ylemini b�y�k oranda terk etmi� olmas� ciddi ele�tirilere yol a�ar. H�kl��n yapt��� belgeselde bu nokta alttan alta vurgulan�r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Kimdir? Ne Nedir?

 

763: Hol�y Sevner��n �iyi� ve �k�t�� d�nemlerinin s�resi. M.�. 62- M.S. 701 aras� iyi, 702-1465 aras� k�t�, 1466-2229 aras� iyi d�nemdir. Bu d�nemlerin iyilik ve k�t�l�k �zellikleri tart��mal�d�r, birbirlerinden ne kadar farkl� oldu�u konusunda Hol�y Sevner �yeleri aras�nda bile g�r�� ayr�l��� vard�r; genel e�ilim, k�t� d�nemlerin daha e�lenceli oldu�u y�n�ndedir.

 

Afrika Organizasyonu: Olgunluk �a��ndaki �� b�y�k siyasal biriminden biri.

Agse: H�kl��n eski sevgilisi, Sayr��n annesi. SonS�z adl� �rg�t�n Neyo temsilcili�ini yaparak Kurtulu� hareketine kat�ld�.

 

Ba�lant�: Bir gezegen y�zeyinde geli�en Bilincin, o gezegenin Ruhuyla uyum i�inde olmas�. Ba�lant�n�n kesilmesi, bir gezegenin I��n�ma ge�me yolunda �nemli bir darbe almas� anlam�na gelir, ��nk� I��n�m (ve dolay�s�yla Ba�lant�) ancak bu uyum sonucu �retilen birlik enerjisiyle m�mk�nd�r.

Beatles: Hol�y Sevner��n D�nya y�z�nde birlik enerjisi �retimi konusunda etkili olabilece�ini d���nd��� bir m�zik grubu. Josebah gibi Beatles da (ba�ka nedenlerden �t�r� olsa da) bu beklentiyi kar��layamam��t�r.

Bilincin Bek�ileri: Kaptan Neeling�in varoldu�unu d���nd���, bir evrenden di�erine genel anlam�yla �birikim�in aktar�lmas�n� sa�layan grup. Ger�ekten varolup olmad�klar� saptanamam��t�r.

Bilin�-cismi: Evrende bilin� ta��yan her birim.

Bugs Teorisi: D�nyan�n bir bilgisayar a��yla ve bu a�a do�rudan ba�lanabilen, uydudan kontrol edilen b�cekler arac�l���yla y�netildi�ini ileri s�ren teori. Ekva-Pa�a Doktrini olarak da bilinir. Geli�tirilmi� Bugs Teorisi, bu d�zene�in kontrol�n�n, D�nya�y� yok etmek isteyen uzayl�lar�n elinde oldu�unu savunur.

 

Can Alibey Uzan: Ara�t�rmac�. Hol�y Sevner�la ilgili �nemli saptamalar� olmu�, bunlar� a��klayamadan �ld�r�lm��t�r. Hakan Uzan��n babas�d�r.

Cellat: bkz. Soytar�.

 

Deborah: Eilohis�in sevgilisi olmu� oldu�u d���n�len kad�n.

Duteron: Hol�y Sevner �yesi. Dinlerden sorumludur.

D�nya Birli�i: Olgunluk �a��n�n �� b�y�k siyasal birli�inden biri � Avrupa, Asyan�n bir k�sm� ve Amerikalar� kapsar.

D��kapan�: D��leri kaydeden ve bunlar�n sonradan izlenmesini sa�layan ayg�t; bir t�r karakutu.

 

Ebrino: Proje�nin �nderi; Jahiveh�in o�lu.

Eilohis: Hol�y Sevner �yesi. Proje�den sorumludur. Kuru bir adam olarak bilinir. Hol�y Sevner kurallar�na ayk�r� olarak Deborah ad�nda bir sevgilisi oldu�u konusunda rivayetler vard�r.

Ekva: Musak��n ���nc� �nderi, Kurtulu� Hareketinin ideolo�u, Ridaf��n abisi. Suikaste kurban gitmi�tir.

Evrenin D�n���m�: Evrenin bir evreden di�erine ge�mesi. D�n���m belli bir ilerleme ideolojisi bar�nd�r�r, ama bu ilerlemenin kapsam� belirsizdir. ��inde bulunulan evren 17. Evren olarak bilinir; 18. D�n���m�n ard�ndan 18. Evrene ge�ilecektir. Bu konuyla bizzat galaksi �nderlerinin yan�s�ra Z�rafalar� Lekeleme komitesi ve Mutsuz �ah Is�nandemir ilgilenir.

 

Faht: Kuzeydo�u Kanad��n�n en tan�nm�� futbol adam�. Hol�y Sevner��n I��n�m Harekat�nda, kitlelerin deste�inin sa�lanmas� konusunda �nemli katk�lar� olmu�tur.

 

Galaksi Ombud B�rolar�: Galaksi sakinlerinin y�netsel �ikayetlerini iletebilece�i merkezler.

Galaksiler Toplant�s�: Galaksi �nderleri aras�nda yap�lacak ve 18. D�n���m konusundaki son geli�melerin ele al�naca��, evrenin I��n�ma ge�i�ini yava�latan ya da engelleyen gezegenlerin durumunun tart���laca�� toplant�. Galaksi �nderi Cellat bu toplant�da aralar�nda D�nya�n�n da bulundu�u binlerce gezegenin K�rm�z� �izmeli Kedi masal� uyar�nca yok edilmesini �nerecektir.

Games: D�nya Birli�i�nin en b�y�k �irketlerinden biri; her t�rl� bireysel ve kurumsal oyunun tasar�m�yla u�ra��r; Jahiveh�e ba�l�d�r.

Gatlok: D�nya Birli�i�nin en b�y�k �irketlerinden biri olan ve port �retimiyle u�ra�an S-Port�un �nderi. Bugs Teorisi portlar�n, bireylerin kontrol edilmesinde kullan�ld���n� ileri s�rd��� i�in Gatlok�a ve �irketine ku�kuyla yakla�an Pa�a, Kurtulu� Hareketinin Kuzeydo�u Kanad��ndaki portlara kar�� toplu imha harekat�na giri�mesini sa�lar, ancak Kurtulu� Hareketi sava��m�n� sona erdirip iktidar� devrald���nda, S-Port�la o zamana kadarki en b�y�k port al�m anla�mas�n�n yap�lmas�n� engelleyemez.

Gezginler: Ba��ms�z olarak �al��t�klar� halde bir s�re sonra Cellat��n bask�s�na boyun e�en ekip; galaksi �ap�nda denetim yapmakla g�revlidirler.

G�lme tekeli: Cellat��n bulu�u bir enerji olan g�lme enerjisinin barajlarda topland�ktan sonra Z�rafalar� Lekeleme Komitesine devredilmesini �ng�ren, Cellat taraf�ndan D�nya�n�n yok edilmesini sa�lamak i�in r��vet olarak kullan�lan tekel.

G�ne� �lkeler Federasyonu: Olgunluk �a��n�n �� b�y�k siyasal birli�inden biri.

 

Hakan Uzan: Kronk�un peygamber adaylar�ndan biri; Can Alibey Uzan��n o�lu. Babas�n�n Hol�y Sevner ve Z�rafalar� Lekeleme Komitesi hakk�ndaki bulgular�n�, babas�yla kendisinin �l�mleri aras�ndaki k�sa s�rede gizlice yay�mlatmay� ba�ard��� d���n�lmektedir. Bu bulgular�n bir b�l�m�n�n, yaz�ld�klar� s�rada gelece�e ait olmas�, Kaptan Neeling taraf�ndan �a��rt�c� bulunmu�tur.

Hamrabi: Utracek�in adamlar�ndan biri. Bir saray yaz�c�s�yken, yazd��� tabletlerde kendini kral olarak tan�tm�� ve siyasal manevralar sonucunda idam edilmi�se de tarihe bu tabletlerde anlat�ld��� �ekilde mal olmu�tur.

Hatn: Kartal partisi �nderi; Kuzeydo�u Kanad��n�n h�k�met �nderlerinden biri.

Hol�y Sevner: D�nya�n�n I��n�ma ge�mesini sa�lamakla y�k�ml� yedi ki�ilik ekip. Ge�mi�i, Kay�tlardan anla��ld��� kadar�yla binlerce y�l� kapsamaktad�r. Ekibi olu�turan bireyler zaman i�inde de�i�se de, roller ya da bireysel makamlar ayn� kalmaktad�r (kadronun son halini almadan �nce Mukaber gibi ba�ka �yelerin bulundu�u, Utracek�in gruba sonradan kat�ld��� anla��l�yorsa da, bu de�i�iklikler birer istisnad�r). �rne�in Kaptan Neeling her zaman ekibin �nderi olmu�tur, ama bireysel Neeling�ler tarih i�inde elbette de�i�mi�tir. Ekip �yeleri di�er �yeler taraf�ndan se�ilerek g�reve gelir.

H�kl: �deoloji tarih�isi. Proje�ye kat�l�p bir ekvator adas�na n�bet�i olarak gider. Ridaf��n sevgilisi, Sayr��n babas�. Kuzeydo�u Kanad��ndaki Kurtulu� Hareketiyle ilgili belgeseli haz�rlayan ki�i. N�bet�i olarak �al��t��� d�nemde kulland��� solitrans adl� aletin yan etkisi nedeniyle haf�za kayb�na u�rar.

 

I��n�m: �ncelikle gezegenlerin, ard�ndan da b�t�n evrenin D�n���m i�in �retmesi gereken birlik enerjisinin yarataca�� etki.

I��n�m Harekat�: Hol�y Sevner��n, I��n�ma ge�ilebilmesi i�in b�t�n olanaklar�n� ve t�m g�c�n� seferber ederek son kozunu oynad��� harekat.

I��n�m i�in G�zetim ve Destek Program� (IGDP): I��n�ma ge�mekte gecikmi� gezegenlerin yok edilmek yerine desteklenmesi ve y�nlendirilmesi i�in Galaksiler Toplant�s�n�n benimsedi�i program. .

 

Jahiveh: Hol�y Sevner��n tek kad�n �yesi. Games�ten sorumludur. Kurallara uymayarak cinsel ili�kide bulunmu� ve Ebrino�yu do�urmu�tur. Grubun en ne�eli ve insanc�l elemanlar�ndan biri olmakla birlikte, i�ini Kaptan Neeling kadar ciddiye ald��� da s�ylenebilir.

Jams: �nceleri ad� Jas olan, H�kl�le ayn� yerde Proje i�in �al��an kilb. Daha sonra H�kl�le birlikte ka�arak �sta�ya gelir ve getto-centruma giderek buradaki �ehir farelerini organize etmeye ba�lar. Olgunluk �a��n�n temellerine y�nelik bir tehdit olu�turdu�u i�in sonunda sessizce ve yine �ehir fareleri taraf�ndan �ld�r�l�r.

Josebah: Hol�y Sevner��n D�nya y�z�nde birlik enerjisi �retimi konusunda etkili olabilece�ini d���nd��� bir m�zisyen. Beatles gibi Josebah da (ba�ka nedenlerden �t�r� olsa da) bu beklentiyi kar��layamam��t�r.

 

 

Karac: Z�rafalar� Lekeleme Komitesi �yelerinden biri.

Kamu Geli�tirme Kay�tlar�: Galaksi y�netimleri nezdinde tutulan ve I��n�ma ge�me performans� ba�lam�nda gezegenlerle ilgili t�m bilgileri i�eren kay�tlar.

Kaptan Neeling: Hol�y Sevner��n �nderi, oyun imparatorlu�unun kurucusu. Cellat��n babas�, O�nun kocas�.

Kay�tlar: Hol�y Sevner��n t�m toplant� tutanaklar�n� ve Kaptan Neeling�in Seyir Defterini i�erir.

Kilbler: Proje�nin, n�bet istasyonlar�ndaki enerji n�bet�ilerine yard�mc� olmalar� amac�yla istihdam etti�i, insan-alt� �zellikler ta��d��� ve �ehir farelerinden dev�irildi�i d���n�len ki�iler.

�Klasikler, yeniden!� Musak��n Ekva d�neminde ba�latt���, ikinci biny�l m�ziklerinin yeniden i�lenerek t�ketime sunulmas�n� hedefleyen ve b�y�k ba�ar� kazanan pazarlama harekat�.

Kronk: Hol�y Sevner��n (�zellikle de Duteron�un) geli�tirdi�i gizli dinlerden biri. I��n�ma gidecek oranda bir birlik enerjisi �retmeyi ba�aramad�.

Kronk ��lemesi: Kronk diniyle ilgili �� belge. Bu belgelerden biri, Hol�y Sevner��n kontrol� d���nda yay�mlanm��, di�er ikisi, Utracek�in haz�rlad��� Olgunluk Kitab��na temel olu�turmu�tur.

Kurtulu� Hareketi: Kuzeydo�u Kanad��nda yerle�ik d�zene kar�� ayaklanan ve �� y�ll�k bir sava��m sonunda iktidar� devralan hareket. BMA ve Pa�a taraf�ndan y�netilirken, Pa�a�n�n tasfiyesi sonucunda tek �nderli olarak yoluna devam etmi�, ba�lang��taki devrimsel potansiyelini ger�ekle�tiremedi�i iddia edilmi�tir.

 

Lekesiz z�rafa: Mutsuz �ah Is�nandemir taraf�ndan gezegenlere I��n�ma ula�abilmeleri i�in a��lan kredinin birimi. S�n�rl� say�da lekesiz z�rafa bulundu�u i�in gezegenler birbirleriyle yar��mak durumundad�r. Bkz. Z�rafalar� Lekeleme Komitesi.

 

Mukaber: Hol�y Sevner��n eski �yelerinden biri. Kitaplarla ilgilenirdi. Delirdi�i i�in yerini Utracek�e b�rakm��t�r.

Musak: T�ketime y�nelik m�zik �retimi end�strisinin en b�y�k �irketi.

Mutsuz �ah Is�nandemir: Gezegenlere lekesiz z�rafa verilmesini denetleyen ki�i.

 

O: D�nya�n�n Ruhu. Hol�y Sevner��n tamamlay�c�s�. Cellat��n annesi, Kaptan Neeling�in kar�s�. Ba�lant� kesildikten sonra, Galaksiler Toplant�s�nda gezegeninin mahkum edilmemesi i�in b�y�k �aba g�sterir.

Olgunluk �a��: Modern �a��n k�llerinden do�an �a�.

Olgunluk Kitab�: Olgunluk �a��n�n en yayg�n oldu�u d���n�len kitab�. Yazar� ve ne zaman yaz�ld��� kitleler taraf�ndan bilinmese de, Hol�y Sevner �yesi Utracek�in kaleminden ��kmad�r. Gizlice dola��ma sokulmu�tur, zaman i�inde yenilenir. Muhalif bir s�ylem i�erdi�i d���n�l�r, ama bu konuda ciddi tart��malar vard�r.

 

Papavka: Hol�y Sevner �yesi. Hukuk�u, ayr�nt� d��k�n�, geveze.

Pa�a: Son Timsah�n Ku�sal Zembere�i adl� �rg�t�n �yesi olarak Kuzeydo�u Kanad��nda �zg�n bir ayaklanma hareketine kat�l�r, daha sonra Kurtulu� Hareketinin iki �nderinden biri olur. BMA�n�n �nderlik konumuna y�kselmesinde �nemli katk�lar� olmu�tur. Ortaya att��� Bugs Teorisi Harekete �nemli bir ivme ve y�n kazand�r�rsa da, daha sonra i�in i�ine uzayl�lar� da katmas�, onu muhaliflerinin elinde kolay bir hedefe d�n��t�r�r.

Port: Port-alana eri�imi sa�layan bireysel alet.

Port-alan: Kamusal ileti�im alan�.

Proje: Ekvatora, kutuplara ve d�nyan�n merkezine yerle�tirilecek istasyonlarda n�bet sistemiyle meditasyon yapacak olan enerji n�bet�ileri sayesinde b�y�k miktarda aura enerjisi �retmeyi ve bu sayede olu�acak enerji kalkan�yla d�nya refah�na katk�da bulunmay� hedefleyen �irket. Proje�nin yapmaya �al��t��� �eyin Hol�y Sevner��n ama�lar�na uygun olmas� ve neredeyse ayn� s�zc�klerle dile getirilmesi bir rastlant� de�ildir, ��nk� bu grup taraf�ndan kurulmu�tur. Ancak Jahiveh�in o�lu Ebrino taraf�ndan y�netilen �irket bir s�re sonra asli amac�n� unutmu� ve ki�isel emellere alet edilmi�tir.

 

Redaktu: Hol�y Sevner �yesi. Toplant� tutanaklar�n� yazar.

Ridaf: H�kl��n �ellist sevgilisi, Ekva�n�n k�z karde�i. Kurtulu� Hareketinde �leti�im Sorumlusu Yard�mc�s� olarak �al��t�ktan sonra hayalk�r�kl��� i�inde ayr�l�r. Daha sonra Hol�y Sevner��n son peygamberi olarak I��n�m Harekat�n�n ba��na ge�irilir ve Musak�la i�birli�i yaparak ba�ar�ya ula�acakken, H�kl��n haf�zas�n� t�m�yle kaybetmesinden az �nce sevgilisiyle kay�plara kar���r.

 

Sayr: Agse ve H�kl��n o�lu. Webdragon. I��n�m Harekat�nda Hol�y Sevner�la birlikte �al���r ve port-alandaki �al��malar� y�r�t�r.

Sir James Belder: Hol�y Sevner�la ilgili en �nemli kaynak yap�t� yazan tarih�i. Bu metin, ayn� zamanda Kronk dininin de temel referanslar�ndan biridir.

Solitrans: Ki�ilerin sanal transportasyonunu sa�layan ve yaln�zca Proje�ye ba�l� enerji n�bet�ilerinin ve s�n�rl� say�da yak�nlar�n�n kullanabildi�i alet.

Soytar�: Hol�y Sevner��n eski �yelerinden. Kaptan Neeling ve O�nun o�lu. Hol�y Sevner�dan ayr�ld�ktan sonra evrensel bir kariyer yaparak galaksi �nderli�ine y�kseldi. I��n�m konusunda D�nya�ya kar�� ac�mas�z bir tutum sergilemesi hakk�nda farkl� a��klamalar ileri s�r�lm��t�r. Cellat olarak tan�n�r. Kendisine soruldu�unda bamba�ka bir hikaye anlat�r.

S-Port: Neyo merkezli, en b�y�k port �reticisi �irket. Z�rafalar� Lekeleme Komitesiyle i�birli�i yapt��� iddialar� vard�r.

 

�ehir Fareleri: Getto-centrumlarda mahkum olarak ya�ad��� ve end�striyel �retimin yan�s�ra Proje�nin kilb gereksinimini kar��lad��� d���n�len ki�iler. Haf�zalar�na, yapt�klar� i�e g�re de�i�en bi�im ve miktarlarda m�dahale edildi�i �ne s�r�l�r.

 

Thirty-Nine Steps: Bir evrenden di�erine �birikim�in aktar�ld���n� savunan ve bu i�erikli radyo mesajlar� saptay�p de�ifre ederek d�nya y�zeyinde yay�nlayan, ancak daha sonra sahtekarl�k yapt��� anla��lan �rg�t; 39 sanat��, d���n�r ve bilim adam� taraf�ndan olu�turulmu�tur.

 

Utracek: Hol�y Sevner �yesi. Her t�rl� yaz�l� malzemenin �retiminden sorumludur.

 

Z�rafalar� Lekeleme Komitesi: D�nya�da uzun s�re yaln�zca garip bildirileriyle tan�nan, hakk�nda fazla bir�ey bilinmeyen, oysa evren �ap�nda gezegenlerin I��n�m performans�n� denetleyen, bir a�amada Cellat�la fazla yak�n ili�kiler i�ine girdi�i �ne s�r�len �rg�t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. NE YAPTIKLARINI B�LM�YORLAR

 

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Eski Kaptan Neeling, Kaptan Neeling, Utracek, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Bir y�l �nce oybirli�iyle se�ilen yeni Kaptan Neeling, bug�nk� toplant�yla birlikte resmen g�revine ba�lad�. Eski Kaptan Neeling, kendi yerine g�sterdi�i aday�n b�yle bir destekle se�ilmi� olmas� nedeniyle duydu�u sevinci dile getiren bir konu�ma yapt� ve her ne kadar yak�n gelecekte, Hol�y Sevner �yelerinden herhangi birinin yeniden se�ilmesini gerektirecek bir geli�me olmas� beklenmese de, b�yle bir se�im oldu�u takdirde m�rettebat�n en do�rusunu yapaca��ndan hi� ku�kusu olmad���n� s�yledi.

 

Jahiveh: ��������� Neeling, sen ger�ekten ya�lanm��s�n! Ba�lad���n c�mle bitmeyecek diye �ok korkuyoruz. Bence art�k sus da gidip mezar�ndaki �i�eklere bak. B�rak da yeni Neeling konu�sun biraz.

 

Redaktu:��������� Benim de en sevdi�im gelenektir bu.

 

Eilohis:����������������������� Hangisi?

 

Redaktu:��������� Kral �ld�, ya�as�n kral.

 

Eski Neeling:�� Hen�z �lmemi� oldu�umu an�msatmama izin verecek kadar nazik oldu�unuzu biliyorum. Ayr�ca kendi d�nemim hakk�nda, yeni Kaptan�a yol g�sterece�ini d���nd���m bir-iki saptama yapmam�n, m�rettebat�m aras�nda g�zle g�r�l�r bir s�k�nt� yaratmayaca��n� umuyorum. Bilmem yan�l�yor muyum?

 

����������� G�zle g�r�lebilen ve g�r�lemeyen s�k�nt�lar, eski Kaptan Neeling�in g�z sa�l���, en son ne zaman yan�lmam�� oldu�u �zerine ger�ekle�tirilen k�sa tart��madan sonra eski Kaptan Neeling�in kendini yerermi� gibi g�z�kmekle birlikte asl�nda �vmesine f�rsat tan�mak i�in, �nerdi�i de�erlendirme konu�mas�n� yapmas�, g�zle g�r�l�r bir co�kuyla onayland�, hatta �srarla talep edildi.

 

Eski Neeling:�� Bildi�iniz gibi 1465�te Hol�y Sevner, 763 y�ll�k �iyi� d�nemine ge�ti. Burada bulunan herkes, bu �iyi� d�nemde g�reve geldi � hepimiz, 702�nin sonunda ba�layan �k�t�� d�neminin efsaneleriyle yeti�ti�imiz i�in, iyi bir �rg�t olma sorumlulu�u kar��s�nda enikonu zorland�k, bocalad�k, bunun bir haks�zl�k oldu�unu bile d���nd�k. Neredeyse y�z y�ld�r s�rmekte olan bu d�nem, t�m�yle haz�rl�ks�z yakaland���m�z bir felakete de tan�k oldu: O�yla, D�nyan�n Ruhuyla ba�lant�m�z koptu. Atalar�m�z b�yle bir olas�l�k konusunda bizi uyarmam��t� � g�reve ba�lamam�n hemen ertesinde ortaya ��kan bu durumu anlamak, al�nabilecek �nlemleri saptamak i�in Kay�tlar� alt-�st etti�imi en az�ndan Jahiveh an�msar. Toy bir kaptand�m ve Hol�y Sevner tarihinde e�i g�r�lmedik bir felaket, bula bula beni bulmu�tu.

 

Duteron:��������� Kaptan, siz asla toy olmad�n�z, l�tfen.

 

Papavka:�������� Kendinize kar�� b�yle ac�mas�z olmay�n Kaptan, sonra bize yapacak bir�ey kalmayacak.

 

Eski Neeling:�� Sa�olun, ama ben bu g�r���mde diretece�im. Neredeyse elli y�l kaptanl�k yapt�m ve zaman�m�n en b�y�k b�l�m�n� Ba�lant� konusuna harcad�m. �tiraf etmeliyim ki bug�n bulundu�umuz nokta, elli y�l �ncesinden �ok da ileride de�il. Ba�lant�n�n kopmas�n�n genel nedenini san�r�m art�k biliyoruz, ama bunun D�nya�da neye kar��l�k geldi�inden emin de�iliz. Nedir Ba�lant�? Bu gezegen y�zeyinde geli�en Bilincin, bu gezegenin �z Ruhuyla uyum i�inde olmas�. On be�inci y�zy�l�n sonuna kadarki d�nemde, d���k yo�unlukta bir I��n�m� vard� D�nya�n�n, �a�lar boyunca da bu b�yle olagelmi�ti. Hol�y Sevner�in amac�, yine hepimizin �ok iyi bildi�i gibi, bu I��n�m� e�ik de�erine y�kseltmek, bunun i�in de insanlar aras�nda bir �e�it enerji birli�i yaratmakt�. Ba�lant�n�n kopmas�, bu y�ndeki �al��malar�m�z�n bo�a ��kt���n� g�steriyor, yani y�zlerce y�ld�r yap�lan onca �eye kar��n, ilerleme kaydetti�imizi sanmam�za kar��n, O�dan giderek uzak d��t�k. Nedir I��n�m� azaltan, ne oldu? 1565 y�l�nda, �evremize bakt���m�zda, b�yle bir kopu�u gerek�elendirebilecek ne gibi etmenler g�r�yoruz? Bu konular� �ok tart��t�k, biliyorum, ayn� �eylerle kafan�z� yeniden �i�irmek istemiyorum, ama bana �yle geliyor ki Ba�lant�y� yeniden kurmay� ba�arman�n yolu, benim yapamad���m� yapmaktan, yani D�nyada ger�ekte neyin de�i�mekte oldu�unu saptay�p buna kar�� �nlem almaktan ge�iyor.

 

Jahiveh:���������� Bu konudaki beceriksizlik hepimizin can�m, yapma. Duteron y�zlerce y�ld�r peygamber konkurunu d�zenliyor �rne�in, ama yapt��� �eyler, birle�tirdi�i kadar ay�r�yor da. Utracek de �yle, birtak�m edebi sahtekarl�klar pe�inde ko�up duruyor, faydas�z kilisenin papaz�. Papavka durmadan konu�uyor, herkese hukuk ��retmeye �al���yor, ��zg�rl�k, e�itlik, karde�lik� diyip duruyor, ama o da haybeye u�ra��yor i�te.

 

Eilohis:����������������������� Oysa sen, Jahiveh?

 

Redaktu:��������� Jahiveh�e laf yok. La hayre fi hinne vela b�dde min h�nre.

 

Eski Neeling:�� Latinceye benzemiyor. Nedir?

 

Redaktu:��������� Arap�a tabii. Kad�ndan hay�r gelmez ama kad�ns�z da olmaz.

 

Eilohis:����������������������� Hol�y Sevner�� kuranlar da senin gibi d���n�yormu� belli ki, tek bir kad�n�m�z oldu�una bak�l�rsa.

 

Jahiveh:���������� Tam tersine, ben e�itlik�i bir yakla��mlar� oldu�unu d���n�yorum. Alt� erkek e�ittir bir kad�n.

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda kad�nlarla erkeklerin k�sa bir kar��la�t�rmas� yap�ld�, hangisinin nefesini daha uzun tutabildi�i konusunda g�r�� birli�i sa�lanamad�; Jahiveh�in Deborah�� g�ndeme getirmesi, eski Kaptan Neeling�in m�dahale etmesine ve s�z� yeni Kaptan Neeling�e vermesine yol a�t�.

 

Neeling:���������� Kaptan Neeling�in Hol�y Sevner��n yak�n gelecekteki g�ndemi konusundaki s�zlerine t�m�yle kat�l�yorum. Bu konuda biraz daha d���nmemizde yarar var gibi geliyor bana. Safl���m� ve deneyimsizli�imi ho�g�rece�inizi umarak-

 

Duteron:��������� Hay�r, hay�r, siz de mi?

 

Neeling:���������� Ne yapay�m, g�rev tan�m�mda var.

 

Papavka:�������� Arkada�lar usul hakk�nda. Hatibe sata�ma oldu�u s�rece toplant� uzayacak; �zel meselelerinizi d��ar�da halledersiniz, toplant�n�n g�ndemini bozmay�n, i�imizi bitirip gidelim.

 

Jahiveh:���������� Bunu Eilohis s�ylese anlar�m, gidecek bir yer bulmu�tur yine diye, ama zavall� Papavkam, sen nereye gidece�ini san�yorsun toplant�dan sonra?

 

Eski Neeling:�� Hadi ama. Kaptan Neeling�e sayg�s�zl�k ediyoruz. Bizim dedikodu ve h�rg�rden ba�ka bir�ey bilmeyen bir avu� ihtiyar oldu�umuzu d���necek.

 

Neeling:���������� O nas�l lak�rd� say�n Kaptan. Hol�y Sevner �yelerinin teker teker ve bir arada ta��d��� sayg�nl��� d���nmek bile ba��m�n d�nmesine ve s�yleyeceklerimi unutmama yol a��yor.

 

Redaktu:��������� Bu �ocu�un a�z� iyi laf yap�yor. B�rak�n da konu�sun.

 

Neeling:���������� Te�ekk�r ederim. Dedi�im gibi, Kaptan��n saptamalar�na kat�l�yorum ve buradan yola ��karak, Hol�y Sevner��n son iki d�nemine daha yak�ndan bakman�n yararl� olaca��n� d���n�yorum. M.�. 61�le M.S. 702 y�llar� aras�ndaki iyi d�nemde �zellikle Duteron�un �st�n �abalar� sayesinde, D�nyay� I��n�ma ge�irebilecek bir birlik kurulmas� y�n�nde �ok �nemli ad�mlar at�ld�. Hol�y Sevner m�rettebat�ndan �� ki�i bir �ilk�e imza atarak insanlar�n aras�na kar��t� M.�. 6�da ve b�ylece yeni bir d�nemin ba�lamas�na katk�da bulundu. Bununla yetinmedik elbette; gerekli efsanelerin gerekli yerlerde ortaya ��kmas�n� sa�lad�k, Utracek �ok �al��t� bu konuda; peygamberimiz de bu konudaki kurallara uymaya gereken �zeni g�sterdi. Ben �taliha cum� s�z�yle �l� bir k�z� diriltmesi hikayesini hala �ok ba�ar�l� bulurum �rne�in.

 

Jahiveh:���������� Anne sevgisi olmayan adamdan peygamber olur mu Kaptan, ge�elim l�tfen.

 

Neeling: ��������� Yine de, sevgiyi ve ba���lamay� ��retisinin temeline koymas� iyiydi, Tarsuslunun da b�y�k katk�s� oldu tabii, ama sonu�ta �fke, korku ve intikamdan biraz uzakla�may� ba�ard�k.

 

Papavka:�������� Kaptan, kap�n�n d���ndaki sava�tan haberiniz yok galiba � s�z�mona din karde�i olan insanlar aras�nda �fke, korku ve intikamdan ba�ka bir�ey yok.

 

Neeling: ��������� Biliyorum, biliyorum, o y�zden Duteron�un mesaisi devam etti ya zaten. Annesinin izni olmadan ad�m atmayan �eyba�n�n torunu yakla��k alt� y�z y�l sonra yeni bir krall�k kurmay� ba�ard� kendine.

 

Duteron:��������� Bu kez �l�leri diriltme hikayesi pek etkileyici olmad� ger�i. Ay�pt�r s�ylemesi, bizimle hunharca dalga ge�ti namussuzlar.

 

Redaktu:��������� Demek ki neymi�, seyirciye oynamak �nemliymi�. Ne istediklerini, hangi numaralara yatk�n olduklar�n� bileceksin. �kimizin gidip �ocu�un g��s�n� yarmam�z ve kalbinden koyu bir damla kan �ekip sonra kalbini karla ovmam�z t�m�yle inand�r�c� bulundu mesela.

 

Neeling:���������� Neyse, ayr�nt�ya girmeyelim, o operasyonda da b�y�k hatalar�m�z oldu bence. Sonuca bakacak olursak, ayn� d�zlemde etkinlik g�steren iki ayr� birle�tirme hareketi ba�latm�� olduk. Do�ru mu yapt�k, yanl�� m�, tart���l�r. Bir yandan i�lerinden birinin tekel olmas�n� engelledik ve rekabet ortam� olu�turduk, b�ylece dura�anl��a yenik d��mezler diye d���nd�k, ama �b�r yandan bir d��manl�k potansiyeli de yaratt�k. Bu iki dinin kar�� kar��ya gelmesi ka��n�lmazd�; nitekim 703�te ba�layan k�t� d�nemimizin ilk y�llar�nda Emeviler Cebelitar�k�� ge�ip Avrupaya girdi ve Vizigotlar� yendi. 1096�da H�ristiyanlar kar�� ata�a ge�ip ilk Ha�l� Seferini d�zenledi. 1480�de bu kez Fatih Otranto liman�n� ald�; 1453�te Constantinopolis�i de o alm��t�.

 

Papavka:�������� M��terek bahis oynamak isteyen var m�?

 

Redaktu:��������� Dersi b�lmeyelim.

 

Neeling:���������� Asl�nda Papavka hakl� bir bak�ma. 1487�de �mit Burnunu dola�t� Avrupal�lar, 1492�de Atlas Okyanusunu a�t�lar, 1498�de Vasco de Gama Hint Okyanusuna ula�t�. 1455�te G�tenberg �ncili bas�ld�. 1500�lere gelindi�inde Avrupa, din temelli yeni bir uygarl���n merkezi olmu�tu art�k. �b�r tarafta Bab�r 1530�da Mo�ol �mparatoru olarak Hindistan�a girdi, Kabil�den Bihar s�n�r�na kadar olan b�lgeyi ele ge�irdi. �slam uygarl��� y�kseli�ini Osmanl�lar arac�l���yla s�rd�r�yor � Avrupal�lar kendi aralar�nda sava�maktan f�rsat buldu�unda, varl�klar�n� Osmanl�lara kar�� korumaya �al���yor. Ve b�t�n bunlar olurken, biz O�yla Ba�lant�m�z� yitiriyoruz. Neden? M��terek bahis konusuna d�necek olursak: b�yle giderse bu iddiay� kimse kazanamayacak, o y�zden. Bizim temel a�maz�m�z bir�eyi hep kar��t�yla birlikte ortaya ��karmam�z, ama b�t�n kar��tl�klar� a�an bir hedefe ula�maya �al��mam�z.

 

����������� Bu a�amada Kaptan Neeling ve Papavka mant�ksal ve epistemolojik bir tart��maya giri�ti, ama m�rettebat�n geri kalan�n�n dikkatinin da��lmas� �zerine as�l konuya d�n�ld�, Ba�lant�n�n yeniden kurulabilmesi ve minimum I��n�m de�erinin yakalanmas� i�in, Kaptan Neeling�in s�z�n� etti�i kar��tlardan biri se�ilerek �zerine yo�unla��lmas� kararla�t�r�ld�. Se�im bir sonraki toplant�da yap�lacak. Kaptan Neeling�in Bat� Avrupa-H�ristiyanl�k yanl�s� bir tutum i�inde oldu�u da m�rettebat�n g�z�nden ka�mad�.

����������� Verilen k�sa aradan sonra Galaksiler Toplant�s� konusuna ge�ildi. O�yla Ba�lant�n�n kopmas�ndan �nceki durumu, toplant�ya kat�lan �yeler i�in �zetleyen Kaptan Neeling, kesinti d�nemi i�inde Toplant�n�n yap�lm�� olmas�n�n m�mk�n oldu�unu, dolay�s�yla Soytar��n�n �nermesi beklenen masal�n uygulamaya konmu� olabilece�ini belirtti. Bunun hangi masal oldu�unu saptaman�n Hol�y Sevner ve D�nya i�in ya�amsal �neme sahip oldu�u m�rettebat�a tart��mas�z kabul edildi. Bir sonraki toplant�da bu konudaki g�zlemler ve olas� masallar tart���lacak.

����������� Toplant�n�n hen�z yap�lmam�� olmas� da m�mk�n oldu�undan ve yap�lana kadar Ba�lant�n�n kurulaca�� varsay�m�yla, Soytar��n�n �nerisine kar��l�k olarak hangi masal�n �nerilmesinin uygun olaca�� tart��maya a��ld�. �ki hafta �nceki toplant�da bu tart��ma g�ndeme al�nm�� oldu�u halde, baz� �yelerin yeterince haz�rl�kl� olmad��� dikkati �ekti. �e�itli masallar tart���ld�ktan sonra, Jahiveh�in �nerisi alk��larla kabul edildi.

 

Jahiveh:���������� Ben �ocukken annemden hep ayn� masal� anlatmas�n� isterdim, Utracek�in uyarlad��� evren masallar�ndan birini. Hani bir krali�e varm��, �ocu�u olmad��� i�in penceresinin �n�nde oturup �z�nt� i�inde gergef i�lermi�. Bir g�n yine kocas�n�n ne yapt���yla ilgilenmezken ve mendil i�lerken-

 

Utracek:��������� Bin sekiz y�z on be�inci mi?

 

Jahiveh:���������� -san�r�m, t�� parma��na batm�� ve iki damla kan akm��. Ger�i benim bildi�im t��lar�n ucu hi� o kadar sivri de�ildi ama neyse, masal i�te. Krali�e d��ar�da ya�an kara ve bu sahne i�in �zel olarak gelen kuzguna bak�p i� ge�irmi�, �Ah, ne olurdu benim de kar gibi beyaz tenli, kuzgun gibi kara sa�l�, kan k�rm�z�s� dudaklar� olan bir �ocu�um olsayd�,� demi�.

 

Utracek:��������� Dile�i yerine gelmi� ama garson moron oldu�u ve sipari�i yanl�� ald��� i�in k�rm�z� tenli, beyaz sa�l�, kara dudakl� bir o�lu olmu�, de�il mi? Ondan sonra mecburen ibnelik.�������

 

Eilohis:����������������������� Utracek, senin arpan fazla geldi galiba.

 

Jahiveh:���������� Evet, dile�i olmu�, d�nya g�zeli bir k�z �ocu�u do�urmu�, ama adet oldu�u �zre do�um s�ras�nda Krali�e �lm��. Kral b�t�n gergef tak�mlar�n� yakt�r�p ba�ka bir kad�nla evlenmi�. Yeni Krali�enin en temel g�revi prensesin �k�t� �vey anne� kavram�n� do�ru olarak ��renmesini sa�lamak ve konu�acak ba�ka kimsesi olmad��� i�in aynas�yla muhabbet etmekmi�. Zaman i�inde k�t� kalpli Krali�e aynas�yla konu�a konu�a biraz delirmi� ve aynan�n da kendisiyle konu�tu�u san�s�na kap�lm��. Bu durumda b�t�n kad�nlar�n tek ve mecburi tak�nt�s� olan g�zellik konusunu aynaya a�maya karar vermi�, ayna da sahibine yaranmak i�in elinden geleni ard�na koymam��, D�nya y�z�ndeki en g�zel kad�n�n Krali�e oldu�unu s�yleyip durmu�.

 

Duteron:��������� Bir�ey soraca��m. Annen senin hep bu masal� istemene bozuluyor muydu?

 

Jahiveh:���������� O kadar g�zel bir kad�nd� ki annem. K�t� olan babamd�. Her neyse, Prenses iyice b�y�y�p serpilmi�, �ok g�zel bir gen� kad�n olmu�; tabii Krali�e de g�n ge�tik�e gen�le�iyor de�ilmi�, o y�zden g�nde birka� kez aynaya ayn� soruyu sorar olmu�. Tahmin edece�iniz gibi ayna ayn� �eyleri y�llard�r papa�an gibi tekrarlamaktan fena halde s�k�lm�� ve bir g�n can�na tak demi�, m��teri memnuniyeti, sahibine ba�l�l�k gibi kavramlar� unutup, Krali�eden daha g�zel birinin oldu�unu s�ylemi�, Krali�e nevrotik bir hiddetle bu kendini bilmezin kim oldu�unu sordu�u s�rada da arkas�ndan Pamuk Prenses ge�mi�.

 

Papavka:�������� Neden Kuzgun Prenses ya da Kan Prensesi de�il de Pamuk Prenses?

 

����������� Papavka�n�n bu sorusu Hol�y Sevner �yelerinin G�zellik kavram�n� tarihsel ve kuramsal bir d�zlemde analiz etmesine yol a�t�. Eilohis b�t�n g�zelliklerin y�zeyle ilintili olmas� nedeniyle Pamuk Prensesin g�zelli�inin cildi arac�l���yla simgelenmesinin son derece yerinde oldu�unu s�yledi. Utracek bu g�r��e kat�lmayarak bir kitab�n g�zelli�inin cildi ya da bask� kalitesiyle s�n�rland�r�lamayaca��n�, i�eri�inin, yani derinli�inin as�l belirleyici etmen oldu�unu �ne s�rd�. Ona g�re Prensesin ten renginin �ne ��kar�lmas�, asl�nda t�m�yle aptal oldu�unun vurgulanmas� i�indi, zaten masal�n ilerleyen b�l�mlerinde bu ortaya ��kacakt�. Papavka renklerin simgesel de�erleri �zerine bir�eyler s�ylemeye �al��t�ysa da konu kad�nlar�n m� erkeklerin mi daha ak�ll� oldu�una geldi. Jahiveh, erkekler o kadar ak�ll�ysa neden o kadar k�ll� diye sordu. M�rettebat bu kelime oyununu kald�ramad� ve ortal�k bir anda kar��t�; neyse ki Kaptan Neeling ak�am yeme�ini iptal etme tehdidiyle g�r�lt�y� kesmeyi ba�ar�p masal�n devam�n� h�zl� bir �ekilde toparlamas� i�in s�z� yine Jahiveh�e verdi.

 

Jahiveh:���������� K�skan� �vey anne Krali�e, Pamuk Prensesi avc�ya vermi�, ormana g�t�r�p �ld�rmesi i�in. Ama avc� Pamuk Prensese k�yamay�p serbest b�rakm��, Krali�eye de bir ceylan�n kalbini g�t�rm��, onu �ld�rd���ne inans�n diye. Krali�e insan kalbiyle ceylan kalbi aras�ndaki fark� bilmiyormu� tabii. Pamuk Prenses ormanda y�r�rken k���k bir kul�beye gelmi�, kap�y� �alm��, yan�t veren olmay�nca iyi yeti�tirilmi� her prenses gibi kap�y� a��p i�eri girmi�. Kurulu bir sofra g�rm�� i�eride � her tabaktan bir�eyler yemi�, sonra yatak odas�na gidip iki yata�� birle�tirmi� ve uyumu�. Buras� tabii ki yedi c�celerin eviymi�. C�celer ak�am madenden d�n�nce yemeklerinden yenmi�, sular�ndan i�ilmi�, yataklar�nda da yat�lm�� oldu�unu g�r�p k�zm��lar. Ama Pamuk Prensesi fark edince b�t�n k�zg�nl�klar� ge�mi� � b�t�n g�n �al��t�klar�, ormanda ya�ad�klar� ve toplu dola�t�klar� i�in, kad�n arkada� bulmalar� ve eve gelmeye ikna etmeleri zor oluyormu� ��nk�. Uzatmayal�m, Pamuk Prenses onlarla birlikte ya�amaya ba�lam��. Krali�e aynas�na kimin en g�zel oldu�unu sorup yine Pamuk Prenses yan�t�n� al�nca, �vey k�z�n�n �lmedi�ini anlam��; bu i�i kendi ba��na ��zmek zorunda oldu�una karar verip cad� kad�n giysilerini giymi� ve solu�u yedi c�celerin evinde alm��. �� kez gelmi� buraya - Pamuk Prensese ilkin belini s�kan bir ku�ak, ikincisinde sa�lar�na tak�l�p zehir zerkeden bir tarak, ���nc�s�nde de zehirli bir elma vermi�. Pamuk Prenses hem yabanc�lardan bir�ey almamas� gerekti�ini b�t�n tembihlere kar��n her seferinde unutuyormu�, hem de cad� kad�n�n bu sefer bir k�t�l�k pe�inde olmayaca��n� d���n�yormu�.

 

Utracek:��������� Bunu s�ylemekten nefret ediyorum, ama ben demi�tim bu k�z salak diye.

 

Jahiveh:���������� Yedi c�celer ilk ak�am yerde �l� gibi yatan Pamuk Prensesi g�r�nce �nce pani�e kap�lm��, ama sonra ��l� m�l�, ne yapal�m, yapaca��z art�k,� diyerek k�z� soymaya ba�lam��lar. Ku�ak ��k�nca Prenses kendine gelmi�, c�celerin de hevesi kursaklar�nda kalm��, ama belli etmemi�ler. �kinci gece ayn� �ey tarakla olmu�. Ama ���nc� gece aksi c�ce, �Prensesi soymaya kalkan� vururum,� diyince s�rayla �stten �stten yapm��lar, sonra da Prensesi camdan bir tabuta koymu�lar. Bir g�n beyaz atl� Prens oradan ge�erken Pamuk Prensese a��k olmu�, belli ki �l�sevicilik o s�ralar pek modaym��. Yedi c�celer o g�n ba�lar� a�r�d��� i�in evdeymi�. Prensin Prensesi g�t�rmesine kesinlikle kar�� ��km��lar. Prens dolgun bir �cret kar��l���nda hi� olmazsa bir kez �pmek istemi� Prensesi. C�celerin aras�nda sert bir tart��ma ��km��, ama sonunda, �Bir kereden bir�ey ��kmaz, zaten kokmaya da ba�lad�,� diyip izin vermi�ler. Prens Prensesi �pm��; adam Frans�z oldu�u i�in zehirli elma par�as� Prensesin a�z�ndan d��m��, Prenses yeniden canlanm�� ve g�nlerdir hi�bir �ey yemedi�i i�in i�eri girip c�celerin b�t�n yemeklerini yemi�. Bunun �zerine Prens hepsini �atoya yeme�e davet etmek zorunda kalm��. O g�nden sonra da c�celer �atodan gitmek bilmemi� ve kazana k�m�r atma, tesisat i�leri, �at� aktarmas� gibi i�ler yapm��lar. �m�rleri boyunca hep birlikte ya�ay�p �ok mutlu olmu�lar; �zellikle Pamuk Prenses halinden �ok memnunmu�.

 

����������� Masal�n yedi c�ce i�ermesi nedeniyle Hol�y Sevner�a biraz fazla bariz bir �ekilde uygun olmas�n�n bir sak�nca yarat�p yaratmayaca�� k�sa bir s�re tart���ld�ysa da, �yelerin b�y�k �o�unlu�unun bir prensesi misafir etme, bir k�sm�n�n da bir prensin �atosunda ya�ama fikrini benimsemesi nedeniyle bu masal, Hol�y Sevner�in Galaksiler Toplant�s�nda uygulanmas�n� talep edece�i masal se�ildi.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Mor�tesi bir karanl�k. Kendi cisminden kopar�lman�n yaln�zl���; �rk�nt�. Bir karabasan: ge� kald��� halde ko�amamak; can�n� kurtarmak i�in bile olsa a�z�n� a��p ses ��karamamak; kapal� durmakta direnen g�z kapaklar�na s�z ge�irememek. Nerede oldu�unu bilememek; dahas�, oldu�unu do�rulayacak her t�rl� d�� dayanaktan yoksun olmak. D��e d�nmek, �aresizce.

����������� O, gezegeniyle Ba�lant�s� kopan ilk ruh de�il, ola ki sonuncusu da de�il. Di�erlerinden fark�, bitip bitmeyece�i belli olmayan bir sonsuzlu�un sonunu beklemeye mahkum olmay� reddetmesi. Bast�r�lamaz bir �olma� ve �eyleme� tutkusu � D�nyaya ba�ka t�rl� bir ruh yara��r m�yd�? Kopan Ba�lant� onu bilincin evreninden d��lam��sa, bilin�d���n�n, mor�tesinin evrenine uyum sa�lamak da m� yok? D��e d�nmek � �are sizce bu olamaz m�?

����������� D���nde �nce kendi ellerine bakmay� ��reniyor O � d���nce g�c�yle bir bilyeyi yerinden oynatmaya �al��an aceminin zorland��� kadar zorlan�yor bunda. �stenci kullanmak bir sanatm��, peki. Ellerine bakmak diyip ge�memeli � her parma��, her t�rna��, eklemi, b�k�m�, tek tek ve birlikte g�rebilmek gerek, hakk�yla bakm�� olmak i�in. Sonra hareket ettirmeye geliyor s�ra � avucunu a��p kapamak, parmaklar�na egzersizler yapt�rmak, bilek hareketlerini kusursuzla�t�rmak, iki eli birlikte oynatmak, ellerini kavu�turmak.

����������� Sonra ayn� i�lemi b�t�n bedenine uyguluyor O. Bu daha zor ku�kusuz, ��nk� hem i�eriden, hem de d��ar�dan g�rebilmesi gerekiyor kendini, ikinci bir ki�i gibi. Bedenini hareket ettirmek, hareketi izlemek � bu iki bak���n getirdi�i iki farkl� alg� bazen ayn� anda, bazen h�zl� bir d�n���mle yank�lan�yor beyninde.

����������� Konu�abilmek, �nce d���nebilmeyi, s�zc�kleri hayal etmeyi, s�ylemeden, s�ylenmeden duymay� gerektiriyor.

����������� Bebekler nas�l yap�yor b�t�n bunlar�. Gargantua azmidir istenen.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Eski Kaptan odama geldi; havadan sudan konu�mak ister gibiydi, ama gevezelik edemeyecek kadar da d���nceli g�z�k�yordu, o y�zden konu�man�n kendi pay�ma d��en b�l�m�n� uzatmad�m, sessizli�in s�k�c�l���ne g�vendim. Kafas�n� me�gul eden �eyin Soytar� oldu�u anla��ld� �ok ge�meden. Onun hakk�ndaki temel �eyleri biliyordum elbette � eskiden Hol�y Sevner �yesi oldu�unu, daha sonra ayr�larak Galaksi hiyerar�isinde �al��maya ba�lad���n�, h�zla, hatta fazla h�zl� bir �ekilde y�kselip Galaksi �nderi oldu�unu, Evrenin 18. D�n���m� i�in b�t�n di�er �nderlerden daha fazla �al��t���n�, Evrenin I��n�ma ge�mesini ve bunun sonucunda da D�n���m� ger�ekle�tirmesini engelleyecek her�eye kar�� ac�mas�z oldu�unu biliyordum. D�nyan�n da ne yaz�k ki bu kategoriye girdi�ini, kendi galaksisinden bir gezegenin, dahas� bizzat kendi gezegeninin p�r�z ��kar�yor olmas�n�n Soytar��y� deli etti�ini, o y�zden Galaksiler Toplant�s�nda, kendi �ocu�unu ��retmenlerin �n�nde cezaland�ran bir okul m�d�r� edas�yla D�nyan�n belirli bir masal uyar�nca yok edilmesini isteyece�ini ya da �oktan istemi� oldu�unu da biliyordum.

����������� Bilmedi�im �eyler de vard� � bu kadar zamanda b�t�n Kay�tlar� okumam beklenemezdi herhalde. Hol�y Sevner�in kadrosu zaman i�inde de�i�mi� �rne�in � Utracek yokmu� eskiden, onun yerine Mukaber varm��; o da kitaplarla ilgileniyormu�. Sonra, okurlar�n yazarlar� okuyarak �ld�rd��� yolunda bir saplant� edinmi� ve bizden ayr�l�p okurlara kar�� eylemler yapan gizli bir �rg�t kurmu�. Soytar� Hol�y Sevner��n �yesiyken Duteron�un olmad���n�, Soytar� gittikten sonra bu kadronun a��ld���n� da bilmiyordum. Eski Kaptan�n anlatt���na g�re Soytar��y� bir dahi �ocuk, bir enfant terrible olarak g�r�yormu� di�erleri, kar��la�t�r�lamayacak �l��de zeki, yetenekli ve g��l�ym�� Soytar�; hi�birinin g�remedi�ini g�r�yor, mucize kabilinden i�ler ba�ar�yormu�. O y�zden de s�k�l�yormu�, hem de �ok � hem Hol�y Sevner�dan, hem de D�nya denen bu gezegenden. Bu bana �ok anla��lmaz gelmedi � onun kapasitesine sahip, daima u�urumun kenar�ndan y�r�yen, ne yapaca�� belli olmayan bir devrimci, D�nya gibi bir yerde, insanlar�n I��n�m� sa�layacak bir birli�e ula�mas�n�, yani evrimsel bir s�reci bekleyemezdi elbette. Bunun bir evrim oldu�u da tart���l�r ayr�ca � �u anki halimize bakt���m�zda, bundan be� bin y�l �ncesine g�re daha ileride oldu�umuzu, ya da �ilerleme�lerin geri d�n��� olmad���n� s�yleyebiliyor muyuz? Soytar��n�n sabr�, ta� levhalara birtak�m kanunlar yazan bir �uygarl�k� kar��s�nda t�kenmi� olmal�yd�. Belki de insanl��a hizmet etmeyi kendine yedirememi�ti, kimbilir. D�nyay� ge�mi�ine g�md�kten sonra ad�n� Cellat�a de�i�tirmesi, bu ac�mas�zl���n ve kopu� arzusunun bir yans�mas�yd� ku�kusuz.

����������� Soytar� konusunda benim de akl�m� kurcalayan bir�ey vard�: ondaki b�t�n bu nefrete kar��n Hol�y Sevner��n Kay�tlar�nda Soytar��dan k�t� bir �ekilde s�z edilmezdi hi�, toplant� tutanaklar�nda bile onun hakk�nda alayc� ya da k���mseyici, en az�ndan onun duygusal say�labilecek tepkisine kar��l�k gelecek duygusal bir a��lmaya hi� rastlamam��t�m. Eski Kaptan� g�l�msetti bu s�zlerim; �K���k karde�e k�z�lmaz,� dedi. B�y�k karde�ler Soytar��n�n gitmesine kar�� ��kmam�� m�yd� hi�, aralar�nda sert tart��malar olmam�� m�yd�? Odama gelip bu konuyu a�an o de�ilmi� gibi davranmas� beni sinirlendirdi a��k�as�, ama sesimi ��karmad�m. Emektar bir Hol�y Sevner �yesinin �a�maz i�aretinin, yaln�zca konu�mak istedi�i konularda, yaln�zca s�ylemek istedi�i �eyleri s�ylemeyi b�y�k bir ustal�kla ba�armas� oldu�u, bilinen bir ger�ekti.

����������� Eski Kaptan sonunda dilinin alt�ndaki baklay� ��karmaya karar verdi ama � e�er Galaksiler Toplant�s� yap�laca�� s�rada Ba�lant� kurulmu� ve D�nya I��n�ma ge�mi� olursa, toplant�ya O de�il Kaptan Neeling�in kat�lmas� s�z konusu olacakt�; her Kaptan da bu olas�l��a kar�� haz�rl�kl� olmakla y�k�ml�yd�. Toplant�ya kat�lmak, Soytar��yla, ya da kendi se�ti�i adla s�yleyecek olursak Cellat�la kar�� kar��ya gelmek demekti. Bunun zor bir kar��la�ma olmas�n� bekledi�imi s�yledim, ama tavr�ndan anlad���m kadar�yla korkmam da gerekiyordu galiba, ne var ki ben b�yle bir korku duymuyordum. Eski Kaptan bunu s�yledi�imde yine dalg�n bir �ekilde g�l�msedi ve kopuk s�zc�klerle, hi�bir �ey anlamad���m� ima etti. Hol�y Sevner ekibinin bay�ld��� bu gizem oyununa hala al��amam��t�m; belirsizliklerin arkas�na s���n�p, olmayan anlamlarla, dizboyunu ge�medi�i halde ula��lmazm�� gibi g�sterilen derinliklerle, hi�bir �eyi g�stermeyen i�aretlerle dolu konu�malar beni zaman zaman, aniden ve kar�� koyamad���m bir �ekilde rahats�z ediyordu.

����������� �Ben de ba�ta senin gibiydim,� dedi Eski Kaptan, tepkimin do�as�n� sezerek. �Ama �imdi, Soytar��yla kar��la�madan g�rev s�remi doldurdu�um i�in seviniyorum. Aram�zdan ayr�ld�ktan sonra kendini �ok geli�tirdi Soytar� � bir yandan onunla gurur duyduk, okumak i�in evden ayr�lan �ocu�un ald��� iyi notlar�n ailesini sevindirmesi gibi; bir yandansa, yine bu aile gibi onun bizi �ok a�m�� ve sonunda bize kar�� olmay� se�mi� olmas�, bizi kahretti�i kadar korkuttu da. En zay�f yanlar�m�z� bilen, bizden kat kat g��l� bir d��manla ba�a ��kmak kolay de�il.�

����������� Hol�y Sevner��n en zay�f yan�, �yelerine cinsel ili�kiyi yasaklamas�yd� Eski Kaptana g�re � bunu bilen Soytar�, t�m�yle beyin enerjisine dayanan, kar�� konulmaz bir cazibe geli�tirmi�ti. Onunla kar��la�acak herhangi bir Hol�y Sevner �yesinin, g�ne�e u�an bir g�kta�� gibi arzunun ate�inde kavrulmas� ka��n�lmaz olacakt�. Bunlar�n safsata oldu�unu Eski Kaptan�n y�z�ne kar�� s�ylemedim � d���nceli g�zlerle bo�lu�a bakmay� ye�ledim. Cinsel rejim bana hi� de zorlay�c� gelmiyor do�rusu; kimsenin de birka� y�l b�yle ya�ad�ktan sonra bir g�n aniden birilerinin cazibesine kap�l�p gidece�ine, kontrol�n� yitirip kendini ge�ici bir zevke teslim edece�ine, koca bir gezegenin kaderine ap�� aras� suyu muamelesi yapaca��na akl�m yatm�yor. �nsanlar i�in ola�an say�lacak bir baya��l�k, insanlar�n �st�nde bir konumda bulunan bir ekip i�in ho� g�r�lemeyecek zay�fl�k demektir, y�kselinecek yerde hayvanlar�n d�zeyine inmek demektir. Laf a��lm��ken ge�en toplant�da Jahiveh�in Eilohis�e sata��rken and��� ismi sordum Eski Kaptana � yaln�zca g�l�msedi tabii ki.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� O�nun d�� evrenindeki yaln�zl��� fazla uzun s�rm�yor � tan�d�k tan�mad�k pek �ok y�z beliriyor �n�nde, kimi zaman g�rmeden alg�l�yor birinin varl���n�, bazen tan�d��� bir ki�inin bamba�ka bir bedende kar��s�na ��kt��� oluyor, al�n�yor biraz, ama al���yor bu duruma. Soytar��n�n Cellat olarak an�l�yor olmas� belki de bundand�r diye d���n�yor. G�rd��� bu varl�klarla ileti�im kurmaya �al���yor O, burada da ��renece�i �eyler oldu�unu anlamak onu �a��rtm�yor � c�mleler farkl� kuruluyor bu evrende, mant�klar farkl�; s�ylenmeden anla��lan �eylerin ne olaca��n� kestirmek zor, s�zlerin kimi zaman kendiliklerinden orta yere d�k�l�vermelerini engellemek daha da zor.

����������� Yapt��� yeni bir ke�if �ok e�lendiriyor O�yu: dikkatini toplay�p birisinin g�zlerine bakt���nda ya yok oluyor o birisi, ya da izin isteyip, bir bahane uydurup gidiyor. Bu ke�fi yapar yapmaz anl�yor: Cellat bu �ekilde yok olmayacak, onu b�yle tan�yacak.

����������� D��e geri d�nmeyi de ��renmesi gerekiyor, hi� kolay olmuyor bu � uzun s�re, bir seferde yapabilece�inin en fazlas�n� yap�p elinde olmaks�z�n uyan�yor; yeniden uyudu�unda bamba�ka bir yerde, ba�ka canl�lar aras�nda, zar zor anlad��� bir durum i�inde buluyor kendini. �lk ba�ta her yeni d���n getirdi�i kurallar� sessizce kabul edip bunlara uygun �ekilde davran�rken, sonralar� kendi isteklerini ge�erli k�lmas�n� becermeye ba�l�yor O � en inat�� d�� bile bir s�re sonra onun iste�i do�rultusunda de�i�tiriyor kendini, kendi varl�klar�n� b�rak�p O�nun g�rmek istediklerini getiriyor, mekan� de�i�tiriyor, zaman� O�ya uyduruyor. B�t�n bunlar O�nun �zg�venini artt�r�yor elbette, ama hala, her�eyini bilmedi�i bir oyunca�a bir-iki numara yapt�rabildi�i i�in sevinen bir �ocuk gibi hissediyor kendini. Bunun do�ru bir his oldu�unu biliyor.

����������� D�� ge�itleri: ba�lant�s�z koordinatlar� birbirine ba�layan mekanizma. B�t�n evreni kaplayan, evreni m�mk�n k�lan bilin� �rg�s�, O�nun bilincinin, daha do�rusu O ad� verilen bilincin bir anda evrenin bir ucundan �b�r ucuna gitmesini, daha do�rusu bir u�ta yok olup �b�r u�ta ortaya ��kmas�n� da m�mk�n k�l�yor. B�t�n evrene yay�lm�� bir hammaddenin yerel olarak bi�imlenmesi gibi bir�ey bu. �stedi�i anda D�nyay� kar��s�nda g�rebilmek, O�yu melankolik anlar�nda ne�elendiren tek �ey � hi�bir �ey d���nmeden, uzun uzun gezegenini izliyor, insanlar�n� �a��r�yor, onlara ula�am�yor elbette, uzaktan izlemekle yetinmek yeniden �z�yor O�yu, g�r�nt� silikle�iyor, d�� kendi senaryosunu arka kap�dan sokuvermeye �al���yor. B�yle durumlarda bazen koyverdi�i oluyor � d�� nereye g�t�recekse oraya gidiyor, bo�a ge�irecek zaman� olmad���n� an�msat�yor kendine sonra, titreyip i�ine d�n�yor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� M�rettebat hakk�nda neler s�yleyebilirim? Onlar� hem ki�i olarak, hem de y�zlerce y�ll�k ge�mi�i olan makamlar ya da roller olarak yeni yeni tan�maya ba�l�yorum, birlikte ya�ad�k�a ve Kay�tlar� okuduk�a. Bu ikilik de kendi i�inde ilgin� asl�nda � ben de dahil olmak �zere b�t�n Hol�y Sevner �yeleri, kendilerinden �nce ayn� makamda bulunmu� olanlar�n yapt�klar�n�, ki�iliklerini, d���ncelerini ��renmek ve kendi ge�mi�leriymi� gibi benimsemek zorunda. B�t�n Kaptan Neeling�ler benim, onlardan farkl� olsam da onlarla ayn�y�m, b�t�n�m. �kili ili�kilerde de bu ge�mi�in belirleyicili�i �ok a��k oluyor � Redaktu�yla Kaptan Neeling hemen hep iyi anla�m�� �rne�in, ben de �imdiki Redaktu�yla �nyarg� olarak iyi anla��yorum. Yazd��� tutanaklar� e�lenceli buluyorum. Buna kar��n t�pk� benden �nceki kaptanlar gibi Eilohis�i kuru bir herif, Jahiveh�i esprili, ilgin� ve insanc�l, Papavka�y� g�zlemci, ayr�nt�c�, kuralc� ve geveze olarak g�r�yorum. Onlar da benim sevimli, dalga ge�ilebilir, bir kaptan olarak g�venilir oldu�umu d���n�yor.

����������� Ya�am�m�n sonuna kadar, gece g�nd�z bu alt� insanla birlikte olaca��m; olas�l�k, baz�lar� benden �nce �lecek, yerlerine yeni insanlar gelecek. Her birimize ba�l� �al��an ekipler var; ge�en y�zy�l�n ilk yar�s�nda Hol�y Sevner �ylesine g��l�, Avrupay� avucunun i�ine alm�� bir �rg�t haline geldiyse bunda ekiplerimizin pay� �ok b�y�k � din ve devlet adamlar�, sanat��lar, �airler ve asiler var aralar�nda. Hepsini cezbeden �ey k�t�l�kt� elbette � bug�n o d�nemin yar�s� kadar bile beklentimiz yoksa, bunun nedeni iyilik yapmak zorunda olman�n kimseye ilgin� gelmemesi. ��in ba�a d��t��� �ok oluyor o y�zden � bizzat, arac�s�z ger�ekle�tirmek zorunda kal�yoruz bazen eylemlerimizi � �ok ufak �apta m�dahaleler de olabiliyor bu, birisinin belli bir yere ge� kalmas�n� sa�lamak gibi, �ok daha b�y�k �eyler yapt���m�z da oluyor � de Gama Hol�y Sevner�siz bir hi�ti!

����������� Demem o ki, her ne kadar zaman zaman �ehre iniyorsak da, bize ba�l� ekipler varsa da, ya�am�m�z�n �ok �nemli bir k�sm�n� birlikte ge�irmek zorunday�z. Bunun bilincinde olmak bile insan� derinden etkiliyor. Asl�nda Hol�y Sevner�a ger�ek g�c�n� veren de bu: teker teker b�t�n �yeleri m�thi�; d�nyan�n en zeki ve bilgili, en azimli ve dayan�kl� insanlar�ndan baz�lar� burada i�te, ama bu s�rekli i� i�elik durumu, bir a�amadan sonra alg�lar�m�z aras�nda do�rudan ba�lant� kurulmas�n� sa�l�yor � ayn� ama� i�in �al��an yedi beyinden olu�an bir a�. Herbirimiz, yedimizin g�c�ne sahip oluyoruz b�ylece. Bunu ilk kez hissetti�imde, bir zirvenin kenar�ndan t�m d�nyay� seyreder gibi oldum. Soytar� bizimle olsayd�, nas�l bir manzarayla kar��la��rd�m diye kendime sordum.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Gezegeninden kopmu� bir ruhun evrende i�i zor � Ba�lant�n�n bir daha kurulup kurulmayaca��n� bile bilmiyor O, ama bunu d���nmemeye �al���yor, buna tak�l�p kal�rsa t�m �����n� yitirece�ini, karanl���n bir k��esinde, at�lm�� bo� bir �uval gibi epriye epriye yok olaca��n� biliyor. �te yandan, kafas�n� toplamak bile bazen o kadar yoruyor ki O�yu, de�il galaksiler d�zeyinde politika yapanlar�n pe�inde ko�mak ve D�nya hakk�nda lobi yapmak; uykuya dalmak ya da bir d��ten uyanmak bile ona ula��lmaz hedeflermi� gibi geliyor. D�nyan�n ruhu m�zm�z, D�nya ne yaps�n, diyor kendi kendine.

����������� Galaksiler Toplant�s�nda Cellat��n D�nyaya hangi masal�n uygulanmas�n� isteyece�ini ��renmek, m�mk�nse Cellat�� D�nyay� yok etme g�r���nden vazge�irmek, olmad� Galaksiler Toplant�s�na kat�lacak di�er on galaksi �nderinin g�r���n� bir �ekilde etkilemek � m�zm�zl��� kald�rmayacak bir g�ndemi var O�nun. Toplant�n�n hen�z yap�lmam�� oldu�unu bir yemekte, yan masaya kulak kabartarak ��reniyor, ama ne zaman ve nerede yap�laca��n� hala tam olarak bilmiyor. Edindi�i bir ba�ka bilgiyse, Cellat��n kar��s�na ��kmadan �nce �ok iyi haz�rlanmas� gerekti�i � bu haz�rl�k pek �ok �eyi i�eriyor, ama �ncelikle b�t�n korkular�ndan ar�nmay�. Cellat��n en b�y�k silahlar�ndan biri, kar��s�ndakinin korkular�n� hemen sezmesi ve bunlar� kendinde cisimle�tirmeyi ba�armas�, b�ylece b�y�k bir �st�nl�k kurmas�. O, bir an �nce Cellat�� bulup konu�mak istiyor, ama korkular�ndan ar�nmadan ger�ekle�ecek bir konu�man�n i�ine hi� yaramayacak bir �ekilde sonu�lanmas�ndan, hatta ters tepmesinden korkuyor. Yenmesi zor bir korku, ama �nce bundan kurtulmas� gerek. Ba�lant�s� olmayan bir gezegen ruhunun bir galaksi �nderiyle konu�may� ba�armas� k���msenmeyecek bir mucize, ama O hi� de�ilse bu konuda bir korku duymuyor, bunun nas�l olsa ger�ekle�ece�ine dair, nedense g�vendi�i bir his var i�inde � bizzat Cellat��n onu g�rmek isteyece�ini s�yl�yor bu his.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Yat�r�m�m�zda yan�lmad���m�z� d���n�yorum: Bat�y� se�mekle do�rusunu yapt�k. Bunu biraz da kendimi inand�rmak i�in s�yl�yor olabilirim � �ah Abbas�l� Safaviler, Viyana�ya kadar ilerleyen ve S�leyman gibi bir padi�ah yeti�tiren Osmanl�lar, Hindistan�da Hindulukla deneyler yapan Akbar��n torunlar� Cihangir ve �ah Cihan, hatta �in�de yeni ortaya ��kan Man�u hanedan� dururken, Calvin-Hobbes hatt�nda �l�mc�l ikirciklenmeler i�inde k�vranan Avrupay�, D�nyay� I��n�ma ge�irme sava��m�n�n �nc� birli�i olmaya soyundurmak ilk bak��ta bana da ��lg�nl�k gibi geliyor. Belki de ger�ekten ��lg�nl�k bu ve diyelim ki y�z � y�z elli y�l sonra, yapt���m�z hatan�n g�rmezden gelinecek yan� kalmayacak, daha da k�t�s�, �ark etmek i�in art�k �ok ge� olacak. Bazen, biz hi� kar��masak D�nya nereye var�r diye d���nmeden edemiyorum � k�rlemesine, el yordam�yla, eylemlerimizin ger�ek sonu�lar�n� hi�bir zaman tam bilemeden ilerliyoruz, d�zeltti�imizden �o�unu bozuyoruz belki de. Sonra bazen her�eyin a��klanmas�n�n daha etkili olup olmayaca��n� merak etti�imi g�r�yorum � b�t�n bu gizlilikten, ortaya ��kmamak ve ��kar�lmamak i�in inan�lmaz �ok �aba harcamaktan, yapt�klar�m�z� ba�kalar� yapm�� gibi, daha da iyisi, olaylar�n i� mant��� gere�i ger�ekle�mi� gibi sunmaktan vazge�sek, Hol�y Sevner�in ne oldu�unu t�m d�nyaya, krall�k ve sultanl�klara, ne kral ne de sultan g�rm�� insanlara anlatsak, �ok mu zaman kaybederiz, �ok mu kan d�k�l�r, sonunda yenilir miyiz? San�r�m evet. Diyalekti�in d���nda durmak gerek.

����������� Ama, diyorum, neden Bat�? Neden bu kendini kendine k�rd�rmaktan vazge�meyen yabaniler s�r�s�? ��nk� san�r�m Do�unun bir �st d�zeyi yok, i�inde bulundu�u d�zeyin de en ileri noktas�na gelmek �zere, belki de geldi. Bu d�zeyde Bat�ya kar�� bir �st�nl��� var; ama Bat� bu d�zeyde kalmayabilir, bir �st d�zeye s��rayabilir. Bu s��ramay� ger�ekle�tirece�ine oynuyoruz. K�r�mdan vazge�ilece�i anlam�na gelmiyor bu, insanlar konusunda o kadar safdil olan var m�d�r bilmiyorum, her t�rl� �at��man�n geli�erek ve derinle�erek s�rece�inden de eminim: Do�u da olsa, G�ney de olsa b�yle olacak bu, �nemli de�il. �nemli olan, bu �at��malar�n sonunda, sonraki �at��malar i�in bir uzla�ma �er�evesinin ��kmas�. B�yle bir �er�eve, b�ylesi bir birlik, ancak Bat�n�n kendini a�mas�yla m�mk�n olacak gibi geliyor bana.Do�u ise, Bat�ya Bat�y� g�stermesi i�in gerekli; daha az �nemli de�il kesinlikle.

����������� Do�rusunu yap�yoruz, san�r�m.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Ger�ek bir gezginle tan���yor O � herkesin bir �ekilde duydu�u, ama pek az ki�inin birinci elden bilgi sahibi oldu�u Gezginler, galaksilerin her t�rl� kolayl��� sa�lad��� �zerk denetimciler bir anlamda � s�rekli bir yerden di�erine gidip, g�rd�kleri yerler hakk�nda raporlar haz�rl�yorlar. Her galaksi �nderinin, s�rf gezginlerin raporlar�n� de�erlendirmekle g�revli binlerce memuru var. �zel bir �niformalar� yok, ay�rt edici fiziksel bir �zellikleri de yok gezginlerin, ama daha �nce hi�bir gezgin g�rmemi�seniz bile, biriyle kar��la�t���n�z� hemen, neredeyse i�g�d�sel olarak anl�yorsunuz. Garip bir sayg�nl�k yay�yorlar, uzak duruyorlar herkesten ve her�eyden, ama yine de her�eyin tam ortas�nda olmay� beceriyorlar.

����������� O�nun tan�d��� Gezgin, kervansaray�n bir k��esinde oturuyor uzun s�re, ifadesiz g�zlerle �evreyi s�z�yor, sonra O�yla g�z g�ze geliyorlar. �rperdi�ini hissediyor O, �ok farkl� bir t�rden olan bu yarat���n bir gezgin oldu�unu ve bu farkl�l��a ra�men O�nun cinselli�ini alg�lad���n� ayn� anda anl�yor. Bir s�re sonra yeniden bak��t�klar�nda O kalk�p Gezgin�in yan�na gidiyor, engelleyemedi�i bir �ekilde konu�maya ba�l�yor, �ok utan�yor kendinden, ama Gezgin�in yaln�zca g�l�mseyerek onu dinledi�ini g�rd�k�e devam ediyor konu�maya. Gezgin, O�nun bir d��te oldu�una inanm�yor �nce, bu hikayeyi daha �nce ba�kalar�ndan da duydu�unu ve karn�n�n tok oldu�unu belli ediyor, O neredeyse al�n�yor bu tepkiye, palavrac� baron oyunlar�yla ge�irecek zaman�n�n olmad���n� s�yl�yor. �Emin misin?� diyor Gezgin, �Alay m� ediyorsun?� diyor O, kendisini de �a��rtan bir t�r k�r�tmayla. Kervansaraydaki yolculara kay�yor Gezgin�in g�z�, sonra aniden y�z�n� O�ya �eviriyor ve ba��ndaki kasketten ��kan ���k, O�yu aln�ndan vuruyor.

����������� Uyan�yor O. Gezgin�in ne yapt���n� anl�yor birden ve �ok sinirleniyor. Yeniden uykuya d�n�p ayn� kervansaray� bulmas� epey zaman�n� al�yor. �lkin Gezgin�i g�remiyor b�rakt��� yerde, sonra onu bir oyunun ba��nda buluyor � gezegenler, kuyruklu y�ld�zlar, meteor ya�murlar�, kara delikler ve d��man uzay gemileriyle dolu bir parkurda ilerlemeye �al���yor Gezgin. Bir s�re fark ettirmeden izliyor O � her g�n yapt��� i� bu Gezgin�in, i�in oyununu iyi oynamas�na �a�m�yor o y�zden.

����������� �Uyudu�unda da bunun r�yas�n� g�r�yorsun herhalde.�

����������� Gezgin bir-iki saniye gecikmeyle d�n�yor, O�ya bak�yor � �lmemi� oldu�unu g�rmekten kaynaklanan bir �a�k�nl�k yok y�z�nde, etkilenmi� oldu�unu g�steren bir�ey yok, asl�nda hi�bir �ey yok, ama bu yokluk bile bir anlam y�kl�ym�� gibi geliyor O�ya, kalbinin att���n� hissediyor.

����������� �S�k�lm�yor musun hi�?�

����������� Gezgin g�zlerini k�s�yor � ya O �ok parlak geliyor, ya da anlamaya �al���yor. Oyunu b�rak�yor; oturacak bir yer buluyorlar.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� �yi ya da k�t� olmam�z sonu�ta hi�bir �eyi de�i�tirmiyor asl�nda. Bu konuda ge�mi� Kaptanlar�n farkl� g�r��ler benimsedi�i anla��l�yor. Baz�lar�na g�re Hol�y Sevner�in 763 y�ll�k d�nemleri boyunca kesin bir �ekilde iyi mi k�t� m� oldu�unu ortaya koymas�, bunda m�mk�n oldu�unca a��r�ya gitmesi, ba�ka bir deyi�le sal�n�mlar�n� olabildi�ince geni� yapmas� gerekli. D�nyan�n I��n�ma ula�mas�n� sa�layacak yolun, ancak k�kten farkl�l�klar i�eren se�eneklerin ortaya ��kmas�yla m�mk�n olaca��n� savunuyorlar. Baz�lar�ysa bunu fazlas�yla kuramsal bir yakla��m olarak de�erlendiriyor ve pratikte pek �ok �eyin Hol�y Sevner�in kontrol�nde olmad��� gibi, yap�lan her m�dahalenin de bak�� a��s�na g�re iyi ya da k�t� olarak alg�lanabilece�ini s�yl�yor. Ben kendimi ikinci gruba daha yak�n hissediyorum. Her ne kadar k�t� olmay� y�k�c�l�k olarak, iyi olmay� da yap�c�l�k, destek vericilik olarak �zetlemek m�mk�nse de ve bu haliyle ger�ekten kar��t tutumlardan s�z ediliyormu� gibi g�z�kse de, asl�nda az bir sofistikasyonla, sonu�ta iyiye ula�mak i�in y�kmak, ya da k�t� olabilmek i�in destek vermek gerekebilece�ini g�stermek �ocuk oyunca��. Ge�mi� d�nemin Kay�tlar�na bakarak, k�t� d�nemde m�rettebat�n ne kadar e�lenmi� oldu�unu g�r�yoruz, ama ondan bir �nceki d�nemde, yani �iki peygamber� d�neminde iyi olmam�z�n pek �ok k�y�m�, hunharl���, y�k�m� engellemedi�i; Pilatus�un �arm�hta �l�m emrini vermesini, Ebubekir�in k�z� Ay�e�nin, kocas�n�n son s�zlerini �lene dek bir s�r saklamas�n� sa�lama konusunda katk�da bulunmaktan geri durmad���m�z a��k�a ortada. Ayn� �ekilde, k�t� d�nemde pek �ok kavmi yok olmaktan kurtard���m�z da ortada � her ne kadar uzun vadede bu daha fazla say�da insan�n daha �ok ac� �ekmesine yol a�t�ysa da. �ki d�nem aras�ndaki fark ayr�nt�larda gizli bence � k�t�yken biraz daha umursamaz oluyoruz belki, ama d��ar�dan bak�ld���nda, tarihin hangi d�neminin Hol�y Sevner�in hangi d�nemine denk geldi�ini belirlemek imkans�z olsa gerek.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� �Ya �lseydim?� diye soruyor O; Gezgin omuz silkiyor � ��yi bir ders olurdu sana.� Gezgin�in bu umursamazl���, �ld�rmeyi hafife al���, ya�ama de�er vermeyi�i nedense O�yu �ileden ��karm�yor.

����������� �D�nya�ya gittin mi hi�?�

����������� Uzun uzun d���n�yor Gezgin. �D�nya�ya kim neden gider ki?�

����������� Ate� bas�yor O�nun y�z�n�, a�a��lanan gezegen onun gezegeni, onun benli�i, kimli�i, yola ��k�� ve d�n�� noktas�; i�in k�t�s�, Gezgin�in hakl� oldu�unu da biliyor. Bir u�rak yeri de�il D�nya; galaksileraras� yolculuk yapanlar�n �zellikle g�rmek isteyece�i bir yer de�il; yerlisi d���nda kimsenin sevmesi beklenmeyecek, s�n�k, s�k�c� bir t�r da� k�y�.

�Asl�nda yak�nlarda o taraflara gitmem gerekecek.�

����������� �Rehber laz�m m�?� diye at�l�yor O gen� k�z edas�yla, hikayesini bir ��rp�da anlat�yor � Ba�lant�n�n kesildi�ini, Galaksiler Toplant�s� �ncesinde e�ik enerjisini tutturamazsa D�nya�n�n ba��n�n dertte oldu�unu, Cellat��n D�nya�y� yok etme konusunda kararl� oldu�unu bildi�ini, onunla g�r��meye �al��aca��n�. Cellat��n ad�n� duyan Gezgin aya�a kalk�yor, ���in patrona kald�ysa sana kolay gelsin,� diyor ve gidiveriyor. O yaln�zca arkas�ndan bak�yor, bir�ey demeksizin. Evrenin D�n���m�n�n neden bu kadar �nemli oldu�unu soruyor kendine � bundan �nce ger�ekten on yedi kez bu d�n���m�n ger�ekle�ti�i ne belli? D�n���m� izleyen ve her�eyin yolunda gitmesi i�in �al��an Bilin� Bek�ileri nas�l ortaya ��k�yor, kim se�iyor onlar�, bir evren a�amas�ndan di�erine ge�ildi�inde yok olmuyorlar m�? �lerlemi� mi oluyor evren, her d�n��t���nde? �lerleye ilerleye nereye ula�aca�� belli mi? Kim bu dinin sahibi?

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� �ki y�la yak�n bir s�redir yapt���m�z ara�t�rma ve incelemeleri bug�n durdurma karar� ald�m, m�rettebat da bu karar� onaylad�: iki y�l �nce, Soytar��n�n �Ali Baba ve K�rk Haramiler� masal�n� uygulamaya koydu�undan ku�kulan�p, bu y�nde derinlemesine bir yoklamaya giri�mi�tik. Amerika k�tas�ndan gelen alt�n�n Avrupa�daki toplumsal etkilerinin g�zle g�r�l�r bir hal almas� y�neltmi�ti bizi buna; ancak rolleri belirlememiz bile �ok uzun s�rd� ve oybirli�ine varamad�k. Soytar� Ali Baba rol�n� kendine, k�rk haramiler rol�n� de bize mi vermi�ti, yani gelip bizim hazinemizi elimizden alacak, sonra biz onun pe�ine d���nce bizi gafil mi avlayacakt�? Yoksa tam tersine Ali Baba ben, m�rettebat da ailem miydi; galaksi �nderlerine ait olan bir�eyi �ald���m�z i�in bizi yok etmeye mi geleceklerdi? Kap�m�z i�aretlenmi� miydi? Onlar�n geldi�ini ve k�plerin i�ine sakland�klar�n� anlayacak bir cariyem var m�yd�? Jahiveh Soytar��n�n adamlar�n�n nerede oldu�unu bulamazsa, bu bizim sonumuz mu olacakt�? Soytar�, biz adamlar�n� �ld�rd�kten bir s�re sonra k�l�k de�i�tirmi� bir �ekilde yeme�e mi gelecekti? Sonunda bu iki se�ene�i de ara�t�rmaya karar vermi�tik � yanl�� se�im yap�p en ba�tan kendimizi yok olmaya mahkum etmenin anlam� yoktu.

����������� Ne var ki ge�en s�re i�inde, iki se�enekten herhangi birini do�rulayacak hi�bir belirti saptayamad�k. Bu elbette Ali Baba masal�n� elememiz i�in yeterli de�il � galaksileraras� zaman birimleri, iki y�ll�k d�nya zaman�n� �l�m�yor bile. Ancak bu masala tak�l� kal�p ba�ka masallar�n uygulanabilirli�ini g�zard� etmenin maliyeti de �ok y�ksek. Tav�an uykusuna mahkumuz � her ses, her k�p�rt� bir i�aret olabilir, olmayabilir de.

 

 

 

II. CENNETTE BULU�ALIM

 

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling, Utracek, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Y�zy�l sonu kutlamalar�n�n co�kusunun Hol�y Sevner �yelerine de bula�m�� olmas�yla malul bir toplant� yap�ld�. Bu durumu, Kaptan Neeling�in yapt��� toplu de�erlendirme konu�mas� bile kayda de�er bir �ekilde de�i�tirmedi. Kaptan Neeling �ncelikle 19. y�zy�l�, D�nyan�n I��n�ma ge�mesini sa�layamadan, O�yla Ba�lant�y� yeniden kuramadan ve Soytar��n�n ne i�ler �evirdi�i hakk�nda en ufak bir fikrimiz olmadan kapatt���m�z� belirtti.

 

Jahiveh:���������� �z�lmeyin Kaptan, ge�en y�zy�l� da b�yle kapatm��t�k. Bir�ey olmuyor.

 

Redaktu:��������� Bana sorarsan�z ayn� kapan��� �� kez daha yapaca��z.

 

Eilohis:����������������������� Neden?

 

Redaktu:��������� �nsanlara iyilik yaram�yor da ondan. 2228�e kadar b�yle idare edece�iz art�k.

 

Neeling:���������� Bu konudaki ba�ar�s�zl���m�z�n �st�n� �rtmeye ya da bunu mazur g�stermeye kalk��madan, nedenleri hakk�nda d���nsek ve �n�m�zdeki y�zy�lda neler yapaca��m�z� saptasak iyi olacak arkada�lar. Ama �imdi do�ruya do�ru � bu y�zy�l� da t�m�yle bo�a ge�irmedik, haks�zl�k etmeyelim.

 

����������� Hol�y Sevner��n haks�zl�klara tahamm�l edip edemeyece�i, daha �nce hangi y�zy�l� bo�a ge�irmi� oldu�u, y�zy�llard�r toplant� yapacak paray� ve kahveyi nereden buldu�umuz gibi sorular �zerinde k�saca duruldu, ancak Kaptan Neeling�in bug�n hi� havas�nda olmad��� b�t�n m�rettebat�a g�zlemlendi�i i�in i� sululu�a vard�r�lmadan Kaptan�� dinleme pozisyonuna ge�ildi.

 

Neeling:���������� Darwinism, Marksizm ve Milliyet�ilik � bu �� kuram bundan sonraki y�zy�llarda da, farkl� �ekillerde ge�er ak�e olacak. Darwin sayesinde evrim kavram�n�n insanlar�n d���nce depolar�na girmesi beni umutland�r�yor � benzer bir yakla��m� Hegel ve Marx�ta da g�r�yoruz. �nsanlar tarihe art�k kesik kesik s�re�ler, birbirinden kopuk olaylar olarak bakm�yor; bu gezegen y�zeyindeki maceralar�na bir b�t�nl�k, bir anlam kazand�racak bir anlat� pe�indeler. Uygarl�k ad�na b�y�k bir ad�m bence. Tabii hen�z �ok ilkel bir kavray��lar� var bu konuda, her�eyi zorunluluklar silsilesi olarak g�rme e�ilimindeler, se�ene�in oldu�u yerde zorunluluk ke�fedemezlerse rahat edemiyorlar. �nemli de�il; �nemli olan, bizim misyonumuzu anlaml� k�lacak bir ba�lam� sonunda geli�tirmeye ba�lamalar�. B�y�k dinlerle ba��m�z� belaya sokan da buydu, an�msayacaks�n�z: k�yamet d���ncesinin evrenin ger�eklerine, I��n�m ve D�n���me olanak verecek �ekilde geni� bir yorumunu yapt�rabilmek i�in nas�l u�ra�t�k; b�t�n o tan�t�m ve halkla ili�kiler ��karmas�na kar��n �ok da ba�ar�l� olamad�k a��k�as�.

 

Duteron:��������� Kaptan, o ��karmada �ok iyiydiniz, l�tfen.

 

Papavka:�������� Karma fikri, yeniden do�u� fikri yayg�nl�k kazanmad� ��nk� insanlar su�luluk duygular�n� a�amad� Kaptan,siz ne yapabilirdiniz yani? Hepsinin s�rt�n� m� ok�ayacakt�n�z?

 

Neeling:���������� Bilemiyorum. Ne diyordum � 1871 yaln�zca Darwin�in kitab� y�z�nden de�il, Paris Kom�n� y�z�nden de �ok �nemli oldu. Marx ve Engels�in 1848�de yay�mlad�klar� �Kom�nist Manifesto� ve 1863�te Marx��n bizzat sekreterli�ini y�r�tt��� Birinci Enternasyonal, sosyalist d���ncenin Avrupada k�k salmas� ad�na �nemli ad�mlard�. Her ne kadar sosyalistlerin kendi aralar�nda ciddi g�r�� ayr�l�klar� olsa da, 1896�da ba�layan �kinci Enternasyonal d�neminde anar�istlerin safd��� b�rak�l�p Marksistlerin g�� kazanmas�, yak�n gelecekte bu y�nde bir birlik olu�mas� olas�l���n�n yabana at�lmamas� gerekti�ini g�steriyor bence. Buna kar��n milliyet�ili�in bu y�zy�ldaki y�kseli�i, daha uzun s�re rahat g�rmeyece�imiz anlam�na geliyor.

 

Jahiveh:���������� Biz birle�tirmeye �al��t�k�a onlar da��l�yor, de�il mi Kaptan? Parmak kald�rmadan konu�tum ama...

 

Eilohis:����������������������� Ben sosyalistlere de pek g�venmiyorum bak. �ngilizler ba�ka telden, Ruslar ba�ka telden �al�yor. Plehanov Marksist ama ter�r �rg�t� kurdu. Alman Sosyal Demokratlar herkese tepeden bak�yor. Bakuninciler Marksistlerle ayn� masaya bile oturmak istemiyor. Anar�istler de 81�de kendi �Kara Enternasyonal�lerini d�zenledi. Japon kale oynuyor hepsi.

 

Redaktu:��������� Kongre �st�ne kongre d�zenliyor adamlar, herkes kendi hesab�n�n pe�inde. Kendileri birle�emiyor daha, d�nya i��ilerini nas�l birle�tirsinler.

 

Neeling:���������� Niye can�m? Hocan�n dedi�ini yaps�nlar, yapt���n� de�il.

 

Redaktu:��������� Olacak i� de�il bu Kaptan, ham hayal. Hakikaten �yle. �ngiltere�de olanlar� biliyorsunuz i�te. B�t�n erkeklere oy hakk� verildi neredeyse, ne sikime yarad�? Kapitalizm hala ta� gibi dimdik ayakta. G�zel bir laf vard�r, �Hadi can�m sen de,� derler.

 

Eilohis:����������������������� Evet de, her �eye ra�men mesela Duteron�un �ift peygamber fikri i�e yaramad� denemez. Hi� de fena de�ildi bence. Arkada��m� �vmek gibi olmas�n.

 

Jahiveh:���������� Kolay tutacak bir ��z�m de de�ildi �stelik. Marx�la Engels birbirinin g�z�n� oymaya �al��abilirdi. �yi bir ekip oldular. Ben sizin kadar karamsar de�ilim � kad�nlar daha sahneye ��kmad�, onu unutuyorsunuz. Erkekler kendi aralar�nda pa�a kapmaca oynuyor, kendi �nceliklerini g�zden kaybediyorlar hemen. Hele bir kad�nlara se�me-se�ilme hakk� verilsin, o zaman seyredin g�mb�rt�y�. Kad�nlar geliyor beyler! Biz birle�me istedik mi birle�ilir. Efendim?

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda kad�nlarla erkeklerin k�sa bir kar��la�t�r�lmas� yap�ld�, ama kayda de�er bir sonuca ula��lamad�. Kaptan Neeling, m�rettebat�n bir k�sm�n�n sosyalizm konusundaki umutsuzlu�unun �st�nde durmak istedi.

 

Neeling:���������� Bence buradaki en �nemli sorun, liderli�i bo� b�rakm�� olmam�z. Sosyalizmin b�t�n d�nya i�in birle�tirici bir ��reti olmas�n� Eleanor Marx-Aveling mi sa�layacak, eni�tesi olacak Paul Lafargue ya da Charles Languet mi? Yoksa daha do�ru d�r�st bir �eviri bile yapamayan Liebknecht mi? Redaktu�nun dedi�i gibi, kongreyle filan olmayacak bu i�. Bir �ef bulmam�z laz�m.

 

Duteron:��������� Peki ama Kaptan, bu milliyet�ilik salg�n� �ok ciddi bir sorun de�il mi? Yani siz istedi�iniz kadar birle�tirici bir sosyalizm anlay��� filan kurun, art� tam arad���m�z gibi, kitleleri kendine ba�layacak karizmatik bir �nder bulun, ee, insanlar bay�l�yor kendilerini birtak�m uyduruk s�n�rlar i�ine hapsetmeye ve di�erlerini d��ar�da b�rakmaya, marifetmi� gibi, o zamannas�l olacak bu i�ler?

 

Neeling:���������� G�rece�iz. Bence yine de bu konuya a��rl�k vermemiz laz�m.

 

Papavka:�������� Benim de i�ime sinmeyen �eyler var bu konuda Kaptan. �u �ef bulma hikayesinden art�k vazge�sek diyorum. Madem hata yap�yoruz, ders de ��karal�m. Hol�y Sevner olarak hep ayn� y�ntemi uygulamaya �al���yoruz ve hep �ora�l�yoruz. S�rekli �nderler yaratma pe�indeyiz; sonra ne oluyor, bu �nderler �l�yor, onlardan kalan miras� herkes kendi i�ine geldi�i �ekilde ya�mal�yor, birtak�m yar�-�nderler ��k�p kendi aralar�nda �nderlik kavgas�na tutu�uyor, sonu�ta birlik filan sa�lanam�yor, onca emek bo�a gidiyor, biz de her seferinde sil ba�tan yapmak zorunda kal�yoruz.

 

Jahiveh:���������� �yi de yavrucum, ad� �st�nde, kurtulu� i�in �al���yoruz, ee, kurtar�c� olmadan olur mu?

 

Neeling:���������� Bana da �ok mant�kl� gelmiyor s�yledi�in Papavka.

 

Redaktu:��������� Yahu bahsetti�imiz �ey sosyalizm de�il mi? Do�as� gere�i daha kollektif bir yol bulmam�z gerekmez mi? Yok illa bir �nder olsun diyorsan�z, Duteron yeni bir din kursun, yeni bir peygamber bulal�m, madem hatalar�m�zda �srarl�y�z, bu hatadan da d�nmeyelim. Milliyet�ilik meselesinden de y�rtar�z hem.

 

Neeling:���������� �imdi biz ne yapmaya �al���yoruz? Hemen perspektifinizi kaybediyorsunuz can�m. Bir, en az�ndan Ba�lant�y� yeniden kuracak kadar birlik enerjisi �retilmesini sa�lamam�z laz�m, sonra Galaksiler Toplant�s�nda Pamuk Prenses masal�n� kabul ettirmemiz ve bu masala uygun olarak D�nyay� I��n�ma ge�irmemiz laz�m. Bug�nden yar�na olacak bir�ey de�il bu tabii, ama yeterince zaman harcad�k ve art�k elimizi �abuk tutsak iyi olacak. Tamam, fakat sihirli de�ne�imiz var m�, yok, o y�zden pek �ok yolu denemek zorunday�z, birinden biri tutacak sonunda, enerjimiz da��l�yor bunu yap�nca, bir i�e yo�unla�sak daha iyi, biliyorum, ama �aresi yok. Ne yapal�m. Sen insanlar� �ndersiz y�nlendirmenin yolun biliyorsan s�yle, yapal�m. Ben bilmiyorum, ben eski moda �eyler biliyorum, kusura bakmay�n. Ve evet, Duteron�dan yeni bir din projesi geli�tirmesini istedim, yak�nda bize anlatacak hale gelir herhalde.

 

Jahiveh:���������� Bak bu son �ans�n Duteron. Bu sefer de beceremezsen Hol�y Sevner�in din �ubesini kapataca��z, haberin olsun.

 

Neeling:���������� Papavka, bu �nder meselesini sen a�t�n, var m� bir diyece�in?

 

Papavka:�������� Asl�nda var. Eski Kay�tlara bak�yordum, benim de bir aralar akl�m� kurcalayan, sonra unuttu�um bir�eye rastlad�m. �imdi kim soruyor unuttum, ama m�rettebattan biri, neden insanlar i�in bu kadar telef olurken bunu insanlara ra�men yapt���m�z� sormu�. Ger�i oradaki fikir bizim Hol�y Sevner olarak a���a ��kmam�z, gizlilikten vazge�memiz filan, ama o bir yana, orada �nemli bir�ey var. Belki insanlara bu projeye kat�lma f�rsat� verirsek ba�arma �ans�m�z y�kselir. Bunu da tek bir �nderin karizmas�na de�il, b�t�n bir insan toplulu�una ba�larsak, ama bu toplulu�u da tek bir co�rafyadan de�il, b�t�n d�nyadan se�ersek, yani se�ilmi� millet gibi salak�a bir yola girmeyelim diyorum, o zaman I��n�ma ge�eriz bence.

 

Neeling:���������� Tamam i�te, sosyalizm de b�yle bir�ey yahu. Her �lkede bir i��i s�n�f� yok mu, var, illa tek bir devlet kurmalar� da gerekmiyor, kendi devlet s�n�rlar� i�inde, Sorel�in �nerdi�i genel grev miti do�rultusunda sava��m vermeleri yeterli. B�t�n d�nyada b�t�n i��ilerin ayn� anda greve gitmeleri gerekli de�il bu birli�i sa�lamak i�in, yani yapt�klar� her k���k direni�i bu genel greve ula�malar�n� sa�layacak bir ad�m olarak g�rseler yeter. Anl�yor musun, onlar� birle�tiren bir hikaye ortaya ��km�� oluyor b�ylece. Hikayedeki mutlu sona kelime anlam�yla ula�mak �art de�il istedi�imiz sonucu elde etmemiz i�in.

 

Duteron:��������� Ben haddim olmayarak Papavka�ya kat�l�yorum. Nas�l olursa olsun, yeter ki bir Birli�imiz olsun mant���yla hareket ediyoruz, bu da bana moronca geliyor, kusura bakmay�n. Bence do�rudan I��n�m� hedef alan bir proje yarat�p, bunun ger�ekle�mesinde �al��mak �zere �rne�in s�navla adam al�p, al�nacak adam say�s�n� da olabildi�ince y�ksek tutmak, hatta bunu bir bayrak yar��� mant���na, ya da n�bet mant���na oturtup, sonraki ku�aklarda da s�rmesini sa�lamak gibi bir yol tutturmam�z laz�m. Eilohis b�yle bir �al��may� �ok iyi yapar �rne�in.

 

Redaktu:��������� Tamam da, I��n�m� insanlara anlatmak kolay m� bakal�m? Onu anlatmaya ba�lad�n m� arkas�ndan bir y���n �ey anlatman laz�m. Kim yapacak bunu?

 

Neeling:���������� Diyelim ki yapt�n, insanlar inan�r m� san�yorsun? Saf olmayal�m arkada�lar. Galaksiler Toplant�s� �ncesinde Ba�lant�y� yeniden kurmam�z ve Toplant�da Pamuk Prenses masal�n� kabul ettirmemiz gerekti�ini s�yledi�imizde g�mleklerimizi ters giydirirler bize. Burnumuzu s�karlar. �akas� yok bunun.

 

Papavka:�������� Biz ortaya ��kmadan da bunu yapman�n bir yolu bulunur. Eilohis sen de bir�eyler s�ylesene.

 

Redaktu:��������� Ne s�ylesin can�m, Deborah�� d���n�yor o �imdi.

 

Neeling:���������� Arkada�lar, tamam, bu tart��ma burada bitmi�tir. ���i s�n�f�n�n �rg�tlenmesi i�in �al��mak Hol�y Sevner�in bu a�amadaki �nceli�i olarak belirlenmi�tir. Be�enmeyen gidebilir. D��ar�s� m�rettebata kat�lmak isteyen adam kayn�yor. Bo�a ge�irecek zaman�m�z yok diyorum size; macera araman�n s�ras� de�il. Ben de �ok severim oyun oynamay� ama kusura bakmay�n, �imdi olmaz.

 

����������� Sadrazam bu �ekilde konu�tuktan sonra akan sular dudu. K�sa bir ihtiya� molas� verildi, y�zy�l sonu kutlamalar� �er�evesinde �ampanya servisi yap�ld�, Utracek yeni ��rendi�i f�kralar� anlatt�, f�kralar boktand� ama Utracek her zamanki gibi sonlar�n� unutarak m�rettebat� �a�kalakl���yla g�ld�rmeyi ba�ard�. Ard�ndan Jahiveh sinir bozucu bir �ekilde kald���m�z yerden devam etti.

 

Jahiveh:���������� Oyun dedik de. Bu oyun i�ini ciddiye alabilir miyiz acaba, yani kurumsal d�zeyde? ��nk� insanlar oyunlar� �ok ciddiye al�yor art�k, kimse �ocuklar�n ko�u�turmas�, k�peklerin dala�mas� gibi oynam�yor, kurallar iyice geli�kinle�ti, kul�pler filan var, b�y�k organizasyonlar yap�l�yor, hesap yapmaya ve ak�l y�r�tmeye dayan�yor oyunlar�n �o�u, sonra masa�st� oyunlar� ��kt�. Dolay�s�yla biz de her yere girmek ve insanlar� etkimiz alt�na almak istiyoruz ya, bu �ok iyi bir yol i�te, gibi geliyor bana.

 

Utracek:��������� Anlamad�m, D�nya Bri� Konfederasyonu gibi bir�ey mi kural�m diyorsun?

 

Jahiveh:���������� Hay�r, �ok daha iddial� bir�ey asl�nda benim s�yledi�im. Yeni yeni oyunlar yaratal�m, kitlesel oyunlar olsun bunlar, karma��k kurallar� olsun, bireysel olarak da, tak�m halinde de oynans�n, futbol gibi. Bir s�re sonra bu oyunlardan bir tanesi bizim amac�m�za uygun d��ecek nas�l olsa � birlik dedi�imiz �eyi onun etraf�na kurar�z. Hem de e�lenceli olur, fena m�.

 

Utracek:��������� Haa. Fena de�il. Diyorsun ki d�nya siyasetini buna g�re d�zenleyelim �rne�in. Ciddi bir �rg�t kurmak gerekir ama, bir de laboratuar laz�m, yeni oyunlar� denemek i�in. Belki sipari� bile al�r�z yeterince �nl� olursak � Rusya�da devrim oluyor, yeni siyasal yap�y� bize kurduruyorlar.

 

Eilohis:����������������������� Papavka�n�n I��n�m projesini d���nd�m biraz, anlatay�m m�? ��e yarar m� bilmiyorum. �imdi bir kere bu olmaz bir i� de�il, olur, ama �nko�ullar� var. �ncelikle bunu bilimsel bir proje olarak d���nmemiz gerekir, o y�zden de bilim adamlar�n�n I��n�m i�in gerekli meditatif enerji yo�unla�mas� hakk�nda kuramsal ve uygulamaya y�nelik �al��malar yapmas�n� sa�lamam�z laz�m. Yani zaman. Bu arada ba�ka bir kanaldan da insanlara meditatif enerjilerini d�zenli bir �ekilde ortaya ��kartmas�n� ��retmek gerek, ki projemiz bi�imlendi�inde saflar�m�za katabilece�imiz yeterli say�da adam�m�z olsun. Sonra bu projenin ba�ar�l� olabilmesi i�in devletler�st� olmas� gerekiyor, b�yle bir organizasyon imkan� da hen�z yok, ilerde olur mu bilmem. B�t�n bu milliyet�ilik ak�m�n�n getirdi�i ayr��ma e�ilime kar��, insanlar�n bu ayr�l�klar�n�n �zerine kuraca�� bir �emsiye yap� i�in �al��mak laz�m. Bu da �ok zor, ama olabilirli�i vard�r herhalde. B�t�n bunlar� yaparken de projenin ki�isel ��karlara, herhangi bir devletin siyasi ama�lar�na alet edilmeyece�inden emin olmam�z laz�m. G�venilirli�i kayboldu�u anda projeyi unutun.

 

Jahiveh:���������� Yavrucum biz bunlar� yapabiliyor olsayd�k burada i�imiz ne?

 

Duteron:��������� Bu projeyi ger�ekle�tirirsek yaln�z Ba�lant�y� kurmakla kalmay�z, do�rudan I��n�ma da ge�eriz bence.

 

Jahiveh:���������� Tamam i�te, ben de b�yle bir oyundan s�z ediyorum. Tersine bir Babil Kulesi kurmak gibi � hem b�t�n d�nyaya yay�lacak, hem de birle�tirici olacak.

 

Papavka:�������� Ama i�te Eilohis do�ru s�yl�yor, zaman laz�m b�t�n bunlar i�in. Var m� o kadar zaman�m�z? Diyelim ki var, bence eylem a�amas�na gelene kadar propaganda �al��mas� yap�p insanlar� bu fikre al��t�rmak da laz�m, s�yleme m�dahale etmek yani. Art�k bunu Utracek sen mi yapars�n, ortada b�yle bir kitap m� dola�t�r�rs�n, yoksa Duteron yeni geli�tirece�i dine mi monte eder bu fikri, sizin bilece�iniz i�. Ama mesaj� bir �ekilde yayaca��z.

 

����������� Bu a�amada Kaptan Neeling�in hi�bir �ey demeden oturdu�u fark edildi; neden bir�ey s�ylemedi�i soruldu�unda, s�yleyece�ini s�yledi�ini s�yledi, m�rettebat aras�nda bir isyan haz�rl��� yap�ld���ndan ku�kuland���n� da ekledi. Sevgili Kaptan�m�z�n fena halde al�nm�� oldu�u ve kendisine ta�ak o�lan� muamelesi yap�ld���n� d���nd��� anla��ld�, bunun �zerine konu kapat�ld� ve kom�nizmin faydalar� �zerine ho� bir sohbete dal�nd�.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� O, galaksi merkezinde ge�iriyor zaman�n�n �o�unu, tan�mad��� canl�larla ileti�im kuruyor, haber kaynaklar�n� izliyor. Cellat�la ilgili bilgi toplamaya �al���yor. Onun ad�n� duyanlarda belli belirsiz bir irkilme fark ediyor her seferinde, en pop�ler sohbet konusunun bu olmad���n� anlamas� uzun s�rm�yor. D�nya hakk�nda bir�ey ��renmek �ok daha zor oluyor O i�in � bir g�ndem maddesi de�il D�nya; daha �ok kulaktan dolma bilgi k�r�nt�lar�ndan sonu� ��karmak zorunda kal�yor o y�zden.

����������� Duydu�u hikayelerden biri, Cellat��n D�nya�dan ayr�lmas�yla ilgili. Eskiden Hol�y Sevner�in �yesi olan Mukaber, yaz�l� metinlerin incelenmesinden ve yenilerinin �retilmesinden sorumluyken bir s�re sonra yapt��� i�ten tiksinmeye ba�lam��. Ba�ka bir insan�n yazd�klar�n� okuman�n onu �ld�rmek oldu�una inanm��, m�rettebat�n di�er �yelerini de hi�bir �ey yazmamaya ve okumamaya ikna etmeye �al��m��. Ciddiye al�nmay�nca da bir gece b�t�n Kay�tlar� yakmaya kalkm��. Soytar��yla Duteron onun ne yapt���n� fark edip engel olmak istemi�, ama deli kuvveti gelmi� Mukaber�e, ikisini de �ld�rmek �zereyken Kaptan Neeling onu son anda durdurmu�. Mukaber Hol�y Sevner�dan kovulmu� ve uzak bir yere b�rak�lm��. Soytar� o g�nden sonra Kaptan Neeling�e nefret beslemeye ba�lam��, ya�am�n� birisine bor�lu olma fikri, hele bu birisi kendinden kat kat a�a�� g�rd��� ve s�rekli k���msedi�i biri oldu�u i�in, Soytar��ya dayan�lmaz geliyormu�. Zaten D�nya�dan temelli gitmesi de bundan k�sa bir s�re sonra olmu�. O g�nden beri, zedelenen gururunun intikam�n� almak i�in f�rsat kolluyormu�.

O bu hikayeyi ne kadar inand�r�c� buldu�una karar veremiyor. Gezgin�e b�yle bir�ey duyup duymad���n� soracak oluyor, fakat fena tersleniyor; Cellat��n �yani Soytar��n�n- b�yle �ocuk�a bir kin g�tmesinin d���n�lemeyece�ini s�yl�yor Gezgin. D�nya�n�n zavall� haline mazeret bulmaya �al��mas�n�n bo�una oldu�unu da ekliyor, b�ylece o zamana kadarki en uzun c�mlesini de kurmu� oluyor. O yine de Cellat��n D�nya�y� yok etme konusundaki kararl�l���n�n tek nedeninin, I��n�ma ge�ememek olmad���ndan emin.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Devrime inanm��t�m. �nsanlar�n birbirlerinden sorumlu olduklar�n� unutmayacaklar�na; ��lg�nca y�kselen bir �retim-t�ketim d�ng�s� i�inde karde�lerinin b�y�k �o�unlu�una yaln�zca ate�i eksik bir cehennem azab� �ektirmeye g�n�llerinin raz� olmayaca��na; adaletin yoksul ve yoksunlar� �yle tutmak i�in de�il, herkesin en az�ndan gereksinim duydu�u kadar�n� alabilmesi i�in kullan�laca��na; insanlar�n y�kselmek i�in ba�kalar�n�n omuzlar�na basmak zorunda olmayaca��na inanm��t�m. Oysa insanlar�n �o�u benim gibiymi�: en yak�nlar�ndaki birka� ki�i d���nda, di�erlerine ne oldu�u asl�nda umurlar�nda de�il. �� ta��n alt�na parma��n� koymaya geldi mi ortada olmuyorlar. Devrim �zg�rl�k demekti, �imdiyse b�t�n b�t�n �lkeleri i�ine alan, gittik�e geni�leyen ve ac�mas�zla�an bir a��k hava hapishanesi haline geldi. �te yandan �unu g�rmemek de m�mk�n de�il tabii: Sovyetler�de �iddet ve aldatmaca devlet yap�s�na sinmi� durumda, insanc�l de�erlere yaln�zca g�ndelik ya�am�n kuytular�nda rastlan�yor; Bat�daysa ilkeler belki insanc�l ama �iddet ve aldatmaca g�ndelik ya�am�n her yerine ve an�na sinmi� durumda. Ayr�ca a��k hava hapishanesinin s�n�rlar� geni�liyorsa, bu en ba�ta Bat� bunu istedi�i, en az�ndan kar�� ��kmak i�ine gelmedi�i i�in b�yle. Yine de bir d���n tad�n�n kekrele�mesinin, renginin bu derece koyula�mas�n�n �z�r� olamaz bunlar. Biz de Hol�y Sevner olarak bir kez daha �uvallad�k. Herkesten �ok da ben � Stalin�i bile �ng�remedim. Ba���lanmas� zor bir inat��l�kla hepimize, en �ok da D�nya�ya zaman kaybettirdim. Do�uysa, beklendi�i gibi karanl�k ��kt� � I��k do�udan y�kselmiyor i�te. �te yandan, d���n�yorum da, insanlar umursam�yorsa ben niye umursamak zorunda olay�m? Yan�t�n� bilmiyor muyum: bu benim i�im, yaln�zca i�im de de�il, g�revim. Kendi kendimi bir gezegeni kurtarma g�revine atam��, kendi kendini s�rekli k�lmay� ba�arm�� bir �rg�t�n ba��y�m; bu �rg�t�n �yeleri taraf�ndan se�ildim, benden sonra geleceklerin se�imine de kat�laca��m. Bazen, Hol�y Sevner�i denetleyen birilerinin olup olmad���n�, en ba�ta nas�l kuruldu�unu merak ediyorum � Kay�tlar bu konuda kesin bir ketumluk i�inde. Ba��bo� b�rak�lmam�z, D�nya�n�n da kendi kaderine terk edildi�i anlam�na gelmez mi, asl�nda b�t�n evrende kimsenin, ne olaca��m�z� umursamad���n� g�stermez mi? Bize, benim gibi birine nas�l g�venebilirler? Ben insanlar� sevmiyorum bile � yapt�klar� her aptall���, her hainli�i, b�t�n kalpsizce eylemleri onlara kar�� kullan�yorum, bo� bencilliklerini g�rmezden gelemiyorum. Yaln�zca g�revim bu oldu�u i�in �al���yorum k��lar�n� kurtarmaya, ba�ka bir�eyden de�il. Bir profesyonelden en fazla ne beklenebilir.

����������� Motivasyonu daha y�ksek olan �al��ma arkada�lar�m�n �n�n� a�mam beklenebilir �rne�in. Bazen toplant�ya giriyorumve hi�bir �ey demeden bir s�re onlar� izliyorum � nas�l konu�uyorlar, birbirlerine nas�l davran�yorlar, kendilerinden ho�nutlar m�, bu g�revi seviyorlar m�, ba�armak gibi bir kayg�lar� var m�, yoksa her�ey g�r�nd��� gibi, kan�ksanm�� bir �amata d�zeninden mi ibaret, kendi oyununu b�kmadan usanmadan sahneleyen solipsist bir tiyatro trupu muyuz biz, bizden sonra a��m�za d���rece�imiz, sahnemize �ekece�imiz oyuncular bizim yapt�klar�m�z� okuyabilsin ve kendi oyunlar�na malzeme olarak kullanabilsin diye mi s�yl�yor ve eyliyoruz? Bir t�marhane mi buras�? �ok say�da bak�c�m�z var, d�nyay� alg�lamam�za yard�mc� oluyorlar, bunu yaparken de hastal���m�za uygun verilerle besliyorlar bizi, idare ediyorlar, kafa sall�yorlar gerekti�inde, sald�rganla�ma e�ilimi g�sterdi�imizde yat��t�r�yorlar. Tedavisi yok hastal���m�z�n, ayr�ca bula��c�, o y�zden yal�t�lmam�z gerekiyor. Burada, k��emizde, koca bir gezegenin kaderini belirlemeye ya da de�i�tirmeye �al��t���m�z� d���nedural�m, tek bir bulutun sayg�s�n� kazanabilmi� de�iliz hen�z.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

Onu hi� aray�p sormad��� i�in serzeni�te bulunmak amac�yla Gezgin�in yan�na y�r�yor O, �b�r karakteri ancak iyice yakla��nca fark ediyor; ayn� anda o da O�yu fark edince g�z g�ze geliyorlar, ikisi de �ekmiyor bak���n�, O�nun kalbi a�z�na geliyor � sonunda Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin bir �yesiyle tan��acak.

����������� Z�rafalar� Lekeleme Komitesi, galaksiler �ap�nda I��n�m denetimi yapmakla y�k�ml� bir kurum � galaksilere da��lm�� olan Toplam Bilincin bu galaksilere dahil olan gezegenlerdeki par�alar�n�n, I��n�ma ge�me yolunda d�zenli bir geli�me g�sterip g�stermedi�ini sapt�yor ve Bilincin belirdi�i her gezegene verilen lekesiz z�rafa stokuna, bu saptama uyar�nca m�dahale ediyor. Her�ey yolundaysa, yani gezegende I��n�ma do�ru iyi bir ilerleme g�r�l�yorsa, lekesiz z�rafalara dokunulmuyor; e�er aksakl�klar varsa, bu aksakl�klar �l��s�nde z�rafalar�n bir k�sm� lekeleniyor. Galaksiler Toplant�s�nda, lekesiz z�rafa stoku tehlikeli d�zeye inen gezegenler hakk�nda sert kararlar al�nabiliyor; kronikle�mi� durumlarda gezegenin imha edilmesine ve b�ylece evren genelindeki I��n�ma ge�me s�recini olumsuz etkilemesinin engellenmesine bile karar verilebiliyor. Birle�ik Galaksilerin baz� k��elerinde Komiteden pek fazla ho�lan�lmad���n� tahmin etmek g�� olmasa gerek.

����������� Gezgin ba��n� �evirdi�inde g�r�yor O�yu, ka�lar�n� kald�r�yor, Komite �yesine d�n�yor yeniden. Daha k�t�s�n� de g�rd��� i�in O bu selam�n selam-bile-say�lmaz niteli�i �zerinde durmuyor; Gezgin tan��t�rmad��� ve hatta varl���n�n fark�nda oldu�unu g�steren hi�bir �ey yapmad��� i�in Komite �yesiyle kendi tan���yor: ad� Karac, yakla��k olarak. O�ya g�sterdi�i ilgi Gezgin�i belli ki s�k�yor, ama O�nun gitmeye hi� niyeti yok.

����������� O�nun D�nyal� oldu�unu ��renince Karac bir an durakl�yor, ama patavats�zl��� her halinden belli oldu�u i�in, bu duraklaman�n ard�nda ba�ka �ve �ok tan�d�k- bir hesap g�r�yor O. K�sa bir s�re sonra Komitenin incelemelerde bulunmak i�in D�nya�ya gidece�ini, ama zaten yok say�lacak d�zeye inmi� lekesiz z�rafa stokunun ayn� d�zeyde kalmas�n� bile beklemediklerini, bu �k���k mavi gezegen�in, galaksisindeki en k�t� performans� sergiledi�ini s�yl�yor Karac. Kendi s�zlerini �ok komik buldu�u anla��l�yor.

����������� O Gezgin�den bir tepki gelmesini bekliyor, gelmeyince onun da yak�nlarda D�nya taraflar�na gidece�ini s�yledi�ini an�ms�yor � Gezgin�in Komiteyle nas�l bir ili�kisi oldu�unu bilmedi�ini fark ediyor ayn� anda. Komitenin D�nya�ya neden bu kadar y�klendi�ini soruyor O. Karac��n iri surat� daha da irile�iyor g�lerken � �zel muamele yapmad�klar�n�, ayn� durumda binlerce gezegenin oldu�unu s�yl�yor, garip kahkahalar�n�n aras�ndan. Bunu s�yledikten sonra O�ya sokulmaya kalkmas� k�t� bir zamanlamadan da �te, zamanlama diye bir kavramdan t�m�yle habersiz oldu�unu g�steriyor, ama sab�rl� bir �ekilde bu salvoyu savu�turuyor O. Anlayamad��� bir�ey var yine de: Z�rafalar� Lekeleme Komitesi b�t�n bu gezegenler hakk�nda olumsuz rapor verirse, Galaksiler y�netimi buralarda ya�ayan say�s�z canl�y� yok mu edecek? Ne ad�na?

����������� Bildi�i yan�tlar� sinir bozucu g�lme efektleri e�li�inde duyunca dayanam�yor O � Siz kendinizi ne san�yorsunuz? Kimsiniz ki siz? Nas�l bu kadar rahat olabiliyorsunuz? Ya�amdan, ya�am�n yok edilmesinden bahsediyoruz. Karac��n Gezgin�e �nereden buldun bunu?� bak��� f�rlatmas� dayan�l�r gibi de�il � o h�rsla uyan�yor O.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Bug�n �� projeye birden onay verdim � Duteron yeni bir din geli�tirmeye ba�l�yor, Jahiveh bir oyun �irketi tasarl�yor, Eilohis de do�rudan I��n�m�n �rg�tl� bir �ekilde ger�ekle�tirilmesini sa�layacak bir sistem �nerisi geli�tiriyor. Utracek hepsinin yaz�nsal gereksinimlerini kar��lamay� �stlendi.

����������� Duteron�un yeni dininin ba�l�ca �zelli�i, daha �ncekilerle kar��la�t�r�lamayacak �l��de ironiye yer vermesi olacak. Bunun do�ru bir strateji olup olmad���n� �ok d���nd�m � insanlar� ironi etraf�nda birle�tirmek m�mk�n olabilir mi? Diyelim ki m�mk�n; b�yle bir �birlik�ten nas�l bir enerji beklenebilir? �te yandan, ironik yakla��m� (d��man� k���msemek d���nda) t�m�yle yoksayan, mizah�n inan�la herhangi bir ilgisi olabilece�ini reddeden denemelerden kaydade�er bir sonu� alm�� oldu�umuz da s�ylenemez. Belki insanlar�n kendi zay�fl�klar�yla kendi kendilerine ba�a ��kmay� becerdi�i ve kusursuz varl�klara art�k gereksinim duyulmad��� bir �a�da, e�er b�yle bir �a� gelirse, komik yanlar�, beceriksizlikleri, mizah duygusu olan bir tanr�n�n etraf�nda birle�mek, daha ayd�nl�k, daha parlak bir b�t�ne ula�may� m�mk�n k�lar. Olabilir. Baz� teknik sorunlar var yine de: do�ru d�r�st bir peygamber bulmak eskisi gibi kolay de�il art�k, �zellikle de s�f�rdan ba�layacak bir din i�in. Ger�i bu hi�bir zaman kolay olmad�, o y�zden de var olan �e�itlemelere gidildi, Ebrehim�in buldu�u form�l�n t�revlerinin kullan�lagelmesinin de g�sterdi�i gibi. Duteron bu kez t�m�yle farkl� bir�ey yapmaya kararl� � ondan bunca zaman sonra yeni bir fikir ��kmas� beni bile heyecanland�rd�, o y�zden a��k �ek verdim.

����������� Yine de Jahiveh�in projesiyle kar��la�t�r�ld���nda bu benim �ok daha al���k oldu�um bir giri�im t�r�. Jahiveh�in �nerdi�i oyun �irketi insan� d���nd�r�yor a��k�as�. �imdiye kadar dolayl� pek �ok i� yapt�k yapmas�na, ama bu bir bak�ma en hincesi. �irketin simgesi elli iki kareli, mor-beyaz bir satran� tahtas� � bildik oyunlara yeni kurallar, yeni bi�imler vermek, �irketin yapaca�� �ey bu. Ay�n bile karanl�k bir y�z� var, de�il mi. As�l tasarlamak istedi�i oyunun zaman� gelene kadar ony�llarca, belki de daha fazla bir s�re boyunca kendini geli�tirecek bu �irket, oyun teknolojisi konusunda t�m rakiplerini alt edecek, end�strinin kurallar�n�, s�n�rlar�n� o belirleyecek. O zamana dek her t�rl� oyun konusunda �al��malar yapacak, analizlerini d�nya �ap�nda bir �rneklemden s�zecek, bunlar� kesinlikle s�r olarak saklayacak � ger�ek eylem g�n� geldi�inde elindeki en �nemli silah bu bilgi olacak ��nk�. O g�n, Eilohis�in ba�ka bir kanaldan temellerini haz�rlam�� oldu�u projeyi ger�ekle�tirebilecek tek kurum, Jahiveh�in �irketi olacak. Eilohis �imdiden, �e�itli fizik�i ve matematik�ilerin I��n�m konusunda �al��maya y�nelmesi i�in gerekli yol g�stericileri yerle�tirdi. Hen�z gerekli kavramlar� bile bulabilmi� de�il yirminci y�zy�l bilimi, ama bu i�ler b�yledir � bilimsel �ilerleme�lere yandan, belli etmeden destek vermek, sosyal konulara g�re bin kez kolay, o y�zden �ok b�y�k bir sorun de�il. Utracek�in i�iyse enikonu zor: �ncelikle Duteron i�in, al���k olmad��� bir kutsal kitap yazmas� gerekecek; ard�ndan Jahiveh�in �irketinin geli�tirece�i oyunlar i�in senaryolar �retmesi laz�m. Bunlar d���nda, yazmak istedi�i bir ba�ka kitap var: yaln�zca el alt�ndan dola��ma sokulacak, s�rekli yenilenecek bir ��a� kitab� � muhalif g�z�ken bir s�ylem geli�tirip, insanlar� ters yoldan I��n�ma g�t�rmeyi planl�yor.

����������� �yle bir an geliyor ki, kim oldu�umu, ne yapt���m�, buran�n neresi oldu�unu an�msamak i�in d���nmem gerekiyor � b�yle ya�amay� hak etmek i�in en fazla ne yapm�� olabilirim?

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� O�nun hiddeti dinmek bilmiyor � kendi yaratt�klar� sa�masapan bir oyuna g�m�lm��, g�z� ba�ka hi�bir �ey g�rmeyen, ba�ka �nceliklerin olabilece�ini d���nmek bile istemeyen, az geli�mi� bir yarat�klar s�r�s�n�n koca evrene h�kmetti�ine, kendi uydurduklar� birtak�m kurallara ba�l� kalmak ad�na milyarlarca canl� t�r�n� g�zlerini k�rpmadan ve tek bir kalp vuru�u sektirmeden yok etmeye haz�r olduklar�na bir t�rl� inanam�yor. Bunun engellenemez bir�ey oldu�unu, yok olma saati vurmak �zere olan binlerce gezegenin yapabilece�i hi�bir �ey olmad���n� kabul etmiyor i�i. Galaksi Ombud B�rolar�ndan birine gidiyor �ikayetini dile getirmek i�in � �ikayetinin hangi kategoriden oldu�unu anlamas� ve engelli ko�u parkuruna benzeyen, otomatlara dert anlatma s�recini ge�ip canl� bir memurla g�r��meyi ba�armas� inan�lmaz uzun s�r�yor. Evrenin D�n���m� ile ilgili yasa ve mekanizmalar� dava etmek istedi�ini s�yledi�inde, i�inin b�y�k b�l�m�n� olu�turan yar�-ka��k ve ka��klar� �oktan kan�ksam�� olan memur, m��terinin bir bardak su sipari�ini yeterli bulmam�� garson tavr�yla, Hepsi bu mu, diye soruyor. De�il, diyor O, Z�rafalar� Lekeleme Komitesini, Birle�ik Galaksiler Y�netimini ve Cellat�� da ekler misiniz? Memur O�yu ba��ndan sav�yor.

����������� �natla, u�ra�t��� makinenin ald�r��s�zl���na yenilmeden, en ba�tan ba�l�yor ayn� s�rece, bir memura ula�abildi�inde olabildi�ince �e�itli taktikler deniyor � sevecen oluyor, tehdit ediyor, kendini ac�nd�r�yor, yalvar�yor, bilgi�lik tasl�yor, r��vet teklif ediyor, cazibesini kullan�yor, ama derdini aktarmay� bile ba�aram�yor. Ombud B�rolar�n�n yetki alan�, evrene y�nelik �ikayetleri kapsam�yor belli ki.

����������� Gezgin�i g�rd���nde bu �abalar�ndan ona s�z ediyor, ama onun da I��n�ma ge�emeyecek gezegenlerin yok edilmesini t�m�yle do�al ve do�ru bulmas�, i�in i�inde D�nya olmasayd� O�nun b�yle bir donki�otlu�a kesinlikle kalk��mayaca��ndan emin oldu�unu s�ylemesi, O�yu her�eyden �ok hayal k�r�kl���na u�rat�yor � nedense Gezgin�in b�t�n o nas�rl� halinin alt�nda �insanc�l� bir nokta oldu�una inanm��t�, oysa ger�ek hayattaki Gezgin, onu yaln�zca itici ve beyni yumu�am�� bir ba� belas� olarak g�r�yor.

����������� Ba�ka bir yol izlemeye karar veriyor O � �st�ne �arp� at�lm�� bu gezegenlerin hangileri oldu�unu ��reniyor �nce; bu kez �ansl�, ��nk� cazibesi i�e yar�yor � Kamu Geli�tirme Kay�tlar�nda �al��an bir memurun birlikte yemek yeme ve kar��l�kl� mast�rbasyon yapma teklifini g�l�mseyerek kabul ediyor. Liste ger�ekten de �ok kabar�k ve ad�n� bile duymad��� yerlerden olu�uyor � hepsini tek tek dola��yor O, g�rd�klerini kaydediyor. T�m�yle amat�r i�i kay�tlar bunlar, �stelik s�k�c� ve yava�, hi�bir �ey olmuyor, ama bir s�re sonra, evet belki biraz uzun bir s�re sonra, bir�eyler dokunuyor izleyene � on binlerce sikkeden olu�an bir katalo�un, inat�� g�zlere bir ya�am�n, bir d�nemin, bir unutu�un k���c�k bir s�rr�n� istemeye istemeye ba���lamas� gibi, O�nun kay�tlar� da, hen�z bo� bir mezar�n m�stakbel sakinlerinden gelen bir sese kulak verdi�i i�in olsa gerek, giderek i�ine �ekiyor izleyeni: garip bir i� mant�k, gezegenden gezegene s�ren ve b�y�yen bir pathos, beklenmedik benzerlikler, kendili�inden ortaya ��kan h�z�nl� bir g�l�mseme; finaldeyse, ka��n�lmaz olarak, k���k mavi gezegen, d�� g�r�n�m.

����������� Ard�ndan bir dilek�e haz�rl�yor O � Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin gezegen performanslar�yla ilgili saptamalar�na kar�� ��kmayan, ama bu saptamalardan yola ��k�larak ortaya konan �nerileri sorgulayan; Evrenin 18. D�n���m� ger�ekten bu kadar �nemliyse, bunun fire verilmeden yap�lmas�n�n daha da �nemli olaca��n�, dolay�s�yla geri kald��� ya da ba�ar�s�z oldu�u d���n�len bu gezegenleri g�zden ��karmak yerine, I��n�ma ge�melerine nas�l katk�da bulunulabilece�inin saptanmas� gerekti�ini savunan bir dilek�e. Bunu ve kay�tlar�n� do�rudan Galaksiler Toplant�s� Sekreteryas�na g�nderiyor O.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Duteron bug�n, �Kronk� ad�n� verdi�i yeni dinle ilgili son raporunu sundu. Bu kez de olmad�, bu din de kitleleri istedi�imiz �l��de harekete ge�iremedi, k�sa bir s�re i�in �ok ne�eli g�nler ge�irmemizi sa�lad�ysa da. �z�nt�s�n� belli etmemeye �al���yordu ama herkes, u�rad���m�z ba�ar�s�zl�ktan Duteron�un kendini sorumlu tuttu�unu biliyordu. A��k�as� su�un kimde oldu�u ya da nerede hata yapt���m�z beni art�k ilgilendirmiyor � Kronk�tan ��karaca��m�z tek ders, dinlerin modas�n�n ge�ti�i. Birden yok olmayacak b�y�k olas�l�kla � art�k bizim elimizden ��kt�, kendi hayat�n� ya�ayacakt�r bundan sonra, ya�ayabildi�i kadar. Bunu m�rettebat�n bir k�sm� benden �nce g�rd�, fark�nday�m; �imdi i� bunu Duteron�a anlatmakta. Sonra da ona yeni bir g�rev tan�m� ��karmak gerekecek.

����������� Yine de hi� de�ilse bir umut ����� belirmi�ti � bir s�re her�ey yolunda gitti, Utracek�in yazd��� kutsal metinle ilgili gizemli bir hava yarat�ld�, olduk�a sa�lam bir �rg�t yap�s� kuruldu, �ye say�s� h�zla artt� ve �nemli konumlarda bulunan �ok say�da insan Kronk�a kat�lmaya ba�lad�. Fakat sonra peygamber olarak se�ti�imiz adam kifayetsiz ��kt�. Zaten ba�tan g�z�m tutmam��t� � kalabal�ktan ho�lanmayan adamdan peygamber olur mu? Ayn� zamanda da k�yl�yd� � uluslararas� bir bak��� yoktu olaya, Kronk�u yerel bir spesiyalite olmaktan ��karma niyeti g�remedim ben onda. ��in ilginci, kendi de bir �l��de fark�ndayd� bunun san�r�m, yerini alacak yeni bir peygamber bulma fikrini o att� ortaya. Ama olmad�, yoku� a�a�� gitti her�ey.

����������� Bu operasyondan kurtarabilece�imiz ne var, bence ona bakmal�y�z. Elimizde Kronk ��lemesi var � ���nc� cilt �nemli de�il, zaten roman olarak piyasaya s�zd�r�ld� bile; Utracek�in �nerisi, ilk iki cildi birle�tirmek ve bunu, �nerdi�i ��a� kitab�n�n temeli yapmak. El alt�ndan dola�an gizli bir kitab�n �ekicili�ini sorgulam�yorum tabii, ama hem ger�ekten dola�mas�n�n, hem de dola�t��� alan�n ger�ekten geni� olmas�n�n gerekti�ini d���n�yorum. Bu da dil ve format konusunda sorunlar yarat�yor � Utracek bunlar� ��zece�ini s�yledi.

����������� Kronk�un d��mesiyle iki silah�m�z kald� �imdi � biri Eilohis�in Proje�si, di�eri de Jahiveh�in Games�i. Utracek�in �a� kitab�n� bunlara eklemlemeyi ve tek bir �B�y�k Sald�r�� d�zenlemeyi �nerdim m�rettebata; onlar�n da akl�na yatt� bu fikir. Ba�ka t�rl�s� san�r�m m�mk�n de de�il zaten: bu haliyle bile B�y�k Sald�r�n�n gerekleri bizim s�n�rlar�m�z� zorlayaca�a benziyor, oysa as�l oyun daha ba�lamad� bile.

����������� As�l oyunun �oktan bitmi� olmas� da bir olas�l�k tabii. Uygulamaya konmu� bir masal�n varl���n� hala saptayamamam�z, bir masal�n uygulamaya konmu� olma olas�l���n� yok etmiyor. Avrupa Birli�i�nin organik bir b�t�n haline gelmeyi sonunda ba�armas�n�n Bremen M�z�kac�lar�yla bir ilgisi olup olmad���n� tart��t�k � y�zeysel baz� benzerlikler varsa da ikna oldu�umu s�yleyemem. G�nl�m�z yok, ondand�r belki.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� O�nun dilek�esi, Birle�ik Galaksiler Y�netimi b�nyesinde beklenmedik derecede olay yarat�yor � Galaksiler Toplant�s� Sekreteryas�na en son kimin ne zaman dilek�e verdi�ini an�msayanlar yok denecek kadar az; dahas�, b�yle bir prosed�r�n olup olmad���ndan bile kimse emin de�il. Dilek�e verildikten sonra hakk�nda nas�l bir i�lem yap�laca��, Toplant� g�ndemine al�n�p al�nmayaca��, bir t�r alt komisyonda de�erlendirilip Toplant�ya bilgi mi verilece�i konusunda Galaksiler b�rokratlar� aras�nda eni konu ciddi bir tart��mad�r s�r�yor.

����������� Ancak O i�in as�l ilgin� olan, Cellat��n verdi�i sert tepki. Ortal��� kar��t�ran bu yarat���n kim oldu�unu ��renmek i�in ara�t�rma emrini veren Cellat, O�nun D�nyan�n Ruhu oldu�u bilgisini Gezgin�den al�nca k�plere biniyor ve Gezgin�e, O�yu bizzat kendi elleriyle �ld�rmesi emrini veriyor. Gezgin O�nun �ld�r�lemeyece�ini anlatm�yor Cellat�a, emri al�p O�ya gidiyor. Kar��la�t�klar�nda bu kez O Gezgin�in surat�n� g�rmek istemiyor � bir s�r�ngenin ahlak d�zeyine sahip bu uzay m�fetti�iyle art�k i�i olsun istemiyor. Gezgin�in bu karara ald�r�� etmeden, hi�bir �ey olmam�� gibi O�nun pe�inden tela�s�zca gitmesi ve takip�isinden kurtulamayan O�nun son �are olarak uyanmaya y�nelece�i anda, Cellat seni �ld�rmemi istiyor, demesi, O�yu her ne kadar tiksindirse de, ilgisini yakalamay� ba�ar�yor.

����������� Gezgin�in O�ya kar�� tavr�nda k�kl� bir de�i�iklik yok asl�nda � hala bir b�cekle konu�uyormu� gibi davran�yor, ama en az�ndan art�k konu�uyor. Cellat��n Toplant� �ncesinde galaksi �nderleriyle g�r��erek K�rm�z� �izmeli Kedi masal�n�n bir an �nce uygulamaya konmas� ve O�nun dilek�esinin s�menalt� edilmesi kar��l���nda, kendi g�ne� sistemindeki g�lme tekelini Z�rafalar� Lekeleme Komitesine devretmeyi �nerdi�ini anlat�yor. Baz� galaksi �nderleri, a��k�a Cellat��n kar��s�na ��kmaya cesaret edemese de O�nun dilek�esini bir muhalefet oda�� olarak kullanabileceklerini anlam�� durumdalar, o y�zden de dilek�enin Toplant�da g�r���lmesini sa�lamaya �al���yorlar. Cellat�sa bunun t�m�yle fark�nda oldu�u i�in, konuyu m�mk�n oldu�unca �abuk bir �ekilde ve Toplant� s�reci d���nda ��z�mlemeye �al���yor. Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin de bir an �nce D�nya�ya gitmesi i�in bast�r�yor � a�lak yapan, Y�netimin zaman�n� �alan ve I��n�m� geciktiren bu gezegenin ne kadar sefil bir halde oldu�unu Komitenin de do�rulamas�n� istiyor belli ki.

����������� �izmeli Kedi masal�n� an�msamaya �al���yor O: ya�l� de�irmenci �l�nce �� o�lundan en k�����ne bir e�ekle bir kedi kal�yor yaln�zca. Kedi yeni sahibinden bir �ift k�rm�z� �izme istiyor, kar��l���nda onu �ok zengin yapaca��n� s�yl�yor. Bunun i�in �ncelikle kral�n dikkatini �ekmeye �al���yor ve yeni efendisi ad�na k���k arma�anlar yolluyor saraya. Sonunda Prenses k�rm�z� �izmeli kedinin efendisiyle tan��mak istiyor; kedi Kralla Prensesi efendisine g�t�r�yor, ama g�sterebilece�i g�rkemli bir �atolar� olmad��� i�in bir numara �evirmesi gerek, ayr�ca efendisinin �st� ba�� da bir efendiye yara��r durumda de�il. Bu y�zden kedi �nden gidip de�irmencinin k���k o�luna soyunmas�n� ve hemen nehre atlamas�n�, haydutlar taraf�ndan soyuldu�unu anlatmas�n� istiyor. Belli ki bu plan�n ek bir yarar� var: Prensesin her�eyi a��k�a g�rmesi. Nitekim beklenen etki sa�lan�yor; gerisi kolay � kedi ko�arak Tepeg�z��n �atosuna gidiyor (yolda ge�ti�i k�ylerde ya�ayan k�yl�lerden, bu topraklar�n kime ait oldu�u sorulursa efendisinin ad�n� vermelerini rica ediyor. Konu�an bu kediyi �ok e�lenceli bulan k�yl�ler, denileni yap�yor), Tepeg�z�e ya� �ekerek onu bir Alicengiz oyunuyla fare haline gelmeye ikna ediyor, fareyi yiyor ve �atoya sahip oluyor. Kralla Prenses bu �atoda krallar ve prensesler gibi a��rlan�yor, iki gen� evleniyor, bundan b�y�k mutluluk olamayaca�� i�in de masal burada bitiyor.

����������� O, Cellat��n neden bu masal� se�ti�ini anlamakta gecikmiyor: bir �izmelikedi edas�yla I��n�ma hizmet eden Soytar�, �n�ndeki en b�y�k engel olan Tepeg�z D�nya�n�n sonunu zekice bir dalavereyle getirecek ve Cellat ad�n� hak edecek, en b�y�k �d�l de onun olacak. Kar��l�k olarak istedi�i tek �eyse biraz g�steri�, biraz onur � bir �ift k�rm�z� �izme. O, masal�n i�inde gizli olan kritik d�n�m noktas�n� da ayn� h�zla ve do�ru olarak sapt�yor: Tepeg�z o kadar saf olmasa ve bir kedinin yan�nda kendini fareye d�n��t�rmeyi kabul etmese, K�rm�z� �izmelinin plan�n�n alt-�st olaca�� a��k. Bunu D�nya�dakilere haber vermenin bir yolu olmal�.

����������� Gezgin, O�nun b�y�k zorlukla dile getirdi�i yard�m ricas�na yan�t bile vermiyor. D�nya�ya gidip Hol�y Sevner�la g�r��mesi hi� de zor de�il oysa. C�mlesi daha bitmeden O da pi�man oluyor zaten; Gezgin�in bir�ey demesini beklemeden arkas�n� d�n�p uzakla�maya ba�l�yor. Duyup duymayaca��n� umursamazcas�na normal bir sesle, Mutsuz �ah Is�nandemir�i g�rmesini ���tl�yor Gezgin.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� �stanbul konusunda ikna olmu� de�ilim. Hol�y Sevner�da uzun bir s�redir, san�r�m y�zy�l ba��ndan beri s�ren bir �stanbul hayranl��� var, nedenini kestiremedi�im. Bir t�r Oryantalizm belki. Gizemden, enerjiden, birtak�m i�aretlerden s�z ediliyor, kendi k�llerinden do�acak bir anka ku�una benzetiliyor � ben g�remiyorum. M�rettebat, son kur�unumuzu �stanbul�da s�kmam�z konusunda kararl�, o y�zden hem Kronk�u, hem de Games�i, �stanbul�u merkez alarak kurmak istemi�lerdi � neyse ki fizik ara�t�rmalar� konusunda s�yleyecek s�zleri yok. Bu bana ma�a iki-s�f�r yenik ba�lamak gibi geliyor � kendi yerlisi bile fark�nda �stanbul�un yaln�zca bir k�y oldu�unun. �e�meba��n�n ne gizemi, ne enerjisi olacak yani? Uluslararas� bir boyuta ge�emeyeceksek ne anlam� var yapt�klar�m�z�n? Kendinden menkul bir gizem ve �nemle olacak �eyler de�il ki bunlar � d�nyadaki herkesin almaya haz�r olmas� gereken bir mesajdan s�z ediyoruz, �stanbul bulabilece�imiz en uygun verici mi bunun i�in?

����������� Benim aday�m Dublin. M�rettebat da bunu sa�ma, hatta komik buluyor. Kimsenin �nemsemedi�i bir adac���n kenarda kalm��, ufac�k ba�kentinde ne buldu�umu anlam�yorlar, �stanbul�a k�y dedikten sonra buraya, y�nelmemi en hafifinden ciddiyetsizlik olarak de�erlendiriyorlar. De�il oysa. Benim i�aretlerim �ok daha somut: bilgisayar teknolojisinin merkezi olmaya aday bir �ehir bu, yani �n�m�zdeki y�zy�l� tan�mlayacak olan teknoloji. Milliyet�ilik ve din sorunuyla zaman kaybediyor �imdilik, ama bunun fazla uzun s�rmeyece�i, 70-80 y�la kalmadan bu d���mlerin ��z�lece�i �ok a��k bence. S�radan bir kapital merkezi olmayacak Dublin, ger�ek anlamda bir y�netim merkezine d�n��ecek � s�radanl��� bunun en b�y�k garantisi. �stanbul�un ger�ekten farkl� bir enerjisi varsa e�er, bu onu se�mememiz i�in bir neden olu�turuyor as�l � do�as�n� bilmedi�iniz enerjilere h�kmedebilece�inizi varsayamazs�n�z. Deli bir at, yar���n bitimine �eyrek kala �zerinden f�rlatabilir sizi. Dublin�i okuyabiliyorum; �stanbul�daki s�z�mona i�aretleriyse kimsenin b�rak�n de�ifre etmeyi, ger�ekten g�rd���n� bile sanm�yorum. Kendi kendinden beslenen bir efsane bu �ehir ve Hol�y Sevner�� ona malzeme etmeye hi� niyetim yok.

 

 

III. KADIN, ��TE O�LUN!

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling, Utracek, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Ge�en toplant�n�n yap�lamam�� olmas�ndan dolay� �i�en toplant� g�ndemi, Proje�nin �ok y�nl� bir soru�turma sonucunda sahtekarl�k ve kamu kaynaklar�n� k�t�ye kullanmaktan su�lu bulunaca��n�n kesinle�mesi ve meditatif enerji �retiminin belirsiz bir s�re i�in ask�ya al�nmas�n�n beklenmesi nedeniyle iyice i�inden ��k�lmaz bir hal ald�. Kaptan Neeling m�rettebata morallerini bozmamalar�n�, her�eyin bitmi� say�lamayaca��n� anlatmaya ba�lad�, ancak c�mlesinin sonunu getirememesinden, kendi s�ylediklerine ne kadar inand��� hakk�nda �e�itli ��kar�mlar yap�ld�.

 

Jahiveh:���������� En ba�tan b�y�k bir hata yapt�k bence; ekvatora, hatta kutuplara enerji istasyonlar� kurma fikri neyse de, d�nyan�n merkezine de k�rk bin ki�ilik bir istasyon kurulmas�nda �srar edince bir dalak yar�lmas� durumu has�l oldu tabii.

 

Redaktu:��������� Eninde sonunda Proje�nin Vez�v�de yapt��� kaz�n�n belli bir derinlikten ileri gidemedi�i ve b�t�n d�nyan�n g�z�n� boyamaya �al��t��� anla��lacakt�, nas�l oldu da aksine inand�k bilemiyorum. Basiretimiz ba�land� resmen. B�yle safdillik olur mu can�m.

 

Eilohis: ���������� Safdillikle ne alakas� var. Vez�v kaz�s�n�n simgesel �nemi vard� yaln�zca, s�rekli ilerleme olacak diye bir�ey yoktu ki. En ba�ta Proje y�netimi b�yle bir beklenti yaratmasayd� bunlar olmazd�. Adamlar kendi kaderlerini kaz�ya ba�lad�lar.

 

Redaktu:��������� Sen de Deborah�la u�ra�aca��na i�inle ilgilenseydin belki bu beklentilerin do�mas�n� engelleyebilirdik.

 

Neeling:���������� Arkada�lar, hepimizin sinirleri gergin, burada hi� kimse olaylar�n bu �ekilde geli�mi� olmas�ndan mutlu de�il herhalde, onun i�in sertli�i bo� yere t�rmand�rmayal�m. �imdi ne yapaca��z, onu konu�al�m as�l.

 

����������� Kaptan Neeling�in ni�in kendini bu kadar yap�c� ve uzla�t�r�c� olmak zorunda hissetti�i, kimseye a�amad��� cinsel d�rt�lerinin olup olmad��� k�saca tart���ld�; uzun zamand�r kan kokusu ve kemik sesi gelen toplant�lar yap�lmad���na dikkat �ekildi ve bu iyi d�nemin, Hol�y Sevner��n en k�kl� gelenekleri �zerinde olumsuz etkisi oldu�u saptand�.

 

Neeling:���������� Hedef sapt�rmayal�m, hedef sapt�rmayal�m l�tfen � aram�zda kimlerin gizli cinsel e�ilimleri oldu�unu hepimiz biliyoruz, a�t�rmay�n bayraml�k a�z�m�.

 

Duteron:��������� Kaptan siz efendili�inizden s�yleyemiyorsunuz ama ben hislerinize terc�man olaca��m, kusura bakmay�n. Jahiveh, pi�ini ortalara salmay�p g�z kulak olsayd� b�yle sa�mal�klar ya�anmazd�.

 

Papavka:�������� Jahiveh ne yapsayd� ki? Bence bir�ey yapamazd�, ama su� bizde, daha en ba��ndan, s�rf onun o�lu oldu�u i�in, Ebrino�nun Proje�ye �nder olmas�n� engellememiz laz�md�. Bence bu skandal, Soytar��yla ya�anan olaya �ok benziyor. C�zzaml� gibiyiz yahu, kime dokunsak eritiyoruz.

 

Neeling:���������� Asl�nda Ebrino�nun D�nya Birli�i b�rokrasisinde y�kselmesine ve sonra Proje�nin ba��n ge�irilmesine niye itiraz edecektik ki ba�ta? Hat�rlasan�za, o s�ralarda nas�l da aray�p bulamayaca��m�z bir adam diye birbirimizi kutlay�p duruyorduk, Jahiveh�i bir �pmedi�imiz kald�. Adamda karizma vard�, �evresindeki herkesten ve b�t�n rakiplerinden farkl�yd�, kendi s�n�f�nda tekti, vizyonu vard�, oraya ula�mas�n� sa�layacak itici g�c� vard� � eh, daha ne? �yle bir avazda harcanacak adam m�yd�, yapmay�n. Ama i�te Musak�la u�ra�maya ba�lay�nca, Ekva�y� rakip belleyip garip birtak�m i�lere kalk���nca sap�tt�. O a�amada m�dahale edebilirdik i�te. Ama Eilohis�e kat�l�yorum � d�nyan�n merkezine yap�lan kaz�, ger�ekle�tirilemese bile birle�tirici bir de�eri olan bir metafordu, bir t�r ters Babil Kulesiydi, bir t�r bo� g�stergeydi, kendi ger�ek varl���n�n �ok �tesinde bir anlam y�klenmi�ti. Onsuz yapamazd�k, ��nk� Proje�yi �zetleyen, insanlara benimseten, i�g�d�sel olarak i�lerine almalar�n� sa�layan bir�eydi.

 

Jahiveh: ��������� Burada hatibe sata�ma var, s�z istiyorum. Tamam, Duteron�dan do�ru d�r�st bir mizah anlay���na sahip olmas�n� beklemiyorum, haks�zl�k olur ��nk�, ama Ebrino�nun marifetlerinin faturas�n�n bana ��kar�lmas� da haks�zl�k. Anlad�k, yapm���z bir gen�lik hatas�, g�revimizin gereklerine uymam���z, ama insaf, kendi �ocu�umu b�t�n �mr� boyunca yaln�z b�rakt�m ben, ikimiz i�in de daha b�y�k bir ceza olabilir mi? Ayr�ca bu kurulda Ebrino�yu kay�racak herhangi bir karar�n ��kmamas� i�in �ncelikle bana g�venebilece�inizi herhalde bu saatten sonra size anlatmam gerekmiyor. Ama �imdi �ocuk Proje�yi ��kmaza soktu, kendine yaz�k etti ya, b�t�n bunlar s�f�rland�. Belki de hakl�s�n�z tabii, ben de her�eyin benim y�z�mden oldu�unu d���n�yorum asl�nda, galiba �yle yani.

 

Eilohis:����������������������� Galiba Duteron da bunu demek istemi�ti.

 

Redaktu:��������� Ebrino�dan hi� haber yok, de�il mi? Biliyor muyuz ne yapaca��n�?

 

Neeling:���������� Hay�r, ama Ekva olay� akl�ma k�t� olas�l�klar getiriyor benim. Ebrino Ekva�ya kafay� bo�una takmad� tabii, onun a��s�ndan bakarsak hakl�yd�, ne kadar bilgisi vard� Ekva hakk�nda bilmiyoruz ger�i, ama sonunda Ekva Soytar��n�n adamlar� taraf�ndan �ld�r�ld�. �nsan d���n�yor, Soytar��yla Ebrino i�birli�i mi yapt� diye.

 

Redaktu:��������� �yi de Ebrino cinayeti ba�kas�n�n i�ledi�ini d���n�yordu.

 

Eilohis:����������������������� Bilinmez ki. Belli olmaz. ��birli�i yapm�� olmalar� da gerekmez ayr�ca � belki Soytar� Ebrino�nun asl�nda m�ttefiki oldu�unu anlay�nca, as�l tehlikenin Ekva oldu�unu da fark etti. Ebrino her�eyi mahvederken Ekva ya��yor olsayd� belki bir �ans�m�z olurdu.

 

Jahiveh:���������� Valla Ebrino i�in a�z�n�za geleni s�yleyin, ama D�nya�ya ihanet edip Soytar��yla i�birli�i yapaca��n� san�yorsan�z hi�bir boktan anlam�yorsunuz demektir. Ebrino kendi g�c�ne hayran budalan�n teki olabilir, ama Soytar��n�n ger�ek y�z�n� g�remeyecek kadar da budala de�ildir. Haa, Deborah meselesini konu�al�m diyorsan�z o ba�ka.

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda Deborah��n m� Ebrino�nun mu daha budala oldu�u tart���ld�, Eilohis ve Jahiveh�in cinsellik konusundaki zaaflar� kar��la�t�r�ld�, Deborah��n Eilohis�ten �ocuk yapm�� olup olamayaca��, yapt�ysa bu �ocu�un torunlar�n�n �imdi neyle u�ra��yor olabilece�i hakk�nda fikir y�r�t�ld�. BMA�n�n bu aileden olma olas�l���ndan s�z edilince g�zler yine Jahiveh�e �evrildi � Games�in Kuzeydo�u Kanad��ndaki ba��ms�zl�k hareketini ve �zellikle BMA�y� desteklemek istemesinde, Jahiveh�in Eilohis�le su� ortakl��� yapm�� olmas�n�n pay� olup olmad��� ele al�nd�, ama i�ler iyice kar��t��� i�in fazla ilerleme sa�lanamad�.

 

Neeling:���������� Sohbetinize doyum olmuyor, ama durum hakikaten vahim �ocuklar.

 

Duteron:��������� Kaptan, durumun biz de fark�nday�z � aram�zda konu�uyorduk da ge�en g�n, ��yle radikal bir �neri ��kt� ortaya.

 

Neeling:���������� Al��t�ra al��t�ra s�yleyin, ne olur.

 

Papavka:�������� Hol�y Sevner i�in biraz zor bir�ey tabii. Bekleyelim diyoruz. Yani hi�bir �ey yapmayal�m bir s�re. 2229�a �unun �uras�nda ne kald� ki? Ondan sonra bizi kim tutar.

 

Jahiveh:���������� Hem belki o arada kendi kendine beklenmedik bir d��e� olur, hani kader filan.

 

Neeling:���������� Dalga m� ge�iyorsunuz siz? Durumun ger�ekten fark�nda de�ilsiniz galiba. Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin D�nya�ya geldi�ine dair i�aretler var � D�nya Birli�i�nin �e�itli ba�kentlerinde, beklenmedik anlarda mesajlar� yay�nlan�yor bir s�reden beri. Bunlar da �yle b�rokratik tatl�su mesajlar� de�il. D�ped�z sava� a�m�� herifler insanlara kar��. O kadar da pervas�zlar ki hayret ediyor insan, Komite dedi�in alt taraf� bir de�erlendirme kurulu�u, b�yle militan laflar ettiklerine g�re arkalar� bu kez sa�lam. Ya da Galaksiler Toplant�s� �oktan oldu, biz hakemin d�d���n� duymad���m�z i�in oynuyoruz hala.

 

Redaktu:��������� Ben sanm�yorum Toplant�n�n yap�ld���n�. Ama Komitenin burada olmas�, Toplant�ya �ok az kald���n� g�steriyor olabilir � toplant�ya sunacaklar� raporun rengi de belli, baksan�za.

 

Neeling:���������� �yle. O y�zden, sevgili m�rettebat�m, her t�rl� bekleme fantazisi ikinci bir emre kadar yasaklanm��t�r. �imdi, konu�mam�z gereken bir�ey var, Komitenin bir duyurusu: �Siz gelmeden �nce onlar vard�. Siz gittikten sonra da onlar olacak. Onlar kimsenin hizmetkar� olamayacak kadar onurlu yarat�klard�r, ama bunu anlaman�z beklenmiyor. Evrenin d�zeninin sa�lanmas�nda onlarla i�birli�i yap�yoruz ve bundan gurur duyuyoruz. 17. Evrene k�t� kokusunu yayan insan soyunu ortadan kald�rd���m�zda Kutlama b�y�k olacak.� Do�rulayabildi�imiz kadar�yla b�t�n d�nyada yay�nlanm�� bu.

 

Jahiveh:���������� Kepazelik. K�stahl�k. Ne bu b�yle, parmakla g�sterir gibi, ay�p derler bir�ey vard�r can�m. Ceza puan� yazacaksan�z yaz�n, hakaret etmek ne oluyor? Hem �onlar� kim? Biz miyiz? Aram�zdan baz�lar� �l�ms�zl�k s�z�ne kar��l�k davay� satt� m� yoksa? Jahiveh?

 

Neeling:���������� C�v�tmay�n hemen. Hay�r, �onlar� biz de�iliz, ama kim? D�nyada kim bu canilerle i�birli�i yapar?

 

Papavka:�������� �nsanlardan s�z edildi�i ne malum? Belki z�rafalard�r, kendi aralar�nda toplan�p lekesiz olanlar� yok etmeye karar vermi�lerdir. Muhakkak k�l oluyorlard� zaten.

 

Neeling:���������� Te�ekk�r ederim Papavka.

 

Duteron:��������� Zaman kaybediyoruz. S�rekli olarak rakibin bir ad�m gerisindeyiz � onun ne yapt���n�, ne yapaca��n� anlamaya ve ona g�re taktik geli�tirmeye �al���yoruz, ama art�k bunun i�in �ok ge� bence. Soytar� hangi masal� uygulayacakm��, Komite ne yap�yormu�, kimlerle i�birli�i i�indeymi�, b�rakal�m art�k bunlar�, i�imize bakal�m, kendi stratejimiz yok mu bizim?

 

Redaktu:��������� Ger�ek bir dindar gibi konu�tun Duteron.

 

Neeling:���������� Ve son derece hakl�. Aram�zda birileri beynini dekoratif ama�lar d���nda da kullan�yor demek. Proje fikrinin Ebrino hezimeti y�z�nden tarihe g�m�lmesine izin veremeyiz. Her�eyimizi buna g�re ayarlad�k, b�t�n planlar�m�z� buna g�re kurduk, Games istedi�imiz yere geldi, Olgunluk Kitab� beklentimizin �tesinde ba�ar� kazand�. Hatta neredeyse onu da Ebrino�ya kapt�r�yorduk. B�t�n zorluklar� yenip uyu�uk fizik�ileri ikna ettik, ara�t�rmalar�n� iste�imiz do�rultusunda y�nlendirmelerini sa�lad�k, uyuz ve miyop b�rokratlar� ikna edip bu ara�t�rmalara para ak�tt�rd�k, Proje�yi d�nya kamuoyunun ortak bilin�d���na soktuk, epey bir i� yap�ld� burada �ocuklar. �imdi kollar�m�z� kavu�turup pes edemeyiz, i�i oluruna b�rakamay�z. Ba�ka ata oynayacak param�z yok, zaman�m�z yok. Zaten ba�ka at da yok.

 

Papavka:�������� Kaptan, d�nya klasiklerinden �Asterix�in Maceralar��n� an�msar m�s�n�z? Her cildin ba��nda bir Galya haritas� olurdu, alt�ndaki yaz�da derdi ki �Sezar b�t�n Galya�y� ele ge�irmi�ti. B�t�n Galya�y� m�? Hay�r. K���k bir Galya k�y�, Sezar��n ordular�na kafa tutuyordu.� Bunu neden anlatt�m, bizim i�in de bir bak�ma b�yle oldu, yaln�z k���k bir k�y� de�il, d�nyan�n yakla��k yar�s�n� g�zard� ettik. Varsa yoksa D�nya Birli�i, ee, onun d���ndaki yerler ne olacak?

 

Redaktu:��������� Ama Papavka, g�zel Papavkam, bu bizim alamet-i farikam�z, bilmiyor musun? Barbar topraklardaki ilkellerin ne yapt���yla kim ilgilenir? Onlar birli�e kat�lsa ne olur, kat�lmasa ne olur. Biz Avrupan�n �

 

Neeling:���������� Anla��ld� Redaktu. Elverdi. Papavka�n�n hakl� oldu�u bir nokta var, kabul. Proje�nin uygulamada oldu�u k�sa s�re i�inde, Ba�lant�y� yeniden kurmam�z� sa�layacak kadar birlik enerjisi �retilemedi, belki de bu y�zden �retilemedi. Afrika Organizasyonu ve G�ne� �lkeler Federasyonu�nu da i�in i�ine katacak bir ��z�m bulmam�z laz�m belki. Evet, hakl�s�n.

 

����������� Proje�nin kurtar�lmas�na y�nelik �e�itli �neriler g�r���ld�; bu �ok kolay olmad�, ��nk� D�nya Birli�i �ap�nda Proje�ye kar�� hat�r� say�l�r bir kamuoyu olu�tu�u biliniyor. Ebrino zaman�nda Proje�ye aktar�lan dev DB kaynaklar�n�n da art�k bulunmad���, dolay�s�yla d�nyan�n geri kalan b�lgelerinde s�f�rdan bir tan�t�m ve n�bet�i al�m kampanyas� d�zenlemenin neredeyse olanaks�z oldu�u saptand�. Utracek, DB d���nda ya�ayan insanlar�n, ilk ba�ta Proje kapsam�na dahil edilmemi� olmaktan kaynaklanan bir k�rg�nl�k i�inde olabilece�ini vurgulad�. Proje�yi yeniden aya�a kald�rmak i�in yeni bir �havu� bulunmas� gerekti�ine, global mutluluk s�yleminin yeterli olmayaca��na, hatta alayc� bak��lar ve k���mseyici s�zlerle kar��la��laca��na karar verildi.

 

Jahiveh:���������� Kuzeydo�u Kanad��ndaki olaylar� takip ediyor musunuz?

 

Utracek:��������� Ben arada s�rada bak�yorum, ama pek bir�ey oldu�u yok.

 

Jahiveh:���������� Yok mu? Sen haber ajans�n� de�i�tir bence. BMA ve Kurtulu��ular�n ��kard��� g�r�lt� ne peki?

 

Utracek:��������� Sen de �ok ciddiye al�yorsun bu adamlar�. Bir ka��k suda Titanik.

 

Eilohis: ���������� Bana da biraz �yleymi� gibi geliyor. Kuzeydo�u Kanad��ndakiler bile ilgilenmiyor Kurtulu��ularla, varsa yoksa futbol. Tek merakl�s� sensin galiba.

 

Jahiveh:���������� Olabilir. Fakat bu sayede hepimizin ka��rd��� bir�eyi fark ettim. Az �nce Kaptan, Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin mesaj�ndan s�z ederken, �onlar� kim diye sordu ya, ulan ben bunu duydum ama nerden duydum diye beynimi kurcal�yordum �

 

Duteron:��������� Yapmasayd�n ke�ke.

 

Jahiveh:���������� -sonunda an�msad�m. Kurtulu��ular�n aras�nda art�k iyice g�zden d��en bir adam var, eskiden Ekva�n�n da arkada��yd�, Pa�a diye biri. Bunun bir teorisi vard�, zaten onun y�z�nden g�zden d��t�. Ad� Bugs Teorisi. Kabaca ��yle: d�nyay� y�neten birileri var, b�t�n bu Olgunluk �a�� hikayesi, Proje filan yalan, maksat insanlar� yan�ltmak; b�t�n d�nyay� kendi gizli emelleri u�runa y�neten bu birileri de portlar� ve b�cekleri kullan�yor, b�cekler tabii ki dijital-mekanik mutasyondan ge�irilmi�, dolay�s�yla her yerde ve her zaman neler olup bitti�ini izleyebildikleri gibi, y�neticilerin olaylara ve insanlara neredeyse an�nda m�dahale etmesi de m�mk�n.

 

Papavka:�������� �ok iyi fikir. Ke�ke �nce biz d���nseydik. B�t�n dertlerimiz ��z�l�rd�.

 

����������� Pa�a�n�n bu teoriyi nas�l uydurmu� olabilece�i, iddialar�n�n akla yak�n olup olmad��� tart��maya a��ld�, ancak Jahiveh�in sab�rs�zlanmas� nedeniyle zevki ��kar�lamad�. Jahiveh�in tezi �uydu: bunun arkas�ndaZ�rafalar� Lekeleme Komitesi vard� ve d�nya i�lerine, b�cekleri kullanmaya ba�layacak �l��de kar��maya karar verdi�ine g�re, sava� ka��n�lmazd�. �ncelikle bu fikrin, yani d�nyad��� bir g�c�n b�cekler arac�l���yla d�nyaya �nce h�kmetmeye, sonra da d�nyay� yok etmeye �al��t��� fikrinin insanlara duyurulmas� ve kabul ettirilmesi gerekiyordu. Bunun ��in �sta�daki kalk��maya temel olu�turan Bugs Teorisini bu y�nde geli�tirmesi amac�yla Pa�a�ya �yard�m� edilebilirdi. Bu noktada Hol�y Sevner m�rettebat� kendilerine da��t�lan �devleri not etmeye ve durumdan vazife ��karmaya koyuldu�undan toplant�n�n sona erdirilmesi kararla�t�r�ld�. Toplu dua �nerisi sevin�le kar��land�.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Mutsuz �ah Is�nandemir, Z�rafalar� Lekeleme Komitesine neredeyse kar��t bir i�le u�ra��yor � gezegenlere kredi veren bir bankan�n genel m�d�r� gibi bir bak�ma, ancak bu kredinin parayla de�il lekesiz z�rafalarla ilgisi var elbette. �ah��n mutsuzlu�unun kayna�� da bu belki � elinde b�t�n gezegenlere yetecek kadar lekesiz z�rafa yok ne yaz�k ki, o y�zden de �ok dikkatli se�imler yapmak zorunda. Kendi elinin kolunun b�yle ba�l� olmas�na kar��n Komitenin bir anlamda ba�kas�n�n mal�yla c�mertlik yap�yor olmas� �ah�� deli ediyor. Galaksileraras� y�netimin �st kademelerinde de ona meczup g�z�yle bak�yorlar zaten � ak�ll� birinin yapaca�� i� mi, kaybetmeye mahkum birtak�m sefil ruhlar� birka� evren saniyesi daha ya�atmaya �al��mak?

����������� O, Mutsuz �ah Is�nandemir�in gezegenini �ok s�k�c� buluyor � buran�n hakimi say�labilecek iki canl� t�r� var, biri ya�amdaki erdem modeli olarak kara deli�i se�mi� belli ki, hi�bir ko�ul alt�nda renk vermemek, duygular�n� belli etmemek, hatta d���nd���n� bile inkar etmek, hi�bir �eyden etkilenmiyor izlenimini vermek onlar i�in �ok �nemli.Kay�ts�zl���n b�ylesine prim yapt��� bir gezegen O�ya Gezgin�i an�msat�yor ister istemez, elinde olmadan g�l�ms�yor, sonra yine hiddetleniyor. �ah��n gezegenini O�nun g�z�nde kurtaran tek �ey, y�netimde s�z sahibi olan ikinci t�r: duygu ve zeka y�kl�, ���l ���l g�zlerle bakan, incelik, �zveri ve �efkat �zerine kurulu bir dans�n dans��lar�ym���as�na hareket eden, al�akg�n�ll�l�klerinin fiziksel bir simgesi olarak ba�lar�n� s�k s�k, al���k olduklar� y�ksekliklerden a�a��lara indiren lekesiz z�rafalar� hayranl�kla izliyor O.

����������� �ah��n yan�na ��kmas� �ok da kolay olmuyor O�nun, muhaf�zlar aman vermiyor. Sonunda ba�vurusunu �ah��n ba�sekreterine ula�t�rabildi�inde �yle bir tela�la Is�nandemir�in yan�na kabul ediliyor ki, O da �a��r�yor � muhaf�zlar�n i�itti�i azar da cabas�. Devasa boyutlarda bir yer buras�, ba�ka t�rl� tan�mlamak m�mk�n de�il: elli metrelik tavan, s�tunlar, g�z alabildi�ine uzanan bir mekan.

����������� �Hakk�n�zda �ok �ey duydum,� diyor Mutsuz �ah Is�nandemir � kimden ne duymu� olabilece�i ve duyduklar� hakk�nda ne d���nd��� konusunda en ufak bir ipucu vermemeyi asil bir tav�rla ve kolayca ba�ararak.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Olaylar h�zl� geli�ti. Jahiveh sonunda Duteron�u bir kad�n peygamber konusunda ikna etti � Ekva'n�n k�z karde�i Ridaf, m�rettebattan baz�lar�n�n g�vensizlik oyu verme e�ilimine kar��n, biraz da Jahiveh�in a��z kalabal�kl��� sonucunda, Proje�yi Ebrino-sonras� d�nemde canland�racak ki�i se�ildi Proje skandal� patlak vermeden �nce Dubl�e gidip Ebrino�yla g�r��mesinin yararl� olaca��na karar verdik � ileride hem Proje�yle kuraca�� ba�lant� yad�rganmaz, hem de Ebrino�nun ger�ek y�z�n�n ortaya ��kar�lmas�nda katk�s� oldu�unu yayabiliriz. Bu elbette Utracek�in i�i olacak. Bu karar� verdikten sonra Utracek Olgunluk Kitab��nda Z�rafalar� Lekeleme Komitesiyle ilgili bir b�l�m yay�mlad�, ayr�ca Ridaf��n da ad�n� ge�irerek peygamberlik kariyerinin sa�lam bir temele dayanmas�na katk�da bulundu.

����������� Ridaf bekledi�imizden �abuk davrand�, ancak Dubl yolculu�u Kuzeydo�u Kanad��nda yine beklenmedik tepkiler do�urdu; sonunda Ridaf, Kurtulu� Hareketindeki g�revinden istifa etmek zorunda kald�. Bizim i�in �ok iyi oldu bu � Proje�nin peygamberi olacak ki�inin ba�ka �din�lere yak�nl�k duymas� yak���k almazd�. Sonraki g�nlerde �alkant�lar Kuzeydo�u Kanad��n� oldu�u kadar D�nya Birli�i�ni de etkisi alt�na ald� � Kuzeydo�u Kanad��nda liderlik ma�� s�ras�nda ��kan olaylar nedeniyle lig iptal edilince ya�ma ve vandalizm olaylar� ya�and�, h�k�met istifa etti ve DB y�netime el koydu; tam o s�rada Proje y�netiminin yapt��� sahtekarl�klar a��kland� ve kilbler Dubl�de b�y�k bir y�r�y�� d�zenledi. Kurtulu� Hareketinin bunu f�rsat bilmesi ve DB g��lerine kar�� sava� a�mas� ka��n�lmazd�; Pa�a da verdi�imiz ipu�lar�n� iyi de�erlendirip Z�rafalar� Lekeleme Komitesiyle kendi Bugs Teorisi aras�ndaki ba�lant�y� sonunda kurdu.

����������� Ba�ta her�ey yolunda gidiyordu, portlara ve b�ceklere kar�� ciddi bir k�y�m harekat� ba�lat�ld�, ancak bu harekat DB�nin geri kalan�na yay�lamadan beklenmedik bir halk ayaklanmas� ��kt� � Kuzeydo�u Kanad��n�n insanlar�, belli ki futbol ma�lar� ve portlar� olmadan ya�amay� kabul edilemez bulmu�tu. Sonunda Pa�a, kendi insanlar�na ihanet etmek ve Neyo�dan milyonlarca port getirilmesine ses ��karmamak zorunda b�rak�ld�.

����������� Gelinen noktada Jahiveh�in analizi hepimizin akl�na yatt�: Komiteye kar�� d�nya �ap�nda bir sava� a�mak kolay de�il, ama bir ��k�� yolu var. Kuzeydo�u Kanad��nda kitlelerin tepkisinin de g�sterdi�i gibi, insanlar� en �ok ilgilendiren �� �eyden ikisi futbol ve portlar. ���nc�s�yse bizim Hol�y Sevner olarak uzun zamand�r �ok ihmal etti�imiz ve Ekva�n�n Musak arac�l���yla �ok �nemli bir g�� haline getirdi�i m�zik. Proje�yi DB s�n�rlar� �tesine ta��may� hedefliyorsak, bu s�n�rlar� �oktan a�m�� m�zik hegemonyas�n� kullanmak zorunday�z. Ridaf burada iki yanl� bir avantaja sahip: birincisi, Ekva�n�n karde�i, dolay�s�yla me�aleyi devralmas� do�al; ikincisi, zaten sayg�n ve yetenekli bir m�zisyen, biraz eksantrik de olsa.

����������� Bunun sonucunda kendi harekat plan�m�z� olu�turma konusunda �nemli ad�mlar atmaya ba�lad�k: Ridaf��n �nderli�inde bir r�ya tak�m� kuruyoruz. Mesaj�m�z� d�nyan�n d�rt bir yan�na portlar arac�l���yla yaymak i�in, Eilohis�in �nerdi�i Sayr ad�nda gen� bir �ocu�u al�yoruz. �nceleri Proje�de �al��an, sonra �sta�ya gidip Ekva�n�n �ld�r�lmesi olay�na kar��an, ard�ndan oradaki Kurtulu��ulara kat�lan H�kl��n o�lu bu Sayr, zehir gibi bir velet. Futbol konusundaki adam�m�z�n kim olaca�� konusunda tart��ma ��kt�, Jahiveh Games sorumlusu olarak son s�z sahibiydi elbette, ama Kuzeydo�u Kanad��ndan Faht�� �nermesi yine de garibimize gitti � d�nyada ba�ka adam m� yok futboldan anlayan? Olmaz olur mu, tabii var, dedi Jahiveh, ama kimse hem kitleleri, hem oyuncular�, hem de medyay� Faht gibi y�nlendiremez. Bizim i�in as�l �nemli olan da bu.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Mutsuz �ah Is�nandemir�i bekledi�inden de mutsuz buluyor O � Birle�ik Galaksiler y�netimi hakk�nda, Z�rafalar� Lekeleme Komitesi hakk�nda zehir zemberek g�r��leri var �ah��n; tan��malar�n�n �zerinden bu kadar k�sa bir s�re ge�mi�ken kendini bu derece a�mas�, durumun ciddiyetini g�steriyor. Evrenin gidi�at�ndan yak�n�yor �ah, eski g�nlerdeki anlay���, kay�tl� olmayan ama herkesin bildi�i kurallar�n yaratt��� e�itlik, �zg�rl�k ve karde�lik duygusunu, hepsinden �ok da �do�ru-d�r�stl�k� dedi�i ki�ilik �zelli�ini �zl�yor, bunlar�n b�yle h�zl� bir �ekilde yitip gitmesine, kendisinin bu konuda neredeyse hi�bir �ey yapamamas�na, kendi g�c�n�n de ayn� bozunum sonucu unufak olmas�na hay�flan�yor.

����������� As�l hiddetlendi�iyse, Komitenin g�c�n�n ve etkisinin bu denli artm�� olmas�. O bunu anlayabiliyor, bir t�r rekabet diyor, ama bu kadar basit de�il � Cellat, kendi dedi�ini yapt�rmak i�in olmayacak yollara ba�vuruyor �ah�a g�re, son numaras�n� O�nun bilmiyor olu�una �a��r�yor: epeyce bir s�redir Komite Cellat�a hizmet ediyor, yani ba��ms�zl���n� ve tarafs�zl���n� satm�� durumda. Do�um yeri olan D�nya�y� yok etmek i�in anla��lmaz bir inat sergileyip bir t�rl� iste�ine ula�amay�nca ve O�nun dilek�esi o zamana kadar da��tt��� b�t�n r��vetleri, verdi�i g�zda�lar�n�, ortaya koydu�u ak�l y�r�tmeleri ge�ersiz k�l�nca, Cellat��n Komiteyi D�nya�da el alt�ndan kar���kl�k ��karmak ve bu gezegenin I��n�ma ge�mesinin m�mk�n olamayaca�� y�n�nde Galaksiler Toplant�s�na rapor vermekle g�revlendirdi�ini anlat�yor Mutsuz �ah. Komite D�nya�ya m�dahale mi edecek, diye soruyor O. Ediyor, diyor �ah � D�nya�n�n en eski ve en dayan�kl� canl� t�rlerinden biriyle ortak bir �al��ma y�r�t�yor Komite, ama�lar� her t�rl� birlik sa�lama ve I��n�ma ge�me giri�imini daha ba��nda saptamak ve yok etmek. Kar��l���nda nas�l bir r��vet teklif etti�ini �ah da bilmiyor, ama insanl���n ortadan kald�r�lmas�n�n ard�ndan b�ceklere s�n�f atlatma s�z� vermi� olabilece�ini d���n�yor.

����������� ��te bu y�zden sizinle tan��t���ma sevindim, diyor �ah, �imdi bana D�nya�n�n hikmeti neymi�, bu g�r�lt�n�n sebepleri nelermi� anlat�n da birlikte neler yapabilece�imize bir bakal�m.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

I��n�m�n birinci kural� neydi � ya�am�n ya�am� korumas�. Hol�y Sevner�in y�zy�llar i�inde bu kurala her zaman ba�l� kalmad���n� itiraf etmek laz�m; iyi d�nemlerinde bile, din ad�na olsun, devlet ad�na olsun (ki �o�u zaman ayn� �eydi bu ikisi), hatta bilim ad�na olsun (ki kendi kilisesi vard�r) ger�ekle�tirilen her t�rl� yay�lmac�l���n sonucu, her zaman ya�am�n eziyete, i�kenceye, ac�ya, �l�me mahkum edilmesi oldu. En geni� anlam�yla yay�lmac�l�ktan s�z ediyorum � d�nya y�zeyini kaplamaya y�nelik yay�lmac���n yan�s�ra, belki ondan da �nce, toplumlar�n kendi i�lerindeki yay�lmac�l�k hep korkutmu�tur beni. �nsan topluluklar�n�n kendi karde�lerine yapabileceklerinin s�n�r� yok belli ki. Oysa nedir, �l�ml� d�nya.

����������� �l�m�n oldu�u yerde ya�amlar� birbirine d���rebilen nedir peki? �nsanlar�n hayvanlara ve bitkilere kar�� uygulayageldi�i vah�et, en korkun� fa�izmin en karanl�k karabasanlar�ndan �ok daha dayan�lmaz. �Can� denilen �eye alenen, d���nmeden ve �srarla sayg�s�zl�k edildi�i bu gezegende, yarat�lacak bir birlik, ���k yaymak ��yle dursun, azman bir karadelik gibi, evrenin fazla �����n� emip yok etmez mi? Bu a��dan bak�lacak olursa, hakl� de�il mi Soytar�, b�t�n evrenin nefretini ve tiksintisini hak etmiyor mu D�nya, kendisi dahil hi�bir canl� t�r�n� korumay� ve sevmeyi ba�aramayan bir barbar s�r�s�ne kendini ve gelece�ini emanet etti�i i�in?

����������� Karamsarl���m�n n�ksetmesinin nedeni, �ehir farelerinin durumu. Hol�y Sevner olarak, yeni d�nya d�zeninin kurulma a�amas�nda hi�bir tepki g�stermedik, hatta baz� bak�mlardan, Olgunluk s�yleminin yay�lmas�na yard�mc� bile olduk. B�yle bir yalan�n, �eytani bir yalan�n k�k salmas�ndaki pay�m�z�n bedelini nas�l �deyece�imizi bilmiyorum; bu yalan�n solunum yollar�n� en ba��ndan t�kamam�z, pis nefesinin hava kirletmesine ve �ld�rmesine izin vermememiz gerekirdi. Ama yapmad�k - koca bir �uygarl�k��n, yumu�ak et yiyebilmek i�in danalar� hareket edemeyecekleri, tabut b�y�kl���nde b�lmelere hapsetmesi gibi, insanl�klar�n� ellerinden ald��� ve �canl�� ile �makine� aras� bir varolu�a mahkum etti�i bu �ehir farelerini d�nyan�n la��m�nda tutup kendi yald�zl� debdebesi i�indeki debeleni�ini s�rekli k�lmaya �al��mas�na, bunu bar�� ve evrensel mutluluk ve insanlar�n do�ayla kopar�lan ba��n� yeniden kurma ad�na yapmas�na, insanlar� teknolojinin boyunduru�undan kurtard���n� m�jdeleyip hi�bir �a�da g�r�lmemi� bir teknoloji k�leli�ini sistemle�tirmesine, b�t�n bunlar�n oldu�u �a�a da y�zs�zce, kendi bokunu mutlu mesut kurcalayan bir �ocuk edas�yla �Olgunluk �a��� demesine kar�� koymad�k. Jams�� ve �sta�da ba�latt��� onurlu sava�� desteklemedik, hatta g�rmezden geldik. DB�nin bu konudaki mutlak hakimiyeti Kurtulu��ular taraf�ndan Kuzeydo�u Kanad� s�n�rlar� i�inde, k�sa bir an i�in de olsa sars�ld���nda a��rl���m�z� koyabilir, dengeleri de�i�tirebilirdik. Yapmad�k. Cesur bir uyan�� olabilirdi b�yle bir devrim; bizim sayemizde yaln�zca daha rahat bir uyuma pozisyonuna ge�ildi. Jams��n, DB�nin adam� �ehir fareleri taraf�ndan sessiz sedas�z �ld�r�lmesine bile g�z yumduktan sonra, hangi Birlikten, hangi I��madan s�z edebiliriz ki? Hol�y Sevner bundan sonra kendi kendinin hayaletinden ba�ka bir�ey olabilir mi?

����������� Ama bunun sorumlulu�unun b�y�k bir k�sm�n� ben ta��mak zorunday�m � Kaptan Neeling�in geleneksel f�rsat��l��� y�z�nden Hol�y Sevner, �a�k�n bir tavuk gibi oradan oraya ko�turup durdu, �iyi biten her�ey iyidir� ilkesi uyar�nca k���k tats�zl�klar� g�rmezden gelmeyi �ok iyi ba�ard�, as�l ba�armas� gerekenin yan�na bile yakla�amadan. Belki de �imdi, her�ey i�in �ok ge� olduktan sonra, �z�r dileyip dilememenin bile fark etmeyece�i bir a�amada b�ylesi bir su�luluk ve pi�manl�k g�sterisine kalk��mam�n tek nedeni, yapt�klar�m�zdan ya da g�z yumduklar�m�zdan dolay� de�il, bunlar�n i�e yaramam�� olmas�ndan dolay�d�r. �lkelerim olmadan ya�ayamazd�m herhalde.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� D�nya�y� anlatmak � O s�ze nereden ba�layaca��n� bilmiyor, hatta bir s�re, hi�bir �ey diyemeyecek gibi oluyor; sonra toparl�yor kendini, Roma�da Romal� gibi davranmak gerekti�ini an�ms�yor. Kendini �v�yormu�, kendine olan hayranl���n�, a�k�n� anlat�yormu� gibi olmadan bu i�i becerebilece�inden emin olmad��� i�in, hangi ko�ullar alt�nda Ba�lant�n�n koptu�uyla konuya giriyor. Yeni bir ruhun do�umuydu d��lanmama yol a�an, diyor O, h�z�nl� metaforlar�n �ah��n gezegenindeki stat�s�n� bilmedi�ini fark edip daha do�rudan bir anlat�m se�iyor sonra. Ba�lant� kesildi�i s�rada, D�nya�da �ok k�kl� baz� de�i�ikliklerin ya ba�lad���n�, ya da ba�lamak �zere oldu�unu, ancak bunlar�n ortaya ��kmas�n�n, etkilerini g�stermesinin olduk�a uzun s�rd���n� anlat�yor. D�nya b�y�l� bir yer olmaktan ��kmaya ba�lad�, diyor O, insanlar �nce do�adan, sonra kendi do�alar�ndan ve birbirlerinden koptu; b�t�n gezegenin dahil olaca�� bir birli�in yeniden kurulmas�, y�zy�llard�r I��n�m i�in �al��an Hol�y Sevner��n �abalar�na kald�. Mutsuz �ah Is�nandemir bu ad� an�ms�yor, Cellat�la ba�lant�s�n� da hemen kuruyor. Belki Hol�y Sevner�� i�eriden ��kertemeyece�ini anlay�nca Galaksi �nderi olmaya karar vermi�tir, ne dersin? D���n�yor O, ana-o�ul aras�ndaki �ld�rme gelene�inin canland�r�ld��� sahneler geliyor g�zlerinin �n�ne; Kaptan Neeling�in asla �ne ��karmad��� b�y�k g�c�n�n, o�lunun �zerinde nas�l bo�ucu bir etkisi oldu�unu; onun k���k kafas�ndaki m�thi� zekan�n, babaya ba�kald�rman�n tek yolunun ��lg�n taklidi yapmak oldu�unu kavramas�yla birlikte �Soytar�� ad�n� hak edecek i�ler yapmaya ba�lad���n�; Hol�y Sevner��n di�er �yeleri �zerinde yo�un bir etki geli�tirmeyi ba�ard���n� ve bunu Neeling�in g�z�n�n i�ine baka baka yapt���n�; g�n�n birinde �yelerden birini, Mukaber�i cinayet i�lemeye kalk��acak kadar k��k�rtt���n� ve babas�n�n olaya m�dahale edip onun can�n� kurtarma c�reti g�stermesini asla affetmedi�ini Mutsuz �ah�a anlatmak, onu daha da mutsuz etmekten ba�ka ne i�e yarayabilir? G�l�msemekle yetiniyor O.

����������� Ba�lant� kesildi�inden beri Hol�y Sevner�la haberle�emedi�ini, ama Ba�lant�n�n yeniden kurulmas�n�n �ok yak�n oldu�una inand���n�, I��n�ma ge�mek i�in yaln�zca biraz daha zamana gereksinim duyuldu�unu, D�nya�n�n kara listeye al�nm�� di�er gezegenlerin pek �o�undan daha iyi durumda oldu�unu anlat�yor. Sessizce dinliyor �ah, O�nun d��kapan�ndan ��kan g�r�nt�lerden D�nya�y�, hangi yollardan ge�ti�ini izliyor, O�nun e�lik�i yorumlar�n� dinliyor. Pembe bir tablo �izmiyor O, g�stermeyi se�ti�i ve �ah�� bile irkilten g�r�nt�ler aras�nda fillerle yap�lan sava�lar, k�y�mlar, salg�nlar, sefalet, depremler, kas�rgalar var, ama ba�ka g�r�nt�lerle dengeleniyor bunlar bir bak�ma, dengelenmese bile a��lmas�, ge�ilmesi gereken bir y�k�c�l�k d�nemi olarak mazur g�sterilebiliyorlar � O buna kesinlikle inan�yor.

����������� Cellat��n g�r�nt�s� teklifsizce beliriverdi�i s�rada O, D�nya�daki Bilincin biriktirdiklerini, ta� koleksiyonunu g�sterircesine anlat�yordu � Cellat��n pek de iri say�lmayacak beden yap�s�na kar��n etkileyici olan g�r�n�m�n�, iyice g�m�ld�kleri derinlerden f�rlayarak kar��lar�ndakini yok edecekmi�, en az�ndan yakacakm�� izlenimini veren g�zlerini, O�yu g�rd���ndeki anl�k �a�k�nl��� derhal �rten k�stah, evet k�stah g�l�msemeyi kar��s�nda bulunca, kendi �ocu�unun cinsel cazibesine kap�ld���n� ve kar�� koyamad���n� fark edince y�re�i a�z�na geliyor. Ve uyan�yor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Neden?

����������� Tek s�zc�kl�k sorular bazen insan�n i�ini nas�l da ac�t�yor � g�zel bir duygu.

����������� Neden? Reason? Cause? Hol�y Sevner denen kafesin i�inde kalmay� neden s�rd�r�yoruz, neden kafesi devirip d��ar� ��km�yoruz, neden kafesi yakm�yoruz, k�rm�yoruz, bizden sonrakilere tek par�a halinde aktarabilmek i�in elimizden geleni neden yap�yor, onlara da ayn� �eyi yapmay� neden ��retiyoruz? D�nyadan ve ya�amdan, sonu� olarak, bize ne? G�� duygusu mu � her�eyi y�nlendirme, kendili�inden geli�en s�re�lere m�dahale etme, bize ait olmayan se�imleri yapmaktan �ekinmeme ve bunun sonu�lar�na b�t�n d�nyan�n katlanmas�n� �ok do�al bir�eymi� gibi bekleme, kendini ciddiye alma, kendine ciddi sorumluluklar atfetme, �mr�n� bu sorumluluklar�n ciddiyet i�inde yerine getirilmesine adama, insanl�k ad�na giri�ilen bu �zverinin kar��l���n� beklememe, yaln�zca ba�armay� isteme. Yani g�c�n, ger�ekten g�� oldu�unu kan�tlamas�. Oysa bir yan�lsamadan ba�ka bir�ey de�il. Valhala yaz�yor bize gelen mektuplar�n zarflar�nda � bir g�nden di�erine, Valk�reler arac�l���yla, �al�nan alt�n y�z��� geri getirtmeye �al���yoruz. Y�z�k �oktan lanetlenmi� tabii, ama bu dikkatimizden ka��yor nas�lsa. G�n geliyor, b�t�n dikkatimizi bir Zigfrid�in ortaya ��kmas� �zerine yo�unla�t�r�yoruz, y�z��� o devin elinden kurtars�n diye � ben bile, koca Tepeg�z, umudumu elin �l�ml�s�ne ba�l�yorum.

����������� Ve d���nm�yorum � Renk�z��n�n kurdu�u denge, D�nya�n�n dengesi, bu alt�n�n �al�nmas� ve y�z�k olarak d�k�lmesiyle birlikte bozulmu�sa da, dengenin yeniden kurulabilmesinin, alt�n�n ��kt��� yere d�nmesinin ko�ulu, as�l ko�ulu, Valhala�n�n yok olmas�. ��nk� bizim varl���m�z�n ta kendisi bu dengeyi, uyumu, birli�i bozan �ey � g�� diye say�kl�yoruz, g�� yan�lsamas� i�inde d�nenip duruyoruz, kendi irademizi her�eyin �st�nde tutuyoruz � kirlenmenin kayna�� biziz. D�nya�n�n I��n�ma ge�mesinin �n�ndeki en b�y�k engel, hi�bir zaman bu bir-olu�un i�inde yer almay� d���nmemi� bu tanr�-sanr�l� ekip � birlik fikri bizim varolu�umuz sayesinde v�cut buluyor, do�ru, ama biz san�yoruz ki bu pozitif bir ili�ki, oysa de�il, biz bu birli�in kar��t� oldu�umuz i�in birli�in tan�ml� olmas�n� sa�l�yoruz, biz s�f�r oldu�umuz i�in bir var, balonun varl��� i�nenin varl���na ba�l�, ama var etti�imiz anda yok olmak zorunday�z. Biz varken ger�ek birli�in varolmas� olanaks�z, ama biz olmadan da birlik ortaya ��kmayacak. En az�ndan, bizim inand���m�z, kafesin varolu� nedeni olarak g�rd���m�z, bu. Balonu �i�irmek ama patlatmamak � kritik an geldi�inde, i�nenin kendini iptal etmeyi bilmesi gerekir.

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� O, Zevc�lferd Bayram� gecesi uyur uyumaz Mutsuz �ah Is�nandemir�e gidiyor; muhaf�zlar�n onu i�eri b�rakmak istememesine o kadar sinirleniyor ki hepsine teker teker bak�yor ve yok olmalar�n� sa�l�yor. �ah O�yu yine sevin�le kar��l�yor � ge�en seferki g�r��melerinde aniden ortadan kaybolmu� olmas�n� hi� sorgulam�yor; belli ki Cellat konusunda O�nun �zel bir duyarl�l��� oldu�unu anlam��.

����������� Neyim var, neyim yoksa masaya s�r�yorum, diyor �ah, bu oyunu kazanmak zorunday�m, ya�am�m pahas�na olsa bile; g�zel yan� da bu asl�nda � sizin �l�ms�z olman�z ve bunu anlayamaman�z �ok yaz�k! �lmekten �ok daha k�t� �eyler olabilece�ini d���n�yor O, ama bu d���ncesini kendine saklamay� ye�liyor.

����������� O�nun anlatt�klar� �ah�� ikna etmi� olmal� � elindeki s�n�rl� say�daki lekesiz z�rafan�n �ok �nemli bir b�l�m�n� derhal D�nya�ya aktarmay� ve b�ylece Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin oyununu bozmay� planl�yor. Bunun bir kumar oldu�unun ikisi de fark�nda elbette � �ah��n a�t��� kredi t�kenene kadar D�nya I��n�ma ge�emezse yaln�zca yok olmakla kalmayacak, �arp� i�areti alm�� di�er gezegenlerin de kaderi ba�lanacak. �te yandan Ba�lant� yeniden kurulur ve D�nya kararl� ad�mlarla I��n�ma do�ru y�r�d���n� g�sterirse, Galaksiler Toplant�s�nda O�nun dilek�esinin savunulabilir bir yan� olacak. D�nya �rne�inden hareketle di�er gezegenlerin durumunun da yeniden ele al�nmas� g�r��� a��r basabilir, hatta �iyice iyimser bir bak��la- Komitenin a��r�l�klar� t�rp�lenebilir ve �ah��n eline daha geni� kaynaklar verilebilir � kartopu mant���.

����������� O�nun sevincini gizleyemedi�ini g�ren Mutsuz �ah, frene basmas� gerekti�ini hissediyor. Galaksiler Toplant�s�n�n karar�n� belirleyecek etmenlerden birinin, Cellat��n g�lme tekeliyle ilgili r��vet teklifinin di�er galaksi �nderlerini nas�l etkileyece�i oldu�unu s�yl�yor. O bunun ne demek oldu�unu anlam�yor � bir g�ne� sisteminin g�lme tekeli nas�l bir ki�inin elinde olabilir, bu tekel ba�ka birine nas�l devredilebilir?

����������� Bu tekeli Cellat��n geli�tirmi� ve yayg�nla�t�rm�� oldu�unu anlat�yor �ah � evrendeki b�t�n bireysel g�lme edimlerinin yan sonu�lar�ndan biri, belli bir dalga boyunda, sa��labilir nitelikte bir enerjinin ortaya ��kmas�. Melank ad� verilen bu enerji, barajlarda d�n��t�r�c�ler arac�l���yla biriktirilip �e�itli ama�lar i�in kullan�labiliyor. Her g�l��ten devletin vergi almas� gibi bir�ey bu, diyor O �a�k�nl�kla � bu arkaik imge �ah�� bir anl���na da olsa g�l�msetiyor. Cellat��n bu kayna�� b�t�n galaksilere hizmet eden, galaksiler�st� bir niteli�i olan Z�rafalar� Lekeleme Komitesine devretmeyi �nermesi, �nemli bir jest. K�rm�z� �izmeli Kedi masal�n�n Toplant�dan �nce uygulamaya konmas�n� ve b�ylece Toplant�da ��kabilecek aksiliklerin �nceden safd��� b�rak�lmas�n� sa�layabilmek i�in Cellat��n b�yle bir�ey yapmas�, asl�nda kendi konumuna fazla g�venmedi�ini g�steriyor �ah�a g�re. Ayr�ca, diyor, yaln�zca kendi g�ne� sistemini de�il, galaksisinin neredeyse be�te birini �neriyor art�k. �a�k�nl�kla bak�yor O � Cellat, Mutsuz �ah�� beklenmedik bir �ekilde ziyaret etti�inde s�ylemi� bunu. Sizi burada g�rd��� i�in mi bunu yapmaya karar verdi, yoksa �nceden mi kafas�na koymu�tu bilemiyorum; bana de�il de Komiteye kaynak aktard���n� anlat�rken, nispet vermekten duydu�u zevkin alt�nda belli belirsiz bir tedirginlik sezmek beni her�eye ra�men umutland�rd�.

����������� O, Mutsuz �ah��n yan�ndan ayr�l�rken kendini, filler sultan�na kar�� sava�an ak sakall� topal kar�nca gibi hissediyor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� An geliyor, tamamlanm��l���n getirece�i rahatlamay�, doyumu, huzuru her�eye, hatta tamamlanm�� olan�n istedi�imiz gibi ��kmamas�n�n, ya�amlar boyu s�ren �abalar�n bo�a gitmesinin, �aresizli�in verece�i ac�ya ra�men istiyorum; yeter ki nereye varacaksa vars�n, yolcular�n� hangi limana d�kecekse d�ks�n, k�za�a �ekilsin ve hurdaya ��kar�ls�n bu zaman gemisi. Zaman�n hi� bitmeyece�ine kim ger�ekten inanabilir? Kim, kendi g�n�ne kadar uzanan tarihin bir g�n bir toz zerresi kadar �nemsiz kalaca��na, zaman�n bu zerreleri ve onlar�n i�indeki ac�lar�, �zlemleri, yakar��lar� ve bo�a ��kan kurtulu� umutlar�n� g�z�n� k�rpmadan, t�m�yle ��ld�rm�� ve otomatla�m�� bir koleksiyoner edas�yla biriktirmeyi s�rd�rece�ine ve bunu yaln�zca, bir kere ba�lam�� olmas� nedeniyle, yani hi�bir duygu, mizah ya da ekonomi katmadan yapaca��na, b�rak�n kalbinde yer a�may�, ihtimal verebilir? Bu tamamlanmam��l���n i�inde anlam nas�l m�mk�n olabilir � ruhumu yoran, en fazla yoran �ey belki de bu, anlamak istiyorum art�k, art�k yeter, her�eyin neden oldu�unu, neyi simgeledi�ini, bu koca resim i�erisinde nas�l bir yeri oldu�unu, �neminin kayna��n� anlamak istiyorum; anlam sorusu kar��s�nda bocalamaktan b�kt�m.

Tarihsel tamamlanmam��l�k, o tarihin ac�nas� birer �znesi olan, daha do�rusu �zne oldu�unu vehmeden ama varolu�unun hamuruna nesne-olu�un kat�ld��� insan�n, bu bilin�-cisminin kendi tarih�esine de c�zzam gibi bula��yor, kavuruyor, �irkin yaralar a��yor; bireyin ge�mi�i bu tamamlanmam��l�k, bu havadal�k y�z�nden �yle i�ren� bir hale geliyor ki, y�z�ne bakmak, incelemek, korkun� bir deneyime d�n���yor; �l�m bile yeterli bir b�t�nl�k yaratam�yor bu tarih�e i�in, ��nk� i�ine g�m�lece�i tarihin dokusuna sinmi� anlams�zl�k, onu sonsuza dek, bir an i�in olsun rahat b�rakmayacak.

����������� Gelece�i bilmek m�mk�n olsayd�. Belki o zaman, Hamrabi�nin ne�esini payla�mak da m�mk�n olur, zamanla oyun oynar, �rg�s�nde delikler a�arak e�lenir, bir saray yaz�c�s�n�n gizlice yazd��� ve kral�n zigurat�na g�m�lmesini sa�lad��� tabletlerde kendini bizzat kral olarak g�stermesi ve hayalih�k�mdarl��� s�ras�nda ger�ekle�tirdi�i ola�an�st� �eylerin hikayesini anlatarak, uydurarak zamandan intikam almas� gibi, bu tamamlanmam��l�k okyanusunda kendimize ve uzant�lar�m�za dair bir b�t�nl�k �alabilirdik. Ger�ekten m�mk�n de�il mi gelece�i g�rmek? Hakan Uzan ad�nda, kimsenin art�k an�msamad���, suyu kurumu�, daha �ld���nde zerre haline gelmi� bir adam, bundan neredeyse iki y�zy�l �nce, Z�rafalar� Lekeleme Komitesini, bu defteri, O�yu nereden biliyordu �yleyse?

����������� Bilmek bile so�uk yaln�zl��� yenmiyor oysa � Komite hakk�nda koca bir kitap yazd��� halde, Hakan Uzan�la kimse, hi� kimse ilgilenmedi, bildiklerini ��renmek, payla�mak istemedi, d�nyan�n i�inde olmaya, zamana demir atmaya �abalamas�na kar��n, bunun i�in s�k rastlanmayan bir azim g�stermesine kar��n, d�nya onu i�ine almay� reddetti, birle�menin kutsall���n� tatmas�na izin vermedi; zamansa, dipte tek bir kayaya rastlamas�n� istemedi, demir taratt� i�te. Biz bile ondan yana bakmad�k; Utracek her zamanki kaz�lar�ndan birinde buldu�u kitab� al�p bana getirmeseydi, Kronk�un onlarca peygamber aday�ndan biri olarak bilecektik Hakan��, bir gizli hava m�zesinde s�k���p kalm�� ola�an�st� yetene�inin fark�nda bile olmayacakt�k. �imdi fark�nda olmam�z da en ufak bir�eyi de�i�tirmiyor � Hakan��n yaln�zl���, kendisininkinden daha b�y�k bir yaln�zl��a yaman�yor yaln�zca, tamamlanm��l���n getirece�i anlamdan, en ba�ta oldu�u kadar uzak hala.

����������� Bu yaln�zl���n ortas�nda ben, �imdi fark edilmesi bile zor olan bir an gibi gelen, ama benim gibi bir zerrenin �mr�nden �ok daha fazlas�n� kapsayan bir zamanda, b�ylesi bir anlam�n en az�ndan m�mk�n oldu�u hayalini bana ya�atan, ya�att�ktan sonra veda bile etmeden beni terk edip giden O�yu �zl�yorum � �ok mu garip? Onu bir kez daha olsun hissedemeyece�imi d���nd���mde kahrolmam�n nedeni, kendi mavili�i i�inde bo�ulmay� �oktan hak eden bu gezegenin, zaman�n kenar mahallelerinden birinin ��pl��� i�inde ��r�y�p gidecek ve s��anlar taraf�ndan kemirile kemirile yok edilecek olu�u de�il, itiraf ediyorum; as�l neden, kendime ac�yor olu�um. Kaderine isyan etmeyi bile ba�aramayan bu zavall� bilin�-cismi, kahrolurken zavall�l���n� a�maya neden lay�k olsun ki.

 

 

IV. NEDEN B�YLE TERK ETT�N BEN�?

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling, Utracek, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Toplant�ya Jahiveh ve Utracek�in birlikte haz�rlad��� harekat plan�n�n incelenmesiyle ba�land�; her zamanki gibi konu uzad��� i�in di�er g�ndem maddelerine ge�ilemedi.

 

Jahiveh:���������� Sonu�ta temel olarak �� koldan sald�rmay� �ng�rm��t�k: Ridaf��n Musak taraf�ndan desteklenmesini ve D�nya Birli�i�nin yan�s�ra Afrika Organizasyonu ve G�ne� �lkeler Federasyonu�nu da kapsayacak bir sat�hta, I��n�m konusunda pop�ler histeri yaratacak ve meditasyon s�ras�nda �al�nabilecek m�zik �retimine ge�ilmesini sa�layacakt�k. Faht��n g�revi i�levsel olmaktan �ok simgeseldi � I��n�m histerisini destekleyecek bir d�zenek kurulmas� i�in �al��acak, yani �ncelikle futbol tak�mlar�n�n I��n�ma sahip ��kmas�n� sa�layacakt�, �rne�in formalar�nda bununla ilgili bir i�aret ta��yabilirlerdi, ma�lardan �nce sayg� duru�unda bulunabilirlerdi, I��n�m turnuvalar� d�zenlenebilirdi vesaire. Bunun yan�s�ra seyircileri de i�in i�ine katmay� becerebilirse �ok iyi olur demi�tik, onlar da �rne�in sayg� duru�u s�ras�nda meditasyon yapabilir, statlarda Musak��n I��n�m �ark�lar�n� s�yleyebilirlerdi. Bu iki dakikal�k meditasyonun I��n�ma �ok fazla faydas� olmas�n� beklemiyorduk tabii, ama kamuoyunun bilincini artt�rmak ve toplu halde sorumluluk almas� i�in f�rsat yaratmak ad�na �nemliydi. Sayr�a zorlu bir g�rev d���yordu � bu harekat�n d�nya �ap�ndaki ileti�im merkezini olu�turmak ve insanlar� portlar� arac�l���yla s�rekli bilgilendirmek, haberleri ve istatistikleri duyurmak, onlardan gelen tepkilere ve mesajlara yer vermek, bunu da �ok canl� ve dikkat �ekici bir �ekilde yapmak. �nsanlar sabah uyand���nda ilk i� olarak I��n�m sitesinde ne var diye bakmal�yd�.

 

Redaktu:��������� E �ok g�zel d���nm���z. Biz b�yle d���nebiliyor muyduk yahu?

 

Eilohis:����������������������� Evet de, bu i�ler d���nmekle olsayd�...

 

Redaktu:��������� K�skan�l�k yapma yavrum, senin Proje i�i patlad� diye millete �amur atman�n alemi yok.

 

Neeling:���������� Olay� ki�iselle�tirmeyelim. Proje de bizim Proje�mizdi, bu Harekat da ba�kas�n�n de�il, patlarsa biz patlayaca��z. Bilmem anlatabildim mi? Zaten can�m burnumda, bir de sizin birbirinize laf ge�irmeye �al��man�zla u�ra�mayay�m.

 

����������� Hol�y Sevner��n k�sa tarihi i�inde m�rettebat aras�nda lafla sata�man�n yeri, bu sosyal gelene�in i�levi ve �nemi, konu�ma �zg�rl���n�n otoriter y�netimlerce k�s�tlanmas�na kar�� al�nabilecek �nlemler, d�nya tarihinde otoriter y�netimlerin u�rad��� ak�betin genelle�tirilip genelle�tirilemeyece�i ve son olarak da insan�n can�n� burnunda ta��mas�n�n �zellikle grip salg�n� d�nemlerinde ne gibi tehlikeler i�erdi�i k�saca tart���ld�.

 

Neeling:���������� Keyfiniz yerinde bak�yorum, hadi hay�rl�s�. Ma��n doksan dakika oldu�unu unutmay�n da.

 

Duteron:��������� Zaten �u a�amada zafer ���l�klar� atmay� gerektirecek bir durum da yok ortada. Ridaf��n yeni peygamber olarak ortaya ��kmas�n� sa�lamak epey zor oldu. Bu g�n�ls�z peygamberler can�m� s�k�yor art�k benim. Diken �st�nde oturuyorum valla. Kronk�u da b�yle bat�rm��t�k da.

 

Papavka:�������� Do�ru, ama o zamanki as�l sorunumuz, Kronk�u kuran ve ilk yay�l�m�n� ger�ekle�tiren peygamberin yerine kimin nas�l ge�ece�ini saptamam�� olmam�zd�, ortada bir se�im ya da tayin prosed�r� yoktu yani, uzun vadeli d���nmek gibi bir huyumuz olmad��� i�in... Burada galiba b�yle bir korkumuz yok, ger�i bu prosed�r� hala belirlemi� de�iliz, ama Ridaf bu i�i bitirecek, de�il mi?

 

Neeling:���������� �yle ku�aklar boyu s�recek bir i� de�il bu, evet, ama yine de Duteron endi�elenmekte hakl� bence. Nedir Ridaf��n g�n�ls�zl���?

 

Jahiveh:���������� Bir defa Musak�la ilgili �ekinceleri vard�. Ekva hayattayken de bu konuda kap���rlard�, herkes bilir. Ridaf m�zi�i ciddiye al�yor, m�zik onun i�in bir ama�, o y�zden de ba�ka ama�lar i�in ara� olarak kullan�lmas�ndan hazzetmiyor. Bir de tabii Musak�� Musak yapan form�llerden ve ticaret anlay���ndan nefret ediyor. Onun g�z�nden bakarsak, has d��man�yla i�birli�i yapmas�n� istedik asl�nda.

 

Eilohis:����������������������� Galiba H�kl de olumsuz bir fakt�r olarak girdi bu hesaba. Ridaf abisinin �l�m� gibi sevgilisinin giderek k�t�le�en haf�za kayb�n� da Ebrino�dan ve dolay�s�yla Proje�den bildi�i i�in, �imdi ad� farkl� da olsa sonu�ta ayn� �eyi ger�ekle�tirmeye �al��an I��n�m harekat�na �s�namad�.

 

Redaktu:��������� Bak ben bu nanemolla nazendelerden b�kt�m, hakikaten, �art m� yani, ba�kas� yok mu?

 

Neeling:���������� Dur can�m, celallenme hemen.

 

Redaktu:��������� Ama Kaptan, haks�z m�y�m allaha�k�na, bunca i�in aras�nda bir de �Versem mi, vermesem mi,� diye ikirciklenen bakire k�z bozuntular�yla m� u�ra�aca��z?

 

Eilohis:����������������������� Redaktu, arkada��m, �Beni genelev kad�nlar� b�y�tt�, sizin ahlak�n�z beni kasar,� ayaklar�n� b�raksan art�k diyorum.

 

Jahiveh:���������� Niye? Senin yapt���n gibi, �Ben geneleve giden abazalar�n kuca��nda b�y�d�m,� ayaklar� ats�n diye mi?

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda ahlak dedi�imiz �eyin ne oldu�u, cinsellikle nas�l bir ili�kisi oldu�u, cinsel ili�kiye girmesi yasaklanm�� bir grup insan�n neden bu konuya bu kadar takt���, daha da ilginci, bu yasa�a uymam�� iki �yenin ahlak konusunda b�yle yaygara koparmaktan hi� mi utanmad���, erkek bir peygamber bulunmu� olsayd�, yaln�zca erkek olmas� hasebiyle daha m� giri�ken olaca��, �giri�ken� s�zc���n�n fallik yan anlamlar ta��y�p ta��mad��� ele al�nd�.

 

Neeling:���������� Herkes kurtlar�n� d�kt�yse biraz ciddile�ebilir miyiz, hani �ok de�il biraz? Nedir �imdi Ridaf��n son durumu?

 

Duteron:��������� D�rt koldan i�e giri�mi� durumda Kaptan. Kuzeydo�u Kanad��ndaki g�zden d��m�� Kurtulu��ulardan bir Pa�a vard�, konu�mu�tuk hani, Bugs Teorisini geli�tiren adam, o Ridaf�a bu konuda �ok destek oldu ve yol g�sterdi. I��n�m harekat�n�n Proje�den t�m�yle farkl� oldu�unu, DB�nin paras�yla giri�ilen, d�nya �ap�nda bir y�netici kast� yaratma operasyonu olmad���n�, b�rokratik bir yap� olu�turulmayaca��n�, tam tersine neredeyse tamamen sivil giri�ime dayanaca��n� anlatt�. Daha do�rusu Ridaf�� b�yle bir i�e soyunmas� gerekti�ine ikna etti.

 

Neeling:���������� Pa�a bizim adam�m�z m�?

 

Papavka:�������� Ben de ayn� �eyi soracakt�m. Ba��ndan beri bu Pa�a karakteri beni i�killendiriyor zaten. Nereden biliyor b�t�n bunlar�? Durduk yerde Bugs Teorisi diye bir�ey at�yor ortaya, sonra bunu b�ceklerle ba�lant�land�r�yor, tamam, diyelim ki biraz rastlant�, biraz da bizim belli bir a�amadan sonra yol g�stermemiz, ama I��n�m konusunda bizim bak�� a��m�z�n ayn�s�na nas�l sahip olabilir bu adam? Normal mi bu yani?

 

Jahiveh: ��������� Bildi�im kadar�yla hi�birimiz bu harekat ba�lam�nda Pa�a�yla ili�kiye ge�ilmesi ve y�nlendiricili�ine ba�vurulmas� emrini vermedi, o bak�mdan i�killenmekte belki de hakl�s�n, ama hem Pa�a�n�n ge�mi�ini, hem de �u a�amada se�eneklerin asl�nda g�r�nd��� kadar fazla olmad���n� hesaba katarsan, o kadar da garip gelmeyebilir bunlar. Pa�a dedi�imiz adam Kurtulu� Hareketinin beyniydi Ekva�yla birlikte; ikisi de son derece zeki ve analiz yetene�i y�ksek insanlar. Bence Pa�a, Proje�nin b�t�n�yle bir yalan olamayaca��n� anlad�, bu bir; ikincisi, kendi teorisine g�veni tam oldu�u i�in, d�nyaya m�dahale etmeye kalk��an uzayl�lara kar�� b�yle bir t�r enerji kalkan� olu�turmak gerekti�ine, bunun da Ebrino�nun yapmaya �al��t��� gibi de�il, tam tersine pop�ler bir cephe kurarak yap�labilece�ine karar verdi. Olay budur bence.

 

Neeling:���������� Anla��ld�. Faht yakas� ne alemde?

 

Redaktu:��������� Faht Kuzeydo�u Kanad� vatanda�� oldu�u i�in en b�y�k etkisi burada oluyor tabii. Hen�z tak�mlardan hi�biri I��n�m� a��ktan desteklemeye yana�m�yor, ama Faht ma� yorumlar�nda bu konuyu bir �ekilde araya soku�turuyor mutlaka, ayr�ca oyuncularla aras� iyi oldu�u ve ona sayg� duyduklar� i�in, i�eriden taraftar toplamaya ba�lad�k. Futbolcular b�yle mistik �eylere bay�l�r ya. Faht DB�deki ba�lant�lar�n� kullanarak di�er ma� yorumcular�n� ve spor yazarlar�n� da etkilemeye �al���yor, ama Ridaf hen�z beklenen ��k��� yapamad��� i�in b�t�n bunlar �n haz�rl�k d�zeyinde kal�yor biraz.

 

Neeling:���������� D�nya Birli�i�yle ilgili olarak ne yap�yor?

 

Jahiveh:���������� �ok somut bir�ey yok, daha ziyade zemin yoklama �al��malar�. DB b�rokrasisi i�inde futbolla ilgili, benim de tam bilmedi�im �ok say�da birim var, �e�itli �denekler var, �zel turnuvalar d�zenlenebiliyor, statlarda ma� �ncesi g�steri zaman� sat�n al�nabiliyor, yani bir�eyler ��kacak.

 

Neeling:���������� Bu da Ridaf��n g�ndeme oturmas�na bak�yor, �yle mi? Peki bu k�z ne yap�yor �imdi, Musak�la �al��maya ba�lad� m�?

 

Papavka:�������� Musak��n �nderi Ridaf�la bizzat g�r��t�. O i� biraz kar���k, ��nk� anla��lan kad�n Ekva�n�n Kurtulu��u oldu�unu bilmedi�i gibi, Ebrino�yla Ekva aras�ndaki ili�kiden de habersizmi�; b�t�n o hikaye ortaya ��kt���nda �irket i�indeki konumu �ok sars�lm��, az kals�n kovuluyormu�. Bir hata daha yaparsan yolcusun demi�ler resmen. O y�zden �imdi her�eyi �fl�yor.

 

Neeling:���������� Yahu ben bunu anlam�yorum, atla deve mi yani, alt taraf� �imdiye kadar yapt�klar� par�alar gibi par�alar yapmay� s�rd�recekler, birka� tanesini de bu amaca vakfedecekler. Redaktu hakl�, bunlar�n hepsi nazende.

 

Duteron: �������� Ama Kaptan, �yle demeyin, b�yle siyasal i�ler �ok fena ters tepebilir, koca �irket bir anda neye u�rad���n� �a��r�r, ka� yapay�m dersiniz, g�z�n�z� elinize verirler. Az m� g�rd�k, siz daha iyi bilirsiniz ger�i...

 

Redaktu:��������� �evremiz sar� sendikac�larla �evrilmi� de haberimiz yok.

 

Neeling:���������� Ee, g�r��menin sonucu ne?

 

Papavka:�������� Musak��n �nderi bo� bir kad�n de�il bir kere, bunu ak�lda tutmakta fayda var. Ridaf��n �eski m�zik� kay�tlar�n� da �ok be�enirmi�. Dolay�s�yla merak etmi� tabii, Ridaf gibi bir m�zisyenin Musak�a yana�mas�n� gerektirecek kadar �nemli olan �ey nedir diye. Ridaf �nce Kuzeydo�u Kanad��ndaki devrimin nas�l sahte bir devrim oldu�unu, sonu� olarak yaln�zca iktidar�n el de�i�tirmesine ve portlar arac�l���yla sa�lanan kontrol mekanizmas�n�n iyice yerle�mesine yarad���n�, yapt��� belgesel y�z�nden sevgilisi H�kl��n ba��n�n ciddi belada oldu�unu, devrimin kendi ama�lar�na bile ihanet etti�ini, �rne�in �ehir fareleri konusunda en ufak bir de�i�iklik sa�lamad���n� ve �u anki iktidar�n da bu y�nde hi�bir �abas� olmad���n� filan anlatm��, verip veri�tirmi� yani. �Kurtulu��u de�ilim art�k� mesaj� vermi�. Sonra ne olacak bu d�nyan�n hali muhabbeti yapm��lar. Musak��n �nderi idealist ��km��, ki bu beni biraz korkuttu, �irket �nderi dedi�inin aya�� yere sa�lam basar. Neyse, anla��lan kad�n Ekva�n�n �Klasikler, yeniden!� projesini de m�zik end�strisinin gidi�ini yava� yava� de�i�tirebilece�i i�in �ok desteklemi� zaman�nda ve hep Ridaf��n bu projeye dan��man olmas�n� istemi�. I��n�m konusunda Ridaf�a ne kadar inand���n�, enerji kalkan� hikayesine akl�n�n yat�p yatmad���n� daha bilmiyoruz, ama Ridaf�tan ayr�nt�l� bir �al��ma istemi� bu konuda, Musak ne yapabilir, tehlikeler nelerdir vesaire.

 

Redaktu:��������� Ridaf rapor haz�rlayacak, rapor Musak��n proje de�erlendirme kuruluna gelecek, �yelerden bir raporu inceleyip kendi raporunu haz�rlayacak, bu rapor kurulda tart���l�p kurul g�r�� raporu haz�rlanacak, olumluysa bir �st kurula ��kacak, e�e�im �lmezse bal��a ��kaca��z yar�n sabah, siz de gelin isterseniz.

 

Neeling:���������� Yok, yine de �nemli bir ad�m at�lm��, yapmay�n. �yle kurullar filan olaca��n� sanm�yorum, tam tersine Musak��n �nderi ileride bizim en �nemli destek�imiz haline gelecek bence.

 

����������� Kaptan Neeling�in bu beklenmedik iyimserli�i b�t�n m�rettebatta bir bayram co�kusu yaratt���ndan toplant�ya ara verildi ve �e�itli Musak �ark�lar�, beraber ve solo olarak s�ylendi. Duteron�un �srarla ikinci ses yapmaya �al��mas� ama yaln�zca Eilohis�i detone etmeyi ba�armas� nedeniyle baz� tats�z anlar ya�and�ysa da hi�bir �ey Hol�y Sevner��n geleneksel birli�ini bozamad�, bozamaz da. Ge�mi�ten gelen bu kuvvetle gelece�e g�ven duyan m�rettebat�n genel iste�i �zerine, toplant�ya kal�nan yerden devam edildi ve Sayr konusunda ne gibi geli�meler oldu�u hakk�nda Jahiveh�ten bilgi al�nd�.

 

Jahiveh:���������� Sayr��n yapt��� i� bu harekat a��s�ndan �ok �nemli, ��nk� d�nyan�n her yerindeki insanlara, istedi�imiz i�erik ve bi�imle an�nda ula�mam�z� sa�layacak, ama ayn� zamanda en zay�f noktam�z da bu, ��nk� bu ileti�im i�in portlar� kullanmak zorunday�z, dolay�s�yla Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin rahat�a m�dahale edebilece�i bir alana ��k�yoruz. �ok sorunla kar��la�aca��z burada gibi geliyor bana. Ger�i Sayr��n bu konuda anlad���m kadar�yla radikal planlar� var, I��n�m harekat�n� port-alanda neredeyse dokunulmaz bir hale getirebilece�ini iddia ediyor. B�cekleri safd��� b�rakmak i�in de bir ekip kurmu� durumda � �ok gizli �al���yorlar ve bana bile hi�bir �ey s�ylemiyorlar, ho� s�yleseler de ne kadar anlar�m bilmiyorum.

 

Utracek:��������� Bacak kadar velede biraz fazla g�venmiyor muyuz?

 

Jahiveh:���������� K���k, ama �eyi nah bu kadar! Daha iyisini ve �dava�ya daha ba�l�s�n� bulamazd�k Utracek. �ocu�un babas� H�kl, biliyorsunuz, Ridaf��n sevgilisi; annesiyse Agse, o da Ekva�yla Ridaf��n s�k� arkada��, vaktiyle h�zl� Kurtulu��ulardand�, �imdi Ridaf�� destekliyor. O�lan Neyo�da b�y�m��, b�t�n port-alan meselelerinin i�ini d���n� su gibi biliyor, hatta Gatlok ona S-Port�ta �ok �nemli bir pozisyon teklif etmi�, bizimki kabul etmemi� ba��ms�z �al��mak istedi�i i�in.

 

Utracek:��������� Peki ama bizim elimizin alt�nda tek bir port olmamas� biraz garip de�il mi? Harekat�n en �nemli kolu bu diyorsunuz, ama port-alanda neler d�nd���n� en ufak bir �ekilde denetleyemiyoruz, ba�kalar� bize bir�eyler anlatacak da �yle.

 

Eilohis:����������������������� Do�rusun ama g�venli�imizi b�yle bir riske atamay�z ki. Babadan kalma y�ntemleri kullanmak zorunday�z yavrum, yoksa bir g�n kap�y� a�t���m�zda d�nyay� kar��m�zda buluveririz.

 

Jahiveh:���������� Utracek, bunu en iyi sen bilirsin asl�nda, bulunmamak i�in iz b�rakmayacaks�n.

 

Duteron:��������� Benim kafama tak�lan bir�ey var. Komiteyle y�z y�ze sava�acak m�y�z �imdi? Daha �nce demi�tik ki onlar ne yaparsa yaps�n, biz i�imize bakar�z, onlar bizi takip etsin. Savunma �nlemleri almam�z� anl�yorum da, �rne�in b�ceklere kar��, ne oldu�unu tam da bilmedi�imiz bir haz�rl���n yap�lmas� beni tedirgin ediyor.

 

Jahiveh:���������� Biliyor musun, ben de bundan emin olamad�m, ama ba�ka bir nedenden dolay�. Bizim Komiteyle, �stelik de iyi d�nemimizde a��ktan �at��maya giri�memiz, gezegendeki birli�in olu�umunu ve I��n�ma ula�ma �ans�m�z� etkiler mi, kestiremiyorum. Bir elin yapt���n� �b�r el bozacak sanki.

 

Papavka:�������� Doktrinde b�yle bir�ey yok ki. Yani D�nya�n�n I��n�ma ge�mesi i�in bir t�r birli�in sa�lanmas� ve bu birli�in olabildi�ince kapsay�c� olmas� gerekiyor, tamam, ama Hol�y Sevner tarihinde bu birli�in ne menem bir�ey olmas� gerekti�i konusunda hi�bir zaman fikir birli�i olmad� ki. Onun da �tesinde, bu birli�in d�nyadaki b�t�n �at��malar� ve �eli�kileri ��zmesi gerek diye bir�ey de yok. Bu m�mk�n bile de�il bence. �nsanlar�n kendi i�lerindeki �at��malar var, aile ve kortlarda ortaya ��kan �at��malar var, o var bu var, kurallar oldu�u s�rece �at��ma da olur. Z�rafalar� Lekeleme Komitesine kar�� bizim verece�imiz sava�, d�nyan�n genel birli�ini etkilemez, do�ru kullan�l�rsa bu birli�in olu�turulmas�na katk�da bile bulunabilir. Kaptan��n balon-i�ne hikayesi gibi.

 

����������� Papavka�n�n bu s�zleri �zerine tart��ma, ortak bir d��man yaratma yoluyla elde edilecek bir birli�in, I��n�m� sa�lama yolunda ne kadar yararl� olaca�� konusuna odakland�. Duteron, Hol�y Sevner��n tarihteki �al��malar�n�n istenen sonucu vermemi� olmas�n�n temel nedeninin, olu�turulmaya �al���lan birli�in yeterince pozitif olmamas� oldu�una, I��n�m Harekat�na karar verilmesinin ard�ndaki nedenin de bu t�rden, pozitif bir birlik aray��� oldu�una i�aret edince, Redaktu durumu her zamanki mizahi �slubuyla �pirlikten birlik do�ar� �eklinde �zetledi. Komiteye g�z a�t�r�lmamas�na, ama bunun yine de birlik sa�lama �al��malar�n�n bir par�as� haline getirilmemesine karar verildi, m�rettebat yorgunluk ve a�l�k belirtileri g�sterdi�i i�in toplant�ya son verildi.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Gezgin�le yeniden kar��la�mak O i�in sars�c� oluyor: Cellat, O�yu �ld�remedikleri i�in Gezgin�in de dahil oldu�u kalabal�k bir tak�m� cezaland�rm�� � hepsi i�ten ��kar�lm��, k�r edilmi� ve hepsinin haf�zalar� silinmi�. Bunlar� bir bak��ta anlam�yor O elbette, hatta Gezgin�i ki�iliksiz bir bar�n k��esinde otururken g�rd���nde ilkin hi�bir gariplik fark etmiyor � her zamanki kay�ts�z bak��lar�yla �evreyi s�zd���n�, �alan m�zi�e ve devam eden g�steriye ilgi g�stermedi�ini, kimseyle ahbapl�k etmedi�ini, k�sacas� hep bildi�i uyuz ve kibirli Gezgin�i g�rd���n� san�yor. Yan�na gitti�inde ona bakmamas�ndan biraz ku�kulan�yor, ama �ok de�il �Gezgin bu- fakat birden, hi�bir �eye bakmad���n� kavr�yor. ��i ac�yor. Bu daha ba�lang�� � Gezgin�in galaksileraras� ya�am hakk�ndaki en temel bilgiler d���nda art�k fazla bir�ey bilmedi�ini, bu arada O�yu ve birlikte ya�ad�klar�n� hi� an�msamad���n� anlamas� uzun s�rm�yor O�nun, ama bunu kabullenmesi zaman al�yor.

����������� Gezgin�in eski, art�k al��t��� mesafeli davran��lar�n�n da silindi�ini g�r�nce �a��r�yor O � aksilik, nemrutluk bu yarat���n genlerinden f��k�r�yor gibi gelmi�ti, ��renilmi�, edinilmi� bir�eymi� me�er. Herkese ayn� �ekilde, yapay olarak tatland�r�lm�� hissi b�rakan bu yeni tav�rla yakla�t���n� bilse de, aralar�nda ki�isel bir yak�nl�k kurulmu� oldu�una, dostluklar�n�n �ad�na dostluk denebilirse e�er- mesafe katetmi� oldu�una inanas� geliyor, nedense kendini geri tutmuyor. Yine de o g�ne kadar payla�t�klar� �eyleri Gezgin�e anlat�rken, an�msat�rken, yapt��� komikliklere ra�men kendi g�zleri doluyor O�nun, Gezgin�in bunu fark etmesi ama anlam verememesi daha da koyuyor. Bunlar� anlat�rken bir yandan da kutular a��p yan bilgiler aktarmas� gerekiyor � D�nya nerededir, Z�rafalar� Lekeleme Komitesi kimdir, eserleri nelerdir, Cellat ne i� yapar, gezginlerin g�revleri nedir. O bunlar� anlat�rken Gezgin cebinden bir belge ��kar�yor � bir t�r �i�ine onurland�r�lmaks�z�n son verilmi�tir� belgesi bu, en altta Cellat��n m�hr� var. Bunu g�r�nce anlamaya ba�l�yor O, ama Gezgin�in anlamad���n� g�r�nce ba�tan ba�l�yor � galaksinin b�y�k patronu taraf�ndan cezaland�r�lman�n b�y�k bir onur oldu�unu s�yleyecek oluyor, fakat sarkazm�n �ska ge�ece�ini fark edip daha d�z c�mleler kurmaya y�neliyor.

����������� Uzun bir seans oluyor, ama sonunda Gezgin�in g�venini bir �ekilde kazanmay� ba�ar�yor O. Bir zamanlar, evren sakinlerinin g�pta etmeseler de bir t�r sayg�yla bakt�klar� bir g�revi oldu�unu, bu g�revi iyi yapt���n�, g�zlerinin hep k�r olmad���n�, b�y�k olas�l�kla zengin an�larla dolu bir ya�am� oldu�unu ��renmek Gezgin�i g�r�n��te �zm�yor. Daha �ok sinirlenmi� gibi � al���k olmad��� i�in Gezgin�in i�aretlerini okumakta zorlan�yor O. I��n�ma ge�ememi� gezegenleri yok olmaktan kurtarmak, onlara zaman ve teknik yard�m verilmesini sa�lamak, bunun i�in de O�nun en iyi bildi�i gezegen olan D�nya�y� �ncelikle ele al�p I��n�m konusundaki �al��malar� destekleyerek en az�ndan Galaksiler Toplant�s�n� etkileyecek kadar bir ilerleme sa�lamak konusunda O�yla birlikte �al��may� kabul ediyor Gezgin, hi� g�l�msemiyor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Giderek, I��n�ma y�nelik bir birlik olu�turma �abam�zda tek at�ml�k kur�unumuz kald���na, bunu en iyi �ekilde de�erlendirmek i�in �ok dikkatli d���n�p �yle ad�m atmam�z gerekti�ine daha fazla inan�yorum. Daha do�rusu, kafam� kurcalayan stratejik sorunun yan�t�n� daha net g�rmeye ba�lad�m � insanlara Soytar��dan s�z etmek zorunday�z. D�nyan�n ger�ek bir yok olma tehlikesiyle kar�� kar��ya oldu�unu herkesin bilmesi gerekli; ancak bu �ekilde b�t�n destek rezervlerini harekete ge�irebiliriz. Tarih, birlik yaratma �rnekleriyle dolu; hepsinden ��kan tek bir ders var: �biz� olmas� i�in �onlar��n da olmas� gerekiyor. Her birlik, birilerinin d��lanmas�yla tan�m kazan�yor ancak; kimlerin dahil olaca��n� belirlemek, kimlerin d��ar�da kalaca��n� belirlemekten ge�iyor. �imdiye kadar bunu ger�ekle�tirmek g�rece kolay oldu � olu�turulmaya �al���lan dayan��ma hi�bir zaman b�t�n insanl��� kapsamaya yeltenecek kadar c�retli olmad�; D�nya Birli�i bile, gezegenin yar�s�n� d��ar�da b�rak�yor sonu� olarak. Hol�y Sevner��n i�ini zorla�t�ran bu: herkesi ayn� k�meye koymaya �al���yoruz. �imdiye kadar bunda ba�ar�l� olamad�k, ama art�k anl�yorum ki bu ka��n�lmazd� � hi�bir zaman, �onlar��n kim oldu�u, olabilece�i konusuna girmedik ��nk�.

����������� �nsanlar, D�nyal� olarak g�rebilmeleri i�in kendilerini, �D�nyal� olmayan��n varl���na inanmak zorunda �nce; bu tan�m�n birle�tirici olabilmesi i�in de, �D�nyal� olmayan��n i�inde d��man unsurlar�n bar�nd���n�, bu unsurlar taraf�ndan yok edilme tehlikesiyle kar�� kar��ya oldu�unu anlamak zorunda. Bunda beni yine de rahats�z eden bir�ey yok mu, var: bar���n �nko�ulunun d��manca bir kar��tl�k olmas� bana do�ru olamazm�� gibi geliyor her�eye kar��n. �te yandan bu bir manip�lasyon giri�imi de�il, ger�e�in ta kendisi; Hol�y Sevner��n �imdiye kadar yapt�klar� birer manip�lasyon �rne�i say�labilir ama, insanlar� hi�bir zaman ama� olarak g�rmedi�i, daha do�rusu soyut bir insanl��� ama� olarak al�p, ger�ek insanlar� bunun arac� olarak kulland��� i�in. Onlara ger�e�i s�ylemeden, onlara ra�men onlar�n iyili�ini sa�lamaya �al���yorduk � elbette ba�ar�s�z olacakt�k.

����������� �imdi de ba�ar� �ans�m�z�n y�ksek oldu�unu san�yor de�ilim � de�irmencili�i daha gen�ken b�rakm��t�m. �ok daha k���k gruplar, �ok daha somut tehlikeler kar��s�nda b�t�nle�meyi sa�lama konusunda ba�ar�s�z oldu, b�yle okumak m�mk�n insanl�k tarihini � ayr��ma, ayr� durma inad�. Biz ki kendi karde�imizi, kendi o�lumuzu aram�zda tutmay� ba�aramam���z, ��kt��� rahmi yok etme h�rs�n� gemleyememi�iz, kime ne s�yleyebiliriz ki bu konuda?

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Mutsuz �ah Is�nandemir, y�z elli bin lekesiz z�rafan�n D�nya�ya gitmeye haz�r bekledi�ini s�yledi�inde O�nun akl�na pratik baz� sorular �����yor, bunlar�n bu saatte akl�na gelmesi k�zd�r�yor onu: z�rafalar�n D�nya�ya transferi s�ras�nda sorun ��kabilir mi, �rne�in Komiteden bir sald�r� gelme olas�l��� var m�? Mutsuz �ah �imdiye kadar bir sorunla kar��la�mad�klar�n�, galaksiler devriyesinden ekiplerin lekesiz z�rafa konvoyuna e�lik edece�ini, bir sald�r� durumunda Komite ve bizzat Cellat zan alt�nda kalaca�� i�in b�yle bir�eye kalk���laca��n� sanmad���n�, as�l tehlikenin z�rafalar D�nya�ya indikten sonra ortaya ��kaca��n� s�yl�yor.

����������� O da bundan korkuyor zaten � i�in o k�sm�na ancak dolayl� olarak m�dahale edebilecek ��nk�. Gezgin�in yard�m teklifi i�in her ne kadar minnettar olsa da, bu haliyle ne yapabilece�ini ger�ek�i olarak de�erlendirmesi gerekti�inde O fazla umutlu olam�yor. Ku�kular�ndan Gezgin�e de s�z etmesi gerekti�ini d���n�yor, bunu olabildi�ince incelikle yapmaya �al���yor � g�zleri g�rmeyen, haf�zas�n� yitirmi�, becerilerini unutmu� bir yabanc�, D�nya�da ne kadar etkili olabilir ki? Yeni buldu�u sesiyle O�nun tedirginli�ini yan�tl�yor Gezgin � D�nya�n�n ve di�er gezegenlerin davas�na sayg�m sonsuz; sava��mlar�nda yer almak, yapabilece�im her katk�y� yapmak, benim gibi onursuzluk belgesi ta��yan bir yitik i�in b�y�k bir onur kayna��; ama yolun ba��nda d�r�st olaca��m, geciktik�e zorla�abilir � bir an i�in bile, bu y�ce amac�n, kendi ki�isel meselemden �nce geldi�ine seni inand�rmama izin verme. Cellat��n cellad� olabilmek i�in buraday�m ben, tatl� bir intikam pe�indeyim. Kendime yeni bir ge�mi� edinecek zaman�m olmad��� i�in, gelece�im de olamayacak, biliyorum � bu an� ya�arken, �oktan �lm�� birinin rahatl���yla ve kararl�l���yla, yok etmek i�in sald�raca��m. Sana yak��m�yorum, umar�m fark�ndas�nd�r; beni yan�nda ta��may� kabul etmek belki senin de kirlenmen anlam�na gelecek; �te yandan, yaratan her zaman yok eden de olmam�� m�d�r? D�nyal� eski bir bilgenin s�z�n� Gezgin�in a�z�ndan duymak irkiltiyor O�yu; D�nya�da b�rakt���n� sand��� bir�eylerin yeniden k�p�rdand���n� hissetmek buna �rperti kat�yor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Josebah�la niye ba�ar�l� olamad�k �yleyse? Ridaf��n Musak �nderini ikna etmesini bekliyordum, Musak��n I��n�m� destekleyici, tan�t�c� ve benimsetici paz� par�alar �retip bunlar� d�nya piyasalar�na s�rmesini de belli bir a�amada bekliyordum, ama Ridaf��n Musak gibi bir makineye b�yle g��l� atan bir kalp getirece�ine, b�nyenin bu yeni kalbi reddetmeyece�ine, h�zl� ve sars�c� bir at�l�m�n d�nya g�ndemine yerle�ece�ine, �ok istesem de inanamazd�m. Alt taraf� m�zik, diye d���n�yor de�ilim, Zerd��t�ten bile �nce biliyorduk ruhu hangi seslerin harekete ge�irdi�ini, ama b�yle kitlesel bir tepkiyle, susuzlar�n bo�ulma ayinine benzer bir kutlama co�kusuyla kar�� kar��ya kal�nca, �imdiye kadar akl�m�z�n nerede oldu�unu sormak zorunda oldu�umu anlamazdan gelemedim. Sayr��n ve Faht��n katk�lar�na hala yer var elbette, ama �imdiden i� bizim kontrol�m�zden, kurgumuzdan, beklenti s�n�rlar�m�zdan ��kmaya ba�lad�. Arge�de insanlar kalabal�k gruplar halinde, yak�nlar�nda hangi da� varsa ona ��k�p I��n�m �ark�lar� s�yl�yor, birlikte meditasyon yap�yor, sonra yerlerini yeni gelenlere b�rak�p g�ndelik ya�amlar�na d�n�yor, yeniden gelmek �zere. Zimb�de ormanlar, Ceza�da ��ller art�k I��n�m neferleriyle ayd�nlan�yor. �ndi�de I��n�m i�in denize a��l�yorlar. Hepsi �ark� s�yl�yor, bu �ark�larla birlikte ��kan danslar� yap�yor; e�leniyor insanlar.

����������� DB halk� hen�z kendini bu modaya kapt�rmad�, belli bir so�uklukla ve mesafeyle izliyorlar d�nyada olanlar�. Bir anlamda oradan ba�lamam�� bir�ey bu � Kuzeydo�u Kanad� hep bir �vey karde�ti DB i�in; onlara ait olan Proje�nin fiyaskoyla sonu�lanmas�n�n da, yeni ��kan bu giri�ime �diyet Proje� olarak bakmalar�nda, o elitist �aban�n kar��s�nda �imdi yap�lanlar� pop�list ve suland�r�lm�� olarak yaftalamalar�nda �nemli pay� var. Ama uzun s�remez bu � Ridaf��n yakalad��� devinim yak�nda kemikle�mi� bu yap�y� da harekete ge�irecektir.

����������� Yine de tam anlayam�yorum � hadi Josebah�la olmad�, Beatles�la olmas� gerekmez miydi? Belki de bu iki �rnekte de amac�m�za �ok yakla�t�k, ama k���k bir katk� maddesinin eksikli�i, sihirli ilac�n ortaya ��kmas�n� engelleyen kritik unsur oldu. �lkinde inan� vard�, zeka vard�, ama yayg�nl�k yoktu; ikincisinde aslolan yayg�nl�kt�, ergen bir ne�enin yayg�nl���. �imdi belki de ilk kez bu �� unsur do�ru oranlarda birle�iyor � evet kabul ediyorum, zekan�n �ok da fazla yeri yok Musak �izgisinde, daha do�rusu bir t�r arac� zeka var, nihai ve kendi i�in varolan bir zekadan �ok. En az�ndan m�zi�in kendisi i�in bu b�yle; i�erikte ve art anlam alan�nda zeka eksikli�inden s�z ederek sahte bir al�akg�n�ll�l�k g�sterisine giri�menin anlam� yok. Hol�y Sevner��n insanlara olan inanc�n�n her zaman istenen d�zeyde olmad���n� en ba�tan beri itiraf ederim, ama do�ruya do�ru � varl���n� bunca zaman s�rd�rmeyi ba�arm��, varolu� amac�n� asla unutmam�� bir ekibin inanc�n� sorgulayacaksak, geriye sorgulanmayacak hangi inan� kal�r ki? Yine de bizim inanc�m�z�n, �imdi �imdi ortaya ��kmaya ba�layan ve bireysel benliklerde yer edinmi� di�er t�m inan�lar�n yan�nda, hatta onlar� ezmeksizin �st�nde yerini alan bu kitlesel �insan olma� ve ayn� kaderi payla�ma duygusuyla, bu duygudan do�an inan�la kar��la�t�r�lacak bir yan� yok ku�kusuz. �lk kez, ger�ekten umut duymaya cesaret edebiliyorum � insanl���n varolu�unu hi�likten ay�ran iki eksenin, zeka ve inanc�n bu �evrensellik� d�zeyinde birle�mesi, birle�ebilece�inin i�aretlerini vermesi, ne yapay�m, bu ya��mda heyecanland�r�yor beni.

 

�����������

O�nun D��kapan�.

 

����������� Mutsuz �ah Is�nandemir�in sak�nmas�zca D�nya�ya destek ��kmas�, Birle�ik Galaksiler y�netiminde f�rt�na yarat�yor, ama bunun ba�l�ca nedeni Cellat��n kendisi � Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin en k�sa zamanda yeniden D�nya�ya gitmesini sa�lamaya �al��mas� galaksi yasalar�na a��k�a ayk�r�, ��nk� �ah��n bir gezegene kredi a�mas�n�n ard�ndan, yeni performans�n de�erlendirilebilmesi i�in Komitenin s�z konusu gezegene en erken ne zaman gidebilece�i �nceden belirlenmi�. O, Cellat��n neredeyse bizzat D�nya�ya gitmeye kalkacak denli �fkelendi�ini duydu�unda buna inanam�yor � bu nefretin ne kadar�n�n kendi pay�na d��t���nden de emin olam�yor.

����������� Mutsuz �ah da daha �nce b�yle bir tepkiyle kar��la�mam�� oldu�u i�in �a�k�n, ama her ge�en g�n, yapt���n�n do�ru oldu�una daha fazla inan�yor � filler tek bir kar�ncay� ezmek i�in yollar�n� de�i�tiriyorsa, bunda bir i� vard�r. Cellat��n birtak�m pis oyunlara ba�vuraca��ndan da emin, bunlar�n ne olabilece�ini tam bilemese de. O ve Gezgin�le yapt�klar� durum de�erlendirmesinde �ah insanlar�n en kolay nas�l b�l�nece�ini soruyor O�ya. G�l�yor O � �ah gibi, bir gezegeni ba�ka bir canl� t�r�yle ortakla�a y�netmeyi, hatta b�t�n evrene ortakla�a yard�m etmeyi ba�aracak kadar birlik�i bir gelenekten gelen birine bunun herhangi bir zorluk ta��mad���n� anlatman�n imkans�zl���n� d���n�yor. Ama hemen ard�ndan Cellat��n g�lgesi d���yor i�ine � kendi evlad�n� biraz tan�yorsa elinden gelebilecek �eylerin kaydade�er bir s�n�r� olmayaca��n� biliyor.

����������� Lekesiz z�rafalar�n D�nya�ya do�ru yola ��kmas� �ncesinde, �ok sade bir u�urlama t�reni yap�l�yor, burada z�rafalardan baz�lar�yla tan��ma f�rsat� buluyor O, bu yarat�klar�n al�akg�n�ll� erdemlili�ine bir kez daha hayran kal�yor, cesaretlerine de � evrene h�kmetme h�rs�yla yan�p tutu�an ve kendi gezegenini bu u�urda yok etmesi gerekti�ine inanan bir galaksi �nderine kar�� koymak i�in, ad�n� duymu� olmalar� i�in hi�bir neden olmayan garip bir gezegene, burada ya�ayan bilin�-cisimleri taraf�ndan kuru bir te�ekk�rle kar��lan�p kar��lanmayacaklar�n� bile bilmeden gidiyorlar. Sava�mak gibi bir becerileri yok, kar�� koyma kavram� onlara t�m�yle yabanc� � yapabildikleri tek �ey, belirli bir yerde var olmak. Ama bunu iyi yap�yorlar i�te. Ak�l almaz boyutta bir merhamet duygusu, belki, onlar� y�nlendiren: sahibi taraf�ndan kay�ts�zca yolun kenar�ndaki a�aca ba�lan�p b�rak�lan ufac�k bir k�pe�in, �a�k�nl�ktan, korkudan, sahibinin nereye gitti�ini, ne zaman d�nece�ini, d�n�p d�nmeyece�ini bilmemekten ad�m bile atamamas�, kafas�n� �evirip �evirip oray� buray� koklayarak bir ipucu aramas�, h�z�nl� g�zlerle sahibinin gitti�i y�ne bak�p i� �ekmesi, sonunda yere uzan�p ba��n� �n ayaklar�n�n �st�ne koymas� ve kimbilir o g�n ka��nc� kez kaderini beklemeye ba�lamas�, bir binan�n penceresinden onu izlemekte olan bir yabanc�y� bir anda nas�l �zer, terk edilen kendisiymi� ya da her an o da terk edilebilece�i i�in, �imdi ac� �eken bu yarat��a yard�m etmesi gerekirmi� gibi ac�ma duygusuyla i�i nas�l dolarsa, lekesizlikleri derilerinin �ok daha alt�na inen bu muhte�em yarat�klar da savunmas�z ve �aresiz gezegenleri �yle izliyor sanki, ama ba�kalar�ndan kendilerine kar�� bu merhametin onda birini g�stermesini beklemeden, varolu�lar�n�n tek nedeni, tek onur kaynaklar� ba�kalar�n�n var olmas�n� sa�lamakm���as�na yard�ma ko�uyorlar. Minnetini s�zc�klerle anlatmaya yeltenmiyor bile O.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Port-alan giri�imimizin ba�ar�s�z olmas� belki de ka��n�lmazd� � Komitenin en etkin oldu�u alana burnumuzu sokmam�z�n ba�l�ca nedeni onlar� kendi oyunlar�nda yenebilece�imizi d���nmemiz de�il, bir t�r kararl�l�k jesti ortaya koymakt�. Ancak yine de, rakibin bu kadar g��l� oldu�unu, bu denli organize oldu�unu kestirememi�tik. Sayr��n b�t�n gayretlerine kar��n, I��n�m� port-alanda destekleyecek, insanlar�n ba�l�l�k duyabilece�i bir site yaratamad�k, daha do�rusu ayakta tutamad�k � b�ceklerin sald�r�s�na kar�� koymak bizim D�nyal� teknisyenlerimizi a�an bir g�rev oldu.

����������� Bu ba�ar�s�zl���n beklenebilir olu�u, hem portlar� hem de insanlar� ayn� �ekilde etkileyen ve b�cekler taraf�ndan ta��nan bir hastal���n d�nya �ap�nda bir salg�na d�n��mesini beklenir k�lmad� tabii � gafil avlanman�n yeni s�n�rlar�n� ke�fetmek zorunda kald�k b�ylece. I��n�m Harekat�n�n ba�lardaki b�y�l� par�lt�s�, makine ve insan �l�mlerinin ard� ard�na gelmesiyle birlikte bir anda sona erdi � can derdine d��en insanlara, meditasyona devam etmeleri gerekti�ini, bu salg�n�n Komitenin taktiklerinden biri oldu�unu ve kurulmaya ba�layan dayan��may� baltalamaya �al��t�klar�n�, b�ylesine kalle��e bir y�nteme ba�vurduklar�na g�re ger�ekten panik i�inde olduklar�n�, bunun da I��n�ma ge�meye, en az�ndan Ba�lant�y� kurmaya �ok yakla�t���m�z� g�sterdi�ini anlatmak bizi zorluyor. Bunun devam etmesine izin veremeyece�imiz a��k - D�nya'da daha �nce var olmayan bir hastal�ktan s�z ediyoruz � tan�mlanmas� ve etkili bir tedavisinin geli�tirilmesi �ok uzun s�rebilir, bu s�re i�inde kimbilir ka� insan �lecek, belki b�t�n port sistemi de ��kecek.

����������� Ancak b�cekleri topyek�n yok etmek de bir ��z�m de�il � hastal���n yeni kurban almas�n� engellemi� oluruz belki, ama bir t�r�n di�er bir t�re b�yle bir sava� a�mas�, sald�r�ya sald�r�yla kar��l�k verilmesi, I��n�m konusunda en ufak bir �ans�m�z�n kalmamas�na yol a�ar. Kuzeydo�u Kanad��nda daha �nce b�ceklere kar�� giri�ilen imha harekat�n�n neredeyse y�k�c� etkilerini unutmamak gerek. ��te bu a�amada Sayr dehas�n� konu�turdu � hen�z deneme a�amas�na gelmedi �nerdi�i plan, ama ba�ka �aremiz olmad���na g�re, i�e yaramak zorunda. Komite taraf�ndan ke�fedilmeyen bir kodla, portlara ba�lanacak b�ceklere ge�ecek bir yaz�l�m �retti Sayr, b�t�n b�ceklerin, D�nya y�zeyindeki iki milyon y�z bin odak noktas�ndan birine do�ru g�� etmesini sa�layacak bir yaz�l�m. Portlarla ve port-alanla ili�kisi olmayan ayn� cinsten b�ceklerin di�erleriyle birlikte bu g��e kat�laca�� konusunda davran�� uzmanlar�ndan g�vence ald�k � salg�n�n �n�ne ge�ilebilecek b�ylece. Komitenin bu kodu ��zme olas�l��� y�ksek oldu�u i�in Sayr d�zenli olarak kodu de�i�tirecek; son r�tu�lar� yapt�ktan sonra etkin hale ge�irecek. E�er her�ey umdu�umuz gibi giderse, karde�i karde�e k�rd�rmaya �al��an bu tezgah�, birbirimizi yok etmeden safd��� b�rakmay� ba�araca��z. �e�itli h�k�metlerin bir an �nce b�cek katliam�na giri�mek niyetinde oldu�u ve haz�rl�klar yapt��� g�nlerdeyiz, zaman�m�z �ok az ve gittik�e azal�yor, Sayr��n �st�nde b�y�k bir bask� var � bel verse de k�r�lmamal�.

����������� Ya ben? Kendi birli�ime yeniden kavu�aca��m, yeniden A�k olaca��m bir sabaha uyanabilecek miyim? Ruhsuz kalm�� bir bedenin cehennemi olan bu g�nler yak�nda sona erecek mi? �zlemden s�k� kelep�e var m�?

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Gezgin�in D�nya�dan getirdi�i haberler O�yu allak bullak edip duruyor, �e�itli nedenlerden �t�r�. Bir yandan, bunca zamand�r �D�nya k�staslar�na g�re bunca zamand�r- kaydedilen ilerlemenin, bekledi�inin �ok gerisinde kalmas�, �ocu�unun pek de zeki olmad���n� g�n�n birinde, ufak bir olay sonunda art�k kabul etmek zorunda kalan bir annenin duyaca��na benzer bir eziklik yarat�yor onda; bir yandansa, I��n�ma ge�me konusundaki son ataklar�n neredeyse ba�ar�ya ula�acakken Cellat��n b�cekleri blatellalar y�z�nden sekteye u�ram�� olmas� O�yu hem �fkelendiriyor, hem de Cellat��n iyice z�vanadan ��kt���n� g�sterdi�i i�in sevindiriyor.

����������� Bunca kar���k bir ruh halindeyken, Hol�y Sevner �zelindeki d���nceleri de sade ve tutarl� olam�yor ne yaz�k ki. Hem ba�ar�s�zl�ktan, hem de ba�ar�dan sorumlu olmalar� de�il yaln�zca � insanl�k tarihinin kendine �zg� karma�as� i�inde Hol�y Sevner��n izini, imzas�n� o kadar kolayl�kla g�r�yor ki O, neyi olaylar�n do�al geli�imine, neyi m�dahaleye yormas� gerekti�ini g�z� kapal� biliyor. As�l sorun, bir ayr�l���n sona ermek �zere olmas�n�n yan anlamlar�ndan kaynaklan�yor. Zorunlu s�rg�n� boyunca geride b�rakt��� d�nya, O�nun her�eyi gibi a�k�n� da bar�nd�r�yor � ayr�l�k bu a�k� �ld�rm�� ya da zedelemi� de�il, kendini yeni bir a�ka kapt�rm�� da de�il O, ama � ama, do�rusu, i�ini bir gezgine a�m�� oldu�unu, onu d���nd���n�, onun i�in endi�elendi�ini, s�yledi�i �eyleri an�msay�p yeni yan�tlar geli�tirdi�ini, bir bak�ma onu sevdi�ini inkar edecek de de�il. Bunun anlam�n� pek kestiremiyor O, daha �nce ba��na b�yle bir�eyin gelmedi�ini d���n�yor, se�im yapmas�n�n s�z konusu olmad���n�, olsa elbette Gezgin�i se�meyece�ini �ok iyi biliyor; yine de bu bilgi, Ba�lant� bir ad�m uzaktayken Gezgin�i, k�r g�zlerini, hala al��amad��� uzun ve yo�un c�mlelerini, daha kal�c� ya da sahici oldu�u i�in de�il, yaln�zca taze ve de�i�ik oldu�u i�in ci�erlerini uzak tutamad��� bu nefesi d���nmesini engellemiyor. Gezgin�in bu duygular� payla��p payla�mad���, birbirlerinin varl�klar�n�n tad�n� ��kar�p ��karamayacaklar� gibi tasalar� yok O�nun, bir gezegenin ruhundan beklenmeyecek bir�ey yapacak de�il, ama �bunu kendi kendine, kuru bir g�l�msemeyle s�yl�yor- D�nya gibi bir gezegenin ruhunun i� kar���kl��� ta��mas� herhalde tan�m� gere�idir. �� kar���kl���n�n bu t�r�ne pek al���k olmamas� � O�yu heyecanland�ran bu belki de.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� DB b�cek imha ��kartmas�na ba�lamadan 43 saat �nce Sayr��n yaz�l�m�devreye girdi � her ge�en saatle birlikte etkisi daha da g�r�l�r hale geliyor, bu da port-alan�n Komite taraf�ndan nas�l bir ablukaya al�nm�� oldu�unu g�steriyor asl�nda. Gecenin sessizli�inde, iki milyon y�z bin odak noktas�na do�ru g�ruhlar halinde ilerleyen milyarlarca blatellan�n dipten gelen tak�rt�s� �ehirlerin sokaklar�nda, alanlar�nda, d�zl�klerde, vadilerde yank�lanmaya ba�lay�nca DB �nderli�i ��kartmay� ask�ya ald�, �imdilik neler olaca��n� bekleyip g�rmeye karar verdiler. Bu t�r bir m�dahale, Afrika Organizasyonu ve G�ne� �lkeler Federasyonu�nun y�netim ilkelerine ayk�r�yd� zaten; plan�m�z�n i�lemesi onlar� b�y�k �l��de rahatlatt�. Soytar��n�n yenilgiyi b�yle �abuk kabul edip k��esine �ekilece�ini sanm�yorum, ama onu bekleyecek zaman�m�z yok. Utracek�in �nerisi �zerine, kamuoyuna y�nelik kitlesel ileti�im sa�layabilmek i�in arkaik baz� y�ntemlere ba�vurmaya karar verdik � bas�l� ka��t gibi. Soytar��n�n bunu engelleme �ans� neredeyse s�f�r, ama radyo dalgalar�n� kullanarak yanl�� bilgi yaymaya �al��mas�n� bekliyoruz.

����������� Ridaf�a, Sayr�a ve Faht�a �imdi b�y�k i� d���yor, �stelik yapacaklar� �eyleri, arkalar�nda bizim oldu�umuzu belli etmeden yapmalar� gerek. Hedefe �ok yakla�m��ken sekteye u�rad� harekat�m�z, �imdi birlik duygusunu yeniden canland�rmak laz�m, bu da baz� bak�mlardan, bu duyguyu ilk kez yarat�yor olmaktan daha zor. Ne var ki bu kez D�nya Birli�i de bizim taraf�m�zda olacakt�r san�r�m � Sayr��n ve Utracek�in birlikte y�netece�i bir tan�t�m kampanyas� sayesinde, �zellikle de e�er blatellalar� yok etmeden zarars�z hale getirme plan�m�z�n ba�ar�s�n� iyi anlatabilirlerse, kitleleri yeniden kazanabiliriz. Bir an �nce kitlesel meditasyona ge�ilmesi gerek � Soytar��n�n ne yapaca�� belli olmaz.

 

 

O�nun D��kapan�.

 

����������� Cellat��n, lekesiz z�rafalar�n D�nya�ya g�nderilmesine duydu�u tepki, Komitenin beceriksizli�i hakk�ndaki kan�s�yla birle�ince ger�ek bir �fke n�betine d�n���yor O�nun duydu�una g�re � Galaksiler Toplant�s�n�n yap�lmas�na bu kadar az bir zaman kalm��ken D�nya�ya b�yle bir kredi a��lm�� olmas�n�n yan�s�ra, di�er galaksi �nderlerinin de k�rm�z� �izmeli kedi masal�n�n Toplant� �ncesinde uygulamaya konmas�na yana�mamas� ve Cellat��n g�lme tekeli r��vetinin bo�a ��km�� olmas�, yaras�na tuz-biber ekiyor. Bu i�i Komite gibi a��r aksak i�leyen b�rokratik bir kurumla halledemeyece�ini anlayan Cellat, masaya y�ksek koz at�yor: en se�kin avc�lar�ndan olu�an bir ekip, kendi ba��na hareket eden bir grup kisvesi alt�nda gizlice D�nya�ya do�ru yola ��k�yor.

����������� O bunu Gezgin�den duyuyor ve inanam�yor �nce � a��k�a yasad��� olan bu hareketi duyulur ve belgelenirse Cellat��n ba�� b�y�k derde girer; b�yle bir riski nas�l g�ze alabildi�ini anlayam�yor. Gezgin�in yan�ld���n� d���n�yor, ama yan�lmad��� belli. Sibi havzas�nda, do�al korunaklar d���nda t�m�yle savunmas�z bir �ekilde ve d�nyan�n haberi olmadanbekleyen lekesiz z�rafalar�n avc�lar taraf�ndan bulunup yok edilmesi an meselesi oldu�u i�in, Gezgin onlar�n yan�na gidiyor; kendilerini hi�bir �ekilde savunmayacak olan bu zarif yarat�klar� hem onlar, hem de D�nya ad�na savunmak veCellat�� alt etmek ad�na, avc�lar� alt etmek zorunda. G�venlik nedeniyle O ile olan ileti�imini kesince, yabanc� bir gezegende yaln�z ba��na kal�yor Gezgin; O i�inse gergin ve endi�eli bir bekleyi� d�nemi ba�l�yor.

����������� Gezgin zamana kar�� yar���yor, uygulad��� taktik de bu zaman� artt�rmaya y�nelik: Cellat��n avc�lar�, atmosfer taramalar� sayesinde lekesiz z�rafalar�n nereye indi�ini �ok ge�meden saptayaca�� i�in Gezgin�in onlar� ilk etapta Sibi havzas�ndan uzakla�t�rmas� gerekiyor. Ancak bu i�te Mutsuz �ah��n gemilerinden birini kullanam�yor, ��nk� o b�y�kl�kte bir geminin yerini ve hareketlerini saptamak, atmosfer i�inde de olsa, avc�lar i�in �ocuk oyunca��. O y�zden �ok daha netameli bir yol izlemek zorunda Gezgin: Sibi�de ku�ku uyand�rmadan bir mega-�ilep kaptan�yla anla��p, lekesiz z�rafalar�, Proje�nin bo�altt��� ekvator hatt� enerji n�bet istasyonlar�na da��tmay� hedefliyor. B�ylece avc�lar�n z�rafalara ula�mas�n� �nemli oranda geciktirmi� olaca��n� umuyor.

����������� Yaln�zca beklemekle de ge�se, O�nun uyanmaya cesaret edemedi�i bir d�� bu. Sonunda Gezgin�i yeniden kar��s�nda g�rd���nde duydu�u ilk sevin�, ona bir�ey olmamas�ndan kaynaklan�yor, ancak neredeyse an�nda, geriye do�ru sayan zaman�n a��rl��� ��k�yor �zerine, nefesini idareli kullanmas� gereken bir dalg�c�n vurgun yeme riskini giderek daha sa�l�ks�z bir �ekilde tartmas�na benzer bir ruh haline b�r�n�yor.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Her�ey haz�r, her�ey yolunda, bekliyoruz � y�z milyonlarca insan �u anda odak noktalar�n�n �evresinde toplanmak i�in yolda; b�ceklerin g��� hala s�r�yor, hedeflerine ula�t�klar�nda, her odak noktas�nda bulunan portlara ba�lanacaklar, di�er b�cekler de onlara ba�lanarak dev bir zincir olu�turulacak ve Sayr��n haz�rlad��� program�n ikinci evresi devreye girecek; insanlar da meditasyon yapmaya ba�layarak bu zincirin g�c�n� artt�racak. Ba�lant�n�n yeniden kurulmas� art�k an meselesi.

����������� Bu noktaya gelmemizde Ridaf��n katk�s�n� yads�mak imkans�z. Jahiveh ve Duteron bu kez ger�ekten iyi i� ba�ard� � tam da bu i�e uygun bir peygamber buldular. Daha �ncekiler gibi, hatta Kuzeydo�u Kanad��ndaki Pa�a gibi, g�revlerini ba�kalar�na devretmeye merakl� peygamberlerden ��kmad� bu k�z. Ridaf kitleleri harekete ge�irmek i�in kendi beste ve d�zenlemelerini kulland�, yeni bir t�r Meriyem Ana oldu: ����� do�uran kad�n. Onun ki�isel �ekicili�i, cazibesi, karizmas�, her neyse, ba�ka biri olsa ��z�ms�z kalabilecek sorunlar� ��zd�. �n�nde sayg�yla e�iliyorum.

 

 

V. SUSADIM

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling, O, Utracek, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka. Toplant�ya sonradan dahil olan Soytar�, toplant� bitimini beklemeden ayr�ld�, O�yu da yan�nda g�t�rd�.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Toplant� Ba�lant�n�n yeniden kurulmas�n�n �erefine �ampanya patlat�lmas�yla ba�lad�. O�yu yeniden aram�zda g�rmenin mutlulu�u, D�nya�n�n Galaksiler Toplant�s� �ncesinde I��n�ma ge�ebilece�i inanc�yla birle�ince �m�bala�a sevin� olundu�. Kaptan Neeling her zamanki sa�duyusuyla zafer kutlamalar� i�in hen�z �ok erken oldu�unu, yap�lacak �ok miktarda i� bulundu�unu an�msat�nca �ampanya �i�eleri ve kadehler ortadan kald�r�larak toplant� d�zenine ge�ildi. �lk olarak O�nun d��kapan� incelendi.

 

Jahiveh:���������� Soytar��n�n b�t�n bunlar� yapm�� olabilece�ine inanam�yorum. D�nyadan ve bizden bu kadar nefret ediyorsa, hem Galaksiler Toplant�s�ndan �nce, hem de Toplant� s�ras�nda I��n�m� engellemek i�in elinden geleni ard�na koymaz bu adam.

 

Redaktu:��������� Bence de. �u K�rm�z� �izmeli Kedi masal�na al�c� g�z�yle bir baksak art�k.

 

Eilohis:����������������������� Bak�lacak bir�ey yok, her�ey ortada. Aya��na k�rm�z� �izmeler ge�irmi� uyan�k ve dandi kedi kendisi; g�zel prensesi ve �atoyu elde etmek i�in yemesi gereken tepeg�z de biziz. K�l�k de�i�tirerek, bir numara yaparak bizi gafil avlayacak i�te.

 

Redaktu:��������� Peki fakir efendisi kim, Soytar� kimin hesab�na �al���yor?

 

Neeling:���������� Bu asl�nda �nemli, bunu hi� d���nmedik. Biz nas�l bir varsay�m yapt�k, dedik ki Soytar� hep daha g��l� olmak i�in �al���yor, bunun kar��s�ndaki en b�y�k engel olarak da kendi ge�mi�ini g�r�yor. Ama acaba efendilerin efendisi olmaya �al��an bu insan�n da hizmet etti�i biri ya da bir�ey var m�d�r?

 

O:������������������� E�er varsa, bu bence bir canl� de�ildir. Daha �ok, Evrenin D�n���m�nden ki�isel bir ��kar� varm�� gibi geliyor bana. 18. Evrende bu haliyle varolmay� s�rd�recekmi� ve oradaki konumunu g��lendirmek i�in b�t�n bunlar� yap�yormu� gibi.

 

����������� Bir evrenden di�erine ge�erken nelerin ta��nabilir, nelerin ta��namaz oldu�u, kefenin cebinin olup olmad���, di� f�r�as� g�t�rmenin gerekli olup olmad��� k�saca tart���ld�; b�yle bir�ey m�mk�n olsa bile Soytar��n�n bu bilgiyi nas�l edinmi� olabilece�i �zerine fikir y�r�t�ld�. Tarihteki �Thirty-Nine Steps� vakas�, yani bir �nceki evrenden bizimkine, radyo frekans� �zerinden aktar�lan �k�lt�r miras�� i�erikli��� yay�nlar saptanmas�, ancak sonradan bunun �Thirty-Nine Steps� adl� bir �rg�t�n �al��mas� oldu�unun anla��lmas� olay� hakk�nda konu�uldu.

 

Neeling:���������� Asl�nda bo�una konu�uyoruz tabii. Do�ruya do�ru �imdi, bu konuda �ok fazla �ey bilmiyoruz; tamam, insanlar�n bildi�inden tabii ki daha fazlas�n� biliyoruz, ama yine de sonu�ta kenar galaksilerden birinin sapa bir gezegeninde ya��yoruz. Herhalde Soytar��n�n elinin alt�nda bizim hayal bile edemeyece�imiz olanaklar vard�r.

 

O:������������������� Yaln�zca olanaklar meselesi de de�il. Onu �ok k�sa bir an g�rebildim ben, ama yetti � nas�l diyeyim, varl��� o kadar de�i�ik bir d�zeye ula�m�� ki, anlayamad�m bile, ancak b�yle korku dolu bir hayranl�k duyabildim, bir kaplanla g�z g�ze gelmek gibi bir�eydi.

 

Duteron:��������� Peki sence Toplant�da Kaptan��n Pamuk Prenses masal�n� kabul ettirme �ans� ne?

 

Papavka:�������� Kaptan m� kat�lacak Toplant�ya?

 

Neeling:���������� Ba�lant� kuracak kadar enerji �retebildi�imize g�re, D�nya ad�na normal olarak benim kat�lmam gerekir tabii. Bir itiraz m� var?

 

Jahiveh:���������� Al�nganl�k yap�yorsunuz Kaptan, sizden iyisini mi bulaca��z? Benim anlamad���m, e�er O�nun dedi�i gibi bizim durumumuzda olan binlerce gezegen varsa, hepsinin temsilcisi kat�lacak m�, bu Toplant�n�n ba�ka i�i g�c� yok mu, bunca ki�iyi birer kez dinlemek bile ne kadar s�rer, nas�l olacak yani?

 

O:������������������� Ben de pek emin de�ilim valla. Toplant�ya �ahsen dilek�e verdi�im i�in benim de bir a�amada orada olmam gerekecektir herhalde. Kaptan bunda bir sak�nca g�rm�yorsa tabii.

 

Eilohis:����������������������� Aile kavgas� m�?

 

Redaktu:��������� K�r�lacak e�yalar� ta��yal�m m�?

 

Neeling:���������� Sululuk istemez. �nemli olan kimin kat�laca�� de�il; gerekirse ikimiz de kat�l�r�z.

 

O:������������������� Duteron, senin soruna d�neyim. Cellat, yani Soytar� o zamana kadar ba�ka bir dalavere yapmazsa �ki mutlaka yapacakt�r- ve Toplant�da Kaptan��n ya da benim savunma yapmama izin verilirse, istedi�imiz masal� se�me �ans�m�z�n epey y�ksek oldu�unu d���n�yorum. Benim tahminim D�nya�n�n di�er gezegenlerin durumu i�in �rnek olarak ele al�naca��, Z�rafalar� Lekeleme Komitesinin ve Mutsuz �ah Is�nandemir�in raporlar�n�n dinlenece�i ve bize s�z d��meyece�i yolunda. Tabii Soytar� bizi k���k d���rmek i�in konu�turmak da isteyebilir.

 

Redaktu:��������� Bence rakibi g�z�nde fazla b�y�t�yorsun, nedir yani, alt taraf� tek di�i kalm�� bir canavar.

 

Eilohis:����������������������� Lekesiz z�rafalar konusunda sormak istediklerim var benim. �stasyon adalar�nda g�vendeler mi? Komite bir pislik yapmas�n? Gezgin onlar�n korunmas�n� sa�layabilecek mi?

 

O:������������������� Siz ne d���n�rs�n�z bilmem, ama bu konuda Gezgin�den iyisini bulabilece�imizi sanm�yorum. Z�rafalar� ��t ��karmadan Sibi havzas�ndan ka��rmakla bize en gerekli anda zaman kazand�rd�. Soytar� �imdi ��ld�rm�� durumdad�r b�y�k olas�l�kla, ama Ba�lant� kuruldu�u i�in yapabilece�i bir�ey yok; Komite de bu a�amada z�rafalara dokunamaz, D�nya�ya gelemez bile. Ba�lant�n�n kopmamas�n� sa�lad���m�z s�rece sorun ��kmaz. Koparsa da ben z�rafalar� Gezgin�den ba�kas�na emanet etmezdim.

 

Jahiveh:���������� B�t�n bu ko�u�turma bittikten sonra Gezgin de bizimle ya�amaya ba�layacak galiba.

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda birtak�m k�skan�l�klar su y�z�ne ��kt�. Kaptan Neeling, Gezgin�e bu kadar prim veriliyor olmas�n� biraz abart�l� buldu�unu belirtti ve d��kapan�ndaki baz� sahneler konusunda itiraz hakk�n�n sakl� oldu�unu s�zlerine ekledi. O, hi�bir sahne hakk�nda hi� kimsenin hi�bir itiraz hakk� olmad���n� s�yleyince, bir c�mlede bu kadar �ok �hi� kullan�lm�� olmas�ndan dolay� ortam gerginle�ti. Jahiveh�le Eilohis�in bu konu�malardan �zellikle zevk ald���, kendilerine yeni bir arkada��n kat�lmas�ndan ve ileride bizzat Kaptan��n da bu konudaki dokunulmazl���n�n kalkmas� olas�l���n�n ortaya ��kmas�ndan �t�r� sevin�li olduklar� g�zlendi. �imdiye kadar Kaptan�� Soytar��ya �sebep olmak� nedeniyle ele�tirmek m�mk�n olmam��t�. Konunun nereye varaca��n� izlemek ku�kusuz �ok ilgin� olacakt�, ancak �ok daha ilgin� bir geli�me bu konu�man�n yar�da kalmas�na neden oldu.

 

Soytar�:���������������������� Demek eski kurna, eski sabun � ayn� masa etraf�nda oturmu�, her zamanki oyununuzu oynuyorsunuz. Bravo.

 

Neeling:���������� Hi� gelmeyeceksin sand�k.

 

Soytar�:���������������������� Ee, daha daha? Sa�l�k s�hhat durumunuz nedir? �la�lar�n�z� d�zenli al�yor musunuz?

 

Duteron:��������� Bizimle alay etmeye mi geldin sen? Moralimizi mi bozacaks�n akl�n s�ra? Senden daha iyi bir performans beklerdim Soytar�.

 

Soytar�:���������������������� Soytar� ha? Do�ru, unutmu�um. Ama misafir b�yle mi kar��lan�r? Ka� y�l ge�mi� aradan? Ay�p de�il mi? Kart atacakt�m ben de, ama f�rsat olmad� i�te.

 

Neeling:���������� G�lge etme, f���y� da sana veririz evlat.

 

Soytar�:���������������������� �zl� s�zler, b�l�m 128. Hi� de�i�memi�sin be baba, her zamanki gibi kontroll�, so�ukkanl�, geli�melere yenik d��meyen ger�ek bir lider. Sana da bravo.

 

Papavka:�������� Ya sen? Eskisi gibi, akl�mla yeteneklerimle ne yapaca��m diye k�vran�yor musun hala? Hatan� kabul etmek i�in mi geldin?

 

Soytar�:���������������������� Neden s�z etti�ini bilmememin ay�p oldu�unu hissediyorum, ama hakikaten bilmiyorum � ne hatas�?

 

Jahiveh:���������� Burada b�yle oturup bu �ocu�un oyununu mu oynayaca��z yahu?

 

Soytar�:���������������������� Hay�r, tabii ki sizin oyununuzu oynayaca��z, hi� �yle �ey olur mu. O y�zden soruyorum zaten nerede kalm��t�k diye.

 

Neeling:���������� Sana Soytar� ad�n� bo�una vermemi�iz, belli.

 

Redaktu:��������� Ama eksik b�rakm���z � Utanmaz demeliymi�iz, Pespaye ve Onursuz da demeliymi�iz. Hi�bir �ey olmam��, hi�bir �ey yapmam��s�n gibi nas�l kar��m�za geliyorsun bunca zamandan sonra? Hol�y Sevner�a ihanet etti�in yetmiyormu� gibi, D�nya�y� ve �zerindeki b�t�n canl�lar�, b�t�n bilin�-cisimlerini yok etmeye kalk��t�ktan sonra burada ne ar�yorsun? B�t�n �abalar�na kar��n Ba�lant�y� yeniden kurmu�ken, I��n�ma ad�m ad�m yakla��rken taraf m� de�i�tirmeye karar verdin? Hesaplar�n yanl�� m� ��kt�? Omurgas�z s�r�ngen.

 

O:������������������� Redaktu, sakin ol biraz can�m, ne celalleniyorsun, b�rak. Kendini �zd���ne de�mez.

 

Soytar�:���������������������� Anne? Sen de mi? Hi� ara vermiyor musunuz? Benim su�um ne ki, sokakta takla m� att�m?

 

Neeling:���������� Sa�malama evlat. Sen �ocukken o hikayeleri ben okudum sana, sokakta takla att��� i�in idam edilen adam�, yarat�c�l�k dersi alan �ocu�u, b�t�n konu�malar� kaydeden adam�; onlar� al�p al�p kendi hikayen haline getirmene gerek yok, ma�allah seninkisinde yeterince hikaye var zaten. Derdini adam gibi s�yleyecek misin, yoksa daha bekleyecek miyiz?

 

Soytar�:���������������������� Biliyordum asl�nda b�yle olaca��n� da, i�te belki olmaz dedim. Burada �ok kald�n�z siz, bu kadar kendi halinize b�rak�lman�z b�y�k hata, ba�kalar� da �ikayet ediyor. Seni ba�ka yere sevk etmi�lerdi anne, haz�r kurtulmu�ken niye d�nd�n?

 

Jahiveh:���������� Kaptan, ben daha fazla dayanamayaca��m, bir�eyler yap�n, k�t� olacak.

 

Neeling:���������� K��k�rtmaya �al���yor Jahiveh, O hakl�, sakin ol. Birli�imizin enerjisini canl� tutal�m.

 

Soytar�:���������������������� �Birli�imizin enerjisi� mi? Sabahlar� tai-chi de yap�yor musunuz? Anne, bir�ey sordum sana.

 

Papavka:�������� Annen Ba�lant� koptu�u i�in gitmek zorunda kalm��t�, y�zy�llard�r geri gelmesi i�in u�ra��yoruz, sen ve Z�rafalar� Lekeleme Komitesi olacak o kukla kumpanyas� olmasayd� �oktan gelmi�ti, �imdi hangi y�zle soruyorsun ki niye d�nd���n�?

 

Soytar�:���������������������� Papavka, sen her zaman gevezeydin, ama kemik at�lmadan havlamamay� kimse ��retmedi mi sana? Annemle konu�maya �al���yorum, iki dakika �eneni kapat�p otur, yoksa da��tmak zorunda kalaca��m o �eneyi.

 

Neeling:���������� Buraya bak Soytar�, tehdit istemez, derdin neyse s�yle, sonra da defol git. Sana verece�imiz hi�bir �eyimiz yok, senden en ufak bir�ey de almak istemiyoruz, seninle al��veri�imiz olsun istemiyoruz. Anlatabildim mi?

 

Duteron:��������� Git ve s�k�yorsa bizi durdur bakal�m. Senin gibi bir zavall�y� nas�l galaksi �nderi yapm��lar?

 

Soytar�:���������������������� Merak etmeyin, burada kal�p sizin erimi� kemiklerinizin ve p�rs�m�� derilerinizin bek�ili�ini yapmaya niyetim yok. Bir t�r duygusall�k diyin, zay�fl�k diyin, insan ailesinin ne t�r zehirli y�lanlardan olu�tu�unu unutup �zleyebiliyor, haf�za b�yle boktan bir�ey i�te. Ge�erken u�rad�m diyebilsem ke�ke, ama yolum buralar�n uza��ndan bile ge�miyordu, iki y�ld�r bunu d���n�p duruyorum, sizi ba���lamaya �al���yorum kafamda, bana yapt�klar�n�z�, o �ok �nem verdi�iniz perhizinizi i� bana gelince unutuvermenizi, beni koynunuza almak i�in s�ra kavgas�na tutu�man�z�, kendi annemin ve babam�n size ve birbirlerine zevk tellall��� yapmas�n�, benden esirgediklerinizi unutmaya �al���yorum ve unutuyorum da, b�y�k bir ailem oldu�unu d���nmeye ba�l�yorum, matrak insanlard� diyordum kendi kendime, hepsi ayr� bir cinsti, k���k masallar uyduruyorum hakk�n�zda, kendi �ocuklar�ma anlat�yorum. Onlar olmasayd� herhalde gelmezdim, ad�n�z� anmamaya yemin ettim. Ama insan �ocu�u olunca bir�eyler yer de�i�tiriyor i�inde, geni�liyor, hava al�yor, ba��n daha dik y�r�meye ba�l�yorsun, senin i�in ya�am taraf�ndan konmu� k�s�tlamalar�n birden kalkt���n�, yepyeni bir s�r� yol a��ld���n� hissediyorsun. Geriye bakt���nda, senin de baz� insanlar i�in, annem, babam dedi�in insanlar i�in ayn� t�rden bir nefes oldu�unu kavr�yorsun, senin kendi �ocu�un i�in duydu�un mutlak �zveri duygusunu onlar�n da duymu� olmas� gerekti�ini, �ocu�unu sevdi�in gibi hi� kimseyi ve hi�bir �eyi sevemeyece�ini biliyorsun. Ama araya ac�lar girmi�, kalpler k�r�lm��, yollar ayr�lm��, kar��tl�klar yarat�lm��, zamanla kemikle�mi� bunlar � ne gam, diyorsun, ben anlad�m, onlar zaten biliyordu, �stesinden geliriz. ��inde g���kler olu�uyor bu karar� verdikten sonra, heyelanlar da�lar� yerle bir ediyor, bo� yere saklanm���m diyorsun bu a��kl���n getirdi�i �zg�rl�k ve kurtulu� duygusunu korka korka severken. Sonra kendini aile kap�s�nda buluyorsun, e�ikte duraklam�yorsun bile, her�eyin yoluna girece�inden eminsin, ��nk� do�ru olan bu, d�nyada do�ruya yer var. Geliyorsun ve g�r�yorsun ki seni daha �ocuklu�unda y�ld�ran, �lesiye korkutan, tek bir gece rahat uyutmayan bu karabasan, bu oyun hala s�r�yor. Bana hep defol dedin baba, diyecek ba�ka bir�eyin yok mu, �imdi bile mi yok?

 

Redaktu:��������� G�zel ve dokunakl� bir konu�mayd� Soytar�, senin gibi birinin yak�p y�kmak, kas�p kavurmak yerine b�yle yumu�ak bir y�ntemle sald�rmas�n� beklemiyordum. Takdir ettim. Galaksiler aras�nda ko�u�turup dururken, g�c�ne g�� katmaya �al���rken bu yan�n� yitirmemi� olman sevindirici tabii, ama yine de yemedi�imi s�ylemem laz�m. �imdi sen san�yor musun ki biz anlamayaca��z bizi i�ten b�lmeye �al��t���n�? Kusura bakma ama hi�birimiz �ocuk de�iliz; belli bir ya�a gelince, kendi duygular�ndan ve sevin�lerinden daha �nemli bir ama� u�runa �al��man�n ne demek oldu�unu daha iyi kavr�yorsun. O zaman da bu amac�n en kolay zarar g�rebilece�i yan�n�n, en savunmas�z kap�s�n�n ki�isel �

 

Soytar�:���������������������� Redaktu, bana maval okuma. Hastal���n�z�n mazeretlerini dinlemek istemiyorum ben. Hi�birinizi dinlemek istemiyorum, her zaman ayn� s�rayla konu�man�z� bir daha duymak zorunda kalmayaca��m bir yere g�mece�im sizi, orada ne istiyorsan�z yap�n. Ama annemi g�t�r�yorum. O sizden biri de�il, size ihtiyac� yok, normal insanlara, �ocu�una, torunlar�na ihtiyac� var, sevilmeye ihtiyac� var. Annem benimle geliyor, yaygara yapmaya da kalk��may�n, gerekli yerlerle �oktan g�r��t�m.

 

Neeling:���������� O hi�bir yere gitmiyor. Seni sinsi �eytan, seni la��m faresi, seni a�a��l�k ��yan �

 

Papavka:�������� Durun Kaptan!

 

Soytar�:���������������������� Hadi gel, gel bakal�m, sonunda i�indekiler ��kacak demek, gel.

 

Redaktu:��������� Kaptan, sakin olun.

 

Neeling:���������� Ba��ndan belliydi bunun i�in geldi�in, sen kendini ne san�yorsun, adam m� oldun, s�yle, adam m� oldun? Defol git dedim sana, bo�ar�m seni. Defol!

 

����������� Ne yaz�k ki Soytar��n�n O�yu g�t�rmesine engel olamad�k � birka� par�a e�yay� alelacele toplad� Soytar�, O �ylece kalakald�, Kaptan Neeling Soytar��n�n �zerine y�r�d�yse de ve biz de yard�m ettiysek de Soytar� bizden �ok daha �evikti; O�yu kolundan tuttu�u gibi, bir anda g�t�r�nce Kaptan sinir krizi ge�irdi, onu yat��t�rmam�z �ok uzun s�rd�. Bir daha hi�bir �eyin eskisi gibi olmayaca�� duygusu b�t�n m�rettebat taraf�ndan a��k bir �ekilde payla��l�yordu. Duteron kifayet-i m�zakere teklifinde bulundu, genel kabul g�recek gibiyken Jahiveh itiraz etti.

 

Jahiveh:���������� Bir saniye. Yenilgiyi bu kadar kolay m� kabul edece�iz? Bir galaksi �nderinin yapt��� zorbal��� ve b�t�n bir gezegenin gelene�ini elinden almas�n� �ikayet edebilece�imiz bir merci yok mu? Elimizden hi�bir �ey gelmiyor mu? Koyvermeyin kendinizi, hadi.

 

Utracek:��������� B�rak art�k Jahiveh, kendimize bile faydam�z yok, baksana. Hol�y Sevner biraz tatile girse iyi olacak galiba.

 

Jahiveh:���������� Tatil mi? Ne tatili?

 

Utracek:��������� Yani biraz ara verelim diyorum, hepimiz travma ya��yoruz �u anda, O bir daha d�nmez herhalde, bizim y�z�m�zden d�nmeyecek, Soytar��y� fazla zorlad�k, �ok dikine gittik, bizi anlamas�n� bekledik, olacak �ey de�il ki, �ocuk sonu�ta d��ar�dan geliyor, bizim �

 

Eilohis:����������������������� Sen iyi misin?

 

Jahiveh:���������� Bana da pek iyiymi� gibi gelmedi. Utracek sen git yat istersen, yorulmu�sun, belli. Biz de fazla uzatmay�z herhalde.

 

Utracek:��������� Bir�eyim yok, iyiyim, ama hakikaten bu inat �

 

Duteron:��������� Utracek s�ray� kar��t�r�yorsun.

 

Utracek:��������� Ben de bunu anlatmaya �

 

Jahiveh:���������� Utracek yeter. Bir sen eksiksin, ba�lama. Git ve yat, ne ilac� alacaksan al. Her�eyin bir anda yerle bir olmas�na izin vermeyece�iz herhalde, de�il mi? �yleyse �nce kendimize �eki-d�zen verece�iz, sonra da Soytar��n�n bu tecav�z�ne nas�l bir kar��l�k verece�imizi kararla�t�raca��z. Ama hemen de�il; biraz dinlensek ger�ekten de iyi olacak galiba. Siz ne diyorsunuz?

 

Papavka:�������� Kaptan da �ok bitkin g�z�k�yor zaten.

 

����������� M�rettebat�n ortak iste�i do�rultusunda, son geli�melerin de�erlendirilece�i ve eylem plan�n�n tart���laca�� bir toplant�n�n, normal toplant� zaman�n� beklemeden, iki g�n sonra yap�lmas� karar� verildi.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Uzayl�lar�n beni al�p g�t�rmesini yeterince bekledi�ime ve ben giri�imde bulunmad���m s�rece onlar�n tembel tembel oturmay� s�rd�rece�ine karar verdi�imde hala ufak bir �ocuktum; ba�ka gezegenlere, buralardaki canl�lara, onlarla kar��la�man�n nas�l olaca��na kafam� takm��t�m. �evremde g�rd���m �eylerden �ok farkl� olmas�n� bekliyordum, okudu�um ya da izledi�im anlat�mlar bana o zaman bile k�s�r bir hayalg�c�n�n ba�tansavma �r�nleri gibi geliyordu. Telepati yetene�imi geli�tirme egzersizleri yap�yor, su alt�nda nefes alman�n yolunu bulmaya �al���yor, meditasyon s�ras�nda kalp at��lar�m� yatt���m yerden dakikada 180�e ��kararak arkada�lar�m� e�lendiriyor, kehanetlerde bulunuyor, fal bak�yordum. En sevdi�im hikayelerden biri falla ilgiliydi: el fal� bakmas�n� b�y�kannemden ��renmi�tim; odas�ndaki aynan�n kar��s�na ilk kez ge�ti�imde aynan�n �atlad���n� g�ren kad�nca��z, bir lanet olarak g�rd��� fal yetene�inin ku�aktan ku�a�a aktar�ld���n� anlay�p dualar okumaya ba�lam��, ard�ndan el fal�n�n inceliklerini ve nelerin asla s�ylenmemesi gerekti�ini bana ��retmi�ti. Onun k�z�, yani annanem kahve fal�na bakmam� kesinlikle yasaklam��t� � kendi k�z karde�inin �l�m�n� g�rd��� bir faldan sonra karde�i ger�ekten �l�nce b�rakm��t� bu i�i o da. Onu dinlemedi�imi, bacak kadar boyumla misafirlerin fallar�na bakt���m�, o anki durumlar�n� en ince ayr�nt�s�na kadar anlatt���m�, hepsine �m�r bi�ti�imi g�r�nce �ok sinirlenirdi; bunu bilen misafirler de onun mutfa�a gitmesini bekler, gizlice ve acele acele bakt�r�rlard� fallar�na. Tarota kendili�imden gitmedim, o bana geldi; ama �ok daha sonrayd� bu. Kendi fal a�ma sistemimi geli�tirdi�imi duyanlar mutlaka burun k�v�r�yor, Kelt �apraz� konusunda �srarl� davranmaya �al���yor, ama sonunda meraklar�na yenik d���p nas�l biliyorsam �yle bakmam� kabul ediyordu. Kariyer yapacak kadar iyi olmam�n pek bir anlam� yoktu benim i�in, mekanikle�emeyecek, yoksa yok olacak bu beceriyi ciddiye alacak de�ildim.

 

����������� Uzayl�lar, diyordum � bir gece, k���k �ehrimize tepeden bakan, a�a�l�k bir bah�e i�indeki eski kortun insanlar� �ki yakla��k yirmi ki�iydik, gidenler ve uzun zaman sonra d�nenler olurdu, bazen fark etmezdim bile- uyuyunca kalkt�m, odam�n kap�s�n� �zellikle a��k b�rakarak a�a�� inip bah�eye ��kt�m. Tam ��k�p ��kmad���mdan da emin de�ilim �imdi � karanl�kta �ehrin ���klar� uzaktan g�zel g�z�k�yordu, ama bah�enin kenar� sarpt�, o zamanlar u�urum gibi gelirdi bana; kap�n�n e�i�inden pek fazla uzakla�mam��, r�zgar� hissetmekle yetinmi� de olabilirim. Ne kadar bekledi�imi bilmiyorum � uzun bir s�re olmas�n� istiyordum, evdekilerin yata��mda olmad���m� fark edip endi�elenece�i kadar uzun bir s�re; ama sonbahar ayaz�na on � on be� dakikadan fazla dayanm�� olabilece�imi sanm�yorum.

����������� Yeniden i�eri girdi�imde herhangi bir tela�la kar��la�mamak, jestimin bo�a gitmek �zere oldu�unun a��k bir g�stergesiydi elbette, son kozumu kullanmak zorundayd�m � kap�y� �arparak kapatt�m. Babam�n kalkmas�n� ye�lerdim, ama annem de i� g�r�rd� � �Ne olmu� g�zelime?� diye sorunca, sabahtan beri kurdu�um hikayeyi bir ��rp�da anlatt�m: bir ���k g�rd���m i�in bah�eye ��km��t�m, k�pe�imizin yan�nda tan�mad���m, t�yleri mor mor parlayan ba�ka bir k�pek g�rm��t�m, g�z g�ze gelmi�tik. Kuyru�unu sallay�nca kendimi bir uzay gemisinde bulmu�tum, ufac�k yarat�klard� bunlar, ���k tanesi gibiydiler, bana yeniden geleceklerini, gitmek i�in haz�rlanmam�, gerekli bilgileri sonra bildireceklerini s�ylemi�lerdi.

����������� �imdi d���n�nce, o ya� i�in �ok da fena olmayan bir hikaye gibi geliyor � k�pek kuyru�u konusundaki naif nedensellik �lapsus�unu saymazsak. Annemin etkilenmemi� oldu�unu g�rmezden gelip bir dolu yemin ederek anlatt�klar�m�n ger�ek oldu�una onu inand�rmaya �al��m�� olmam beni bug�n bile �zer.

����������� Ertesi g�n ayn� uzayl�lar�n a�z�ndan, gemilerinde bir aksakl�k oldu�unu ve beni bir sonraki Sal� g�n� alacaklar�n� bildiren yaz�y� s�radan bir port belgesi format�nda yaz�p kortumuzun adresine g�nderdim. Posta kutusunu bir ba�kas�n�n a�mas� ve yaz�y� bulmas� laz�md� � dedemi odama ��kmaya ikna etmek, sonra da bariz olmayacak bir �ekilde kutuyu a�mas�n� sa�lamak �ocuk akl�m� bir hayli u�ra�t�rd�. Dedem notu bulunca �ok heyecanland�, ben ald�rm�yormu� gibi davranarak an�n tad�n� ��kard�m. Ak�am toplu halde yenen yemek s�ras�nda dedem konuyu a�t� � babam�n bunu nas�l kar��layaca��n� kestiremiyordum, ters taraf�na gelirse ne olaca�� bilinmezdi. Ters taraf�na gelmedi � kort �yeleri, uzayl�lar�n beni g�t�rmesi konusunu uzun uzun ve b�y�k bir ciddiyetle tart��t�. Babam d���nda herkes kalmam� istiyordu, gidersem �ok �z�leceklerini, bensiz yaln�z kalacaklar�n�, ben orada yokmu�um gibi kendi aralar�nda konu�tular. Yaln�zca babam, belli belirsiz bir g�l�msemeyle, uzayl�lar beni se�mi�se ve g�t�rmek istiyorlarsa bunun benim i�in �nemli bir f�rsat oldu�unu s�yleyerek benden yana ��kt� ve mutlaka gitmem gerekti�inde diretti. Di�erleri ona itiraz etti � ba�ta beni e�lendiren bu tart��ma, babam�n konuya as�lmas� ve kendi g�r���n� fazla ciddi bir �ekilde savunmas� sonucunda endi�e verici bir hal almaya ba�lad�. Bu oyunun sonu�lar�n� yeterince d���nmedi�im belliydi, ama ger�ekten gidece�ime inand���m� sanm�yorum; mesele, uzayl�lar gelmedi�i i�in gidememek de�il, kalmam� �ok istedikleri i�in gitmemeyi se�mekti art�k. Birden, babam�n oyunbazl���n�n benim oyunumu alt �st etti�ini anlad�m, ondan nefret ettim ve gurur k�r�c� olmayan bir ��k�� yolu bulmak i�in ter d�kmeye ba�lad�m. Masadakiler de beni kurtarmaya �al���yor, ama babam oral� olmadan bast�r�yordu � en az�ndan �imdi b�yle an�ms�yorum, olanlar�n ger�ek oranlar� belki hi� de b�yle de�ildi; babam birden tart��man�n bitti�ini duyurdu, Sal� g�n� i�in haz�rl�klara ba�lanmas�n� emretti ve �ilekli pastay� daha ne kadar bekleyece�ini sordu. Yerin dibine ge�meyi istemenin ne demek oldu�unu ilk kez o Sal� g�n� anlad�m san�r�m � bavulumu ve yemek �antam� bizzat babam haz�rlad�, herkes yatt�ktan sonra bah�ede benimle birlikte beklemeye ba�lad�. Uzayl�lar gelmedi�i i�in de�il, babamdaki oyun kazanma h�rs�n�n ne kadar ac�mas�z oldu�unu g�rd���m i�in a�lad�m, �ok.

 

����������� Sonralar� ben de pek �ok �ocuk gibi hayal �r�n� senaryolarda oynad�m � film �ekme numaras�yla en iyi arkada��m�n k�z karde�iyle �p��t�m (iki aile aras�nda ciddi bir tats�zl�k ��kt� bu y�zden), esir d��m�� k�zlar� vah�ilerin elinden kurtard�m ve doktor �antamdaki oyuncak aletlerle tedavi etmek bahanesiyle kar��t�r�lmamas� gereken yerlerini kar��t�rd�m, i�ki sofras� kurup herkesin kendi k���k kadehini t�k�r�kle doldurup i�mesine yol a�t�m. Benim oyunum oynand��� s�rece her�ey yolundayd� da, ba�kas�n�n oyununun par�as� k�l�nd���m� anlad���m anda b�t�n sigortalar�m at�yordu.

����������� D��lerle ilgili tak�nt�m da o d�nemde ba�lad� � d�� kurmak yetmiyordu bir yandan, her�eyi istedi�im gibi y�nlendiremiyordum, o y�zden hem ger�ekten d�� g�rmek, hem de bu d���n tasarlad���m gibi geli�mesini istiyordum � d��lerim �zg�r olmal� ama benim istediklerimi yapmal�yd�. Y�llar sonra, tarihteki �zg�r isten�/kader tart��malar�n� anlamam belki de bu y�zden hi� zor olmad� � ben de Tanr� olsayd�m, ayn� �eyi yapard�m. Olmad���m i�in, istedi�im d��� g�rebilmek i�in dua da ettim: on � on bir ya�lar�ndayd�m herhalde, ho�land���m bir k�z vard�; ailesindeki herkes �l�yordu tasarlad���m d��te, k�z da kortumuzun �n�nden y�r�yerek ge�iyordu, ben ���nc� kattaki odam�n penceresinden a�a��ya kement atarak onu yakalay�p yukar� �ekiyordum, annemle babam da onu evlat ediniyordu ve sonra hep birlikte ya��yorduk.

����������� Geceler boyu u�ra�mama ra�men bu d��� hi�bir zaman g�remedim; g�rseydim ne olacakt� bilemiyorum. D��leri kontrol etme, bilin�le bilin�d���n� sezdirmeden, Zenvari bir �ekilde konu�turma merak�m ge�medi; ba�kalar�na da bula�t�rd�m bunu. Kar�m bu i�e fena merak sald� ve bir s�re sonra neler yapabildi�ini anlat�r oldu � inanmad���m� her seferinde belli etmekten al�koyamad�m kendimi.

����������� Ger�e�in alt�n�, �st�n�, yanlar�n� ara�t�rmak ve farkl� ger�eklik d�zlemleri yaratmak konusundaki saplant�m ergenli�imde de s�rd�. �ok say�da ki�inin bir ki�iye kar�� i�birli�i yap�p, o arkas�n� d�nd��� anda korkun� suratlar yapmak, kafas�n� �evirip bakt���nda normale d�nmek temeline dayanan �psikolojik bask�� oyununun yan�s�ra, yeni tan���lan yabanc�lara uydurma �zge�mi�ler anlatmak, yol soranlar� yanl�� yerlere y�nlendirmek, ancak parolay� bilenlerin kurtulabildi�i �kafalama� seanslar� d�zenlemek, d�nem d�nem delirme izni al�p i�e ��plak ayakla, hokkabaz �apkas�yla gitmek, bir hafta boyunca hi� konu�mamak ve yaln�zca �nceden haz�rlanm�� kartlar arac�l���yla ileti�mek gibi, masumiyet dozu de�i�se de kazanma saplant�s� yaratmayacak oyunlar�, hem kendim oynad�m, hem de yak�nlar�m� oynamaya te�vik ettim.

 

����������� Ge�en y�llar i�inde giderek, oyun oynama d�rt�s�n�n i�imde bi�im de�i�tirdi�ini ve ya�ama alan�m� garip bir �ekilde h�km� alt�na almaya ba�lad���n� fark ettim; bu ke�fi hayra alamet saymayacak kadar b�y�m��t�m �stelik. Sinsilik vard� bir yerlerde: fl�rtlerde, ili�kilerde, arkada�l�klarda, i� ortakl�klar�nda, hatta toplu ta��ma ara�lar�nda, lokantalarda ve yolda, hangi kurallar�n �i�nenebilir oldu�unu, hangilerininse ��st-kural� oldu�u i�in �i�nenemeyece�ini, bilincinde olmadan ayr��t�r�yordum; �st-kurallar, ancak bu kurallara taraf olanlarca haklar�nda bir tart��ma a��l�rsa oyda�mayla de�i�tirilebilecek, aksi halde dokunulmayacak kurallard�, baz� eski anayasalar�n de�i�tirilmesi teklif bile edilemeyecek maddeleri gibiydiler yani. Bu ayr�ma uygun hareket edilmemesi beni zaman i�inde artan bir �ekilde rahats�z etmeye ba�lad�. Aksi ve ge�imsiz bir adam haline geldim; hafif�e ���tt���m� d���nenler oldu, kar�mla cinsel ya�am�m�n pek parlak olmad���n� ileri s�renler oldu; b�t�n garipliklerimi, olmak istedi�im ama bunun ne oldu�unu benim de bilmedi�im �eyi olamay���mdan dolay� kendime ve d�nyaya kar�� duydu�um �fkeye yoranlar oldu.

����������� Kendi ge�mi�ime ve k�smen s�rmekte olan (ama daha karanl�k bir tona b�r�nm��) oyunbazl���ma ra�men, insanlar� hala ger�ek/sahte, ger�ek/rol k�staslar�n� kullanarak ele�tirmeyi s�rd�r�yor olmam, bana �ifte standart kullan�yormu�um duygusu vermiyordu buna kar��n. Herkesin en az on - on be� kimli�inin oldu�u, modernitenin ��izofreni� kavram�n�n kad�kle�ti�i, kimsenin ger�ekte kiminle konu�tu�unun bilinemeyece�i bir d�nyada bu tutuklu�um, bu kab�zl���m �a�d��� olmakla e� anlaml�yd�. Ben de kendimi ba�ka bir �a�a ait hissediyordum ayr�ca � insanlar�n kimliklerini �lke, milliyet, din, cinsiyet gibi parametreler kullanarak belirledikleri, sade ve basit ya�amlar�n hala m�mk�n oldu�u �a�lara �zlem duyuyordum. �yle tepem at�yordu ki bazen, birilerine d�ve d�ve kim olduklar�n� s�yletme hayalleri kuruyordum; anlamak istemedi�im �ey, benim �ger�ek� olamayaca��n� varsayd���m, �rol� ya da �sahtelik� olarak alg�lad���m davran��lar�n, �zge�mi�lerin, hikayelerin, s�zlerin, mimiklerin art�k kendi �zg�n ger�ekli�ini olu�turmu� oldu�uydu. �nsanlar �ger�ekten� rol yap�yordu; rolleri ger�ekti. Kendimi bir t�r Oyunlar Hakimi olarak g�r�rken kaba ger�eklikle y�z y�ze gelmek zorunda kalm��t�m; tasar�mc�s� ben olmad���m i�in k���msedi�im ve g�rmezden geldi�im bir oyunda, yani olgunluk �a��n� ya�ad���n� her f�rsatta yineleyen bu d�nyada h�kmen yenilmem i�ten de�ildi.

����������� Bunu hi� ho� kar��lamad�m. Baz� �eylerin nedenini burada aramak gerekir.

 

***

 

����������� Oyunun zeka ve inan�la olan ili�kisi bana, d��lerimi y�nlendirmeye �al��mamda hissetti�im, kar��tl�k gibi gelen ama bir Zen manevras�yla ayn� madalyona s��d�r�labilecek bir dinami�i, bilin�le bilin�d���n�n dans�n� an�msat�yor. G�z�n�n kenar�yla bakmak gibi bir�ey bu � eskiden do�ru adab�n ve iyi edebiyat�n �nko�ulu say�lan bir tutum (ge�mi�i �zlememek m�mk�n m�?). Bir oyunun, olabilece�i her�eyi olmas�n�n �art�, oyuncular�n zekalar�n� en �st noktada kullan�rken inan�lar�n� yok etmemeleri, yani oyunu yaln�zca bir oyun olarak g�rmemeleri, �te yandan oyuna olan inan�lar�n�n en �st noktas�nda, her�eyin bir oyundan, bu oyundan ibaret oldu�unu sanacak kadar ku�kudan (ve zekadan) uzakla�mamalar�d�r. Bu iki zirve bir arada var olmal�, bir di�erinin u�urumu haline gelmemelidir. �nanmazl��� ask�ya almak ancak zekayla m�mk�n olur. Ger�ek dindarlar ve ger�ek ateistler bunu hi�bir zaman ba�aramaz �rne�in � inan� ya da inan�s�zl�k d�zleminde ula�maya �al��t�klar� safl�k, bu oyunda, daha do�rusu Oyunda bir handikap olu�turur onlar i�in. Oysa hem ahireti, hem de d�nyay� bir hedef olarak benimseyebilen, hem Tanr�ya, hem de kendine inanmay� beceren insanlar�n baz�lar�nda, yerinde duramayan bu zeka-inan� ikilisinin dans�n� izlemek m�mk�nd�r.

 

***

 

����������� �eytan� olmayan bir Tanr�y� hala ke�fedememi� olmam�z, insanl�k ad�na utan� verici. Kar��t�na gerek duymadan kendi b�t�nl���n� tan�mlayabilen bir felsefe i�in nas�l hala �ok erken olabilir?

 

***

 

����������� Hol�y Sevner��n �nemini �belli s�n�rlar i�inde de olsa- kavram�� az say�daki insandan biri, yirminci y�zy�l tarih�ilerinden Sir James Belder�d�r. Bug�n art�k neredeyse hi� kimsenin ad�n� bile duymad��� Belder, d�neminde Avrupa tarihinin en �nde gelen uzmanlar�ndan biriydi; Hol�y Sevner�la tan��mas� da bu uzmanl��� sayesinde oldu � cad�l�k, b�y�c�l�k, gizli �rg�tler, pek �ok �a�da�� gibi (�rne�in �talyan Eco, Frans�z Ozick) Belder��n da ilgisini �ekiyordu; bu konuda yapt��� oylumlu �al��ma, uzun s�re alan�n klasi�i olarak kald�. Bu �al��mas�nda Belder Hol�y Sevner��n izini bulmay� ve s�rmeyi ba�ard�, ama 1465�ten, yani �iyi� d�neme ge�tikten sonra bir�ey bulamad��� i�in, �rg�t�n da��lm�� oldu�unu varsayd�. Avrupa �ap�nda etkinlik g�steren bir t�r mason locas� olarak g�r�yordu Hol�y Sevner��, siyasal g�� pe�inde ko�tu�umuzu, buna temel olarak da mistik baz� sa�mal�klar�, numeroloji gibi �eyleri �ne s�rd���m�z� d���n�yordu. Anla��labilir yan�lg�lar bunlar � �zellikle de, bu t�r yan�lg�lar�n ortaya ��kmas� i�in b�y�k �aba harcad���m�z, Utracek�i bu i�e ko�tu�umuz d���n�l�rse. Belder gibi bir ara�t�rmac�y�, 15. y�zy�l �sko�ya�s�nda Thompson ad�nda bir yarg�c�n olabilece�ine inand�rm�� olmas�, Utracek�in meslek ya�am�n�n doruk noktalar�ndan biridir.

����������� Sir Belder, bu ara�t�rmay� kendi b�rakt��� yerden al�p ilerletecek birilerinin ��kaca��n� umuyordu � bir tek ki�i ��kt�: o d�nemlerde �stanbul olarak bilinen �ehirde ya�ayan, herhangi bir akademik yap�ya ba�l� olmaks�z�n, kendi saptad��� ara�t�rma programlar�na y�llar�n� veren, kimi zaman sars�c� olabilecek sonu�lar elde etmesine ra�men �al��malar� hep kenar�n uzak k��esinde kalm�� Can Alibey Uzan. Belder��n b�rakt��� yerden de�il, bamba�ka bir ��k�� noktas�ndan Hol�y Sevner�a geldi Uzan � kitlesel hareketlerin nas�l do�du�unu incelerken, anlayamad���, tan�mlayamad��� bir d��sal vekt�r saptad�, kuantum fizi�iyle i�li d��l� olmas� nedeniyle akl� Heisenberg'e gitti, bir s�re orada oyaland�, ama bir�ey ��karamad�. �e�itli �lkelerde, �e�itli zamanlarda ortaya ��kan ve kendi i�inde tutarl� bir ama� b�t�nl��� varm�� hissini veren olaylar�n benzer mekanizmalar g�sterdi�ini, benzer a�amalardan ge�ti�ini, benzer unsurlar i�erdi�ini saptayan Uzan, yine de bu hareketlerin kim(ler) taraf�ndan ba�lat�ld���n� ortaya ��karmakta ba�ar�s�z oldu. Bunun nedenini anlamakta gecikmemesi, kendisi ad�na art� puand�r: ama�tan yola ��k�yordu Uzan, yani kitlesel bir hareketi ortaya ��karanlar�n, o hareketin ortaya ��kmas�ndan yarar sa�layacaklar�n� d���n�yordu. Bunun bir anlamda yanl�� olmad���n� kabul ediyorum, �yarar� s�zc���n� yeterince geni� tan�mlarsak tabii. Ama Hol�y Sevner��n ama�lar�n� i�erecek geni�likte bir tan�ma ula�mas�, o an i�in olanaks�zd� Uzan��n.

����������� Yine de do�ru yan�ta h�zla yakla�t��� a��kt�. Bilimle ilgili efsanelerde hep ba� k��eye kurulan �ans ya da rastlant�, Can Alibey Uzan��n da derdine deva olacakt�: toplumsal evrim kuramlar�n� kendi ara�t�rmas� ba�lam�nda inceledi�i s�rada, (Hegel, Marx, Weber, Habermas gibi a�ababalarla u�ra��yordu, taksirat� affola), o�lunun Duteron�un dinlerinden birinin peygamberi yap�lmaya �al���ld���n� ��rendi. Kronk ad�nda, yeralt�nda �rg�tlenen, bir anlamda mistik bir dindi bu, bir t�r kitle hareketi olarak do�rudan ilgi alan�na giriyordu; buradan Belder��n kitab�na ula�mas� zaten �ok k�sa s�rerdi, ama Utracek�in yapt��� numaralardan biri, i�ini �ok daha kolayla�t�racakt�: Belder��n Hol�y Sevner�dan s�z eden metni, Kronk dininin temel ba�vuru metinlerinden biri olarak �rg�t i�inde dola��mdayd� zaten.

����������� Ne yaz�k ki Can Alibey Uzan, kendi sa�l���na zarar verecek �l��de iyi bir ara�t�rmac�yd�. Belki vard��� spek�latif sonu�lar� yay�mlamay� hi�bir zaman d���nm�yordu (o�lunu Kronk�un yeni peygamberi olmaktan vazge�irmeye �al��t���n� biliyoruz, bu da en az�ndan neyle kar�� kar��ya oldu�unu, d���ncesizce ataca�� bir ad�m�n kendisi i�in ne gibi sonu�lar do�urabilece�ini tahmin etti�ini g�sterir), ama defterlerinin ve kendisinin varl���n�n yaratt��� riski g�ze almam�z olanaks�zd�. Kronk�un o s�radaki peygamberinin de bunu anlamasa bile bilmesini sa�lad���m�z� itiraf ediyorum. Can Alibey Uzan��n �l�m� ve �al��malar�yla g�nl�klerinin yok olu�u, insanl�k ad�na b�y�k bir kay�p olmu�tur.

 

***

 

����������� Soytar� gidene kadar O ile ili�kimizde herhangi bir ola�an�st�l�k yoktu. Kendi kortumuzu kurmu�, g�rece gen� ya�ta sayg�n bir konuma gelmi�tik. Evli oldu�umuzu s�yleyerek insanlar� �a��rtmay� seviyorduk, tek numaram�z buydu san�r�m � kurum nostaljisi. Soytar� �ok daha sonra geldi. Ge�en s�re i�inde kort da��ld�, biz de �e�itli ve pe�pe�e gelen yanl�� anlamalar sonucu eski toplumsal konumumuzu b�y�k �l��de yitirdik. �imdi yeniden an�msamak istemedi�im �eyler bunlar, otuz y�l� kapsayan bir hikaye, anlatmak istedi�im de zaten ba�ka. Bir bak�m-konaklama kortuna yerle�memiz, O�yu sarsan ilk �ok oldu; benimle birle�mesinden �nceki ya�am�, birli�imizin ilk on be� y�l� ortan�n �st� bir rahatl��a oldu�u kadar, ciddi oranda g�z �n�nde olma, izlenme, be�enilme, hakk�nda konu�ulma d�zenine de dayan�yordu ve genelde ya�amlar�n�n geri kalan b�l�m�n� �l�m� bekleyerek ge�irmek isteyenlerin t�k�ld��� bak�m-konaklama kortu, b�t�n bunlar�n s�f�rlanmas� anlam�na geliyordu elbette.

����������� O�yu ne�elendirmeyi, kafas�n� me�gul etmeyi, onu yeniden mutlu ve ne�eli g�rmeyi �ok istedi�im halde, bunu kendime bile itiraf edemedim o s�ralarda. Ya�am�m�z beklenmedik bir �ekilde zorla�m��t�, ama yaln�z onun i�in de�il, benim i�in de; onun bu y�k� ta��makta bana yard�m edece�i yerde y�k�n bir par�as� olmay� se�mesini b�y�k bir haks�zl�k olarak alg�l�yor, verebilece�im deste�i bile isteye geri tutuyordum. Kurallar ve �st-kurallar ayr�m�n� ihlal etmi�, haddini a�arak bir �st-kural� �i�nemi�ti, �yle d���n�yordum.

����������� Yine de Soytar� bir cezaland�rma y�ntemi de�ildi � ikimiz de, farkl� farkl� bi�imlerde de olsa, ya�am�m�z�n geri kalan d�nemini yeniden canland�rmas� i�in b�y�k umutlar besliyorduk Soytar� hakk�nda. O i�in Soytar�, kuruyan k�klerinin yeniden su emmeye ba�lamas�, yapraklar�n�n dirilmesi, g�ne�e y�nelmesi demekti. Bunu g�rmek beni ayr�ca ��lg�na �eviriyordu san�r�m � benim veremedi�im ve ya�amsal �nemi olan bir�eyi ufac�k bir canl�n�n veriyor olmas�n� katlan�lmaz buluyordum, bana yetersizli�imi hissettirdikleri ve kendi aralar�nda, benim giremedi�im bir birlik olu�turduklar� i�in ikisinden de nefret ediyordum. Benim taleplerim ba�kayd�: gizli bir imparatorluk kuruyordum ve Soytar��n�n bu imparatorlu�u ya�atmas�n� bekliyordum, yaln�z ya�atmak da de�il: benim ya�am�m�n son ony�llar�nda kurmaya ba�lad���m �eyi al�p kendi ya�am�n�n merkezine yerle�tirmesini, bir n�ve olmaktan ��kar�p dal budak sarmas�n� sa�lamas�n�, herkesin bilece�i, hakk�nda konu�aca��, merak edece�i bir yap�t haline getirmesini istiyordum.

����������� Soytar� bunu yapabilirdi � ondaki kapasitenin yirmide biri bende olsayd�, imparatorluk bamba�ka bir�ey olmu�tu. Ama yapmad�; be� ya��ndayd�, ona g�n� geldi�inde imparatorlu�un ba��na ge�ece�ini ve b�t�n d�nyay� ele ge�irece�ini anlat�yordum � g�zlerimin i�ine bakt� ve ��stemiyorum,� dedi, be� ya��ndayd�, neyi istemedi�ini bile bilmiyordu. G�l�msedim �nce, yeniden anlatt�m, nas�l e�lenceli olaca��n�, nas�l �nl� ve zengin olaca��n�, istedi�i her�eyi yapabilece�ini. Bu kez y�z�me bile bakmad�, yerde oturuyordu, ba�� �ne e�ikti, ��plak aya��n� tutup burnuma dayad�, �Sen biraz ayak kokla bakal�m,� dedi. Bizi seyreden O �ok g�ld� buna, benim surat�m�n allak bullak oldu�unu g�r�nce Soytar��y� al�p hemen d��ar� ��kard�. Hi� de�i�medi o�lumun tavr�.

����������� Soytar��n�n hep bizimle kalmas�n� beklemiyorduk elbette, bir bak�m-konaklama kortu gen� bir adam�n kalaca�� yer de�ildi, biz o ya��m�zda oradakilerin en genciydik, her tarafta ya�l�lar vard�; yine de �ok erken gitti, bir g�n �Ben gidiyorum,� dedi ve gitti. Arkada�lar�m�z� sevmezdi, san�r�m bizi de sevmiyordu; a��rl�ktan, kasvetten kurtulmak i�in, kendini bulmak ve kendi olmak i�in gidiyordu, bunu anlam�yor de�ildim, ergenli�inin ba��ndan beri besledi�i karanl�k cinsel fantazmalar�ndan kurtulmak istemesini de anl�yordum, ama affedemedim, imparatorlu�u y�z�st� b�rakmas�n�, bana yard�m etmeyi inatla reddetmesini, bir aya��m �ukurdayken el uzatmamas�n�, bunu da bizi as�ls�z �eylerle su�layarak yapmas�n� affetmem m�mk�n de�ildi. Giderse bir daha d�nemeyece�ini, onunla t�m ilgimizi kesece�imizi s�ylememe ra�men gitti. Cehennemin dibine kadar yolu vard�, eskilerin dedi�i gibi.

����������� O�nun tepkisi �ok daha farkl� oldu. Ben h�rsla imparatorlu�a as�l�p b�y�k at�l�mlar yaparken O t�m�yle i�ine kapand� ve hi� konu�mamaya ba�lad�. Beni bir kez daha yaln�z b�rak�yordu ac�m ve a��rl���m kar��s�nda, �stelik bunu yaparak beni cezaland�r�yor, Soytar��n�n gidi�inden, ya�am�m�z�n bu hale gelmi� olmas�ndan beni, yaln�zca beni sorumlu tuttu�unu g�steriyordu. Katlan�l�r gibi de�ildi. O�yla ilgilenmez oldum � �ok zor de�ildi bu, zaten tek kelime etmiyordu, yaln�zca bir�eyler yaz�p duruyordu, bir defas�nda o yokken kurcalad���mda, d��lerini anlatt��� garip �yk�ler oldu�unu sand���m yaz�larla kar��la�t�m. Beni g�rd�; portu elimden kap�p ��p yak�c�s�na att� bir anda; o h���mla ��k�p gitti. Kendi portuma aktarabildi�im tek yaz�y� hala sakl�yorum:

 

sessizlikten bilirdik her�eyi, �ok soru sormadan anlar, daha olmad� anlam�� gibi yapard�k.konu�maktan s�k�l�r, bazen de utan�rd�k ilk zamanlarda, ne zordu kendimizi a���a ��karacak bir c�mle sarfetmek; kar��m�zdakine, yan�m�zda y�r�yene, kalbimizi ezen a��rl���n kalkmas�n� belki m�mk�n k�lacak yan�t� do�uracak soruyu sormak i�in ne �ok adrenalin harcard�k, �o�u zaman bir bahane bulup ge�i�tirirdik konu�may�, bahanelere bay�l�yorduk elbette, ama sormak ve iyile�mek i�in k�vran�yorduk bir yandan, oysa sonunda sorabildi�imizde bile de�i�en bir�ey olmuyordu �o�unca, hangi soru yan�t�n� bulabilmi� ki bug�ne dek diye sormadan edemiyor ve sorulardan ve yan�tlar�n� aramaktan hala kurtulamam�� oldu�umuzu g�rerek kendimize g�l�yorduk, iyi geliyordu g�lmek. s�yleneni anlamad���m�zdan ��pheleniyorduk bazen, su�u kendimizde arayacak kadar iyi niyetliydik belli ki, bunun aymazl�k oldu�unu anlamam�z biraz uzun s�rd�, yani ��pheden ��phe duymay� ak�l etmemiz, ama sonunda ba�ard�k tabii. herkes kendi s�zc�klerini kullan�yordu konu�urken, herkesin ��reklenmi� oldu�u anlam deposu farkl�yd�, makbuzlar ayn� olsa da. onun da �tesinde, s�zc�kler kirletiyordu. ketumlukla su�lanmaktan iyice b�kt���m�z g�nlerdi, b�yle bir d�nemimiz de olmu�tu gen�li�imizde, yar�m-a��z bir a��mlama � sese d�kme harekat�na giri�mi�tik, yaz�yla da yetinmez olmu�tuk. kim neyi nas�l anlad� bilmiyoruz �imdi, bilinmez de, arada s�rada yakalanan ipu�lar�d�r ancak, bazen �akarlar, bazen �akmazlar; hi� anlatmasayd�k da olurmu� dedirtti bu yakalad�klar�m�z bize zaman zaman, a��r bir olas� ya da ger�ek hatay� d�zeltti�imiz de oldu ger�i, ama toplama �izgisini �ektik, ka��n�lmaz bir hareketti bu ��nk� hesap adam�yd�k, tartmay� ve �l��p bi�meyi, en �nemlisi de kar��la�t�rmay� severdik, �izginin alt�ndaki hanelere yaz�lan say�lar ikna edici bir a��rl�k ta��yamad� bizim i�in, dinimizi de�i�tirmedik. g�zel say�labilecek, en az�ndan �zlem dolu bir sevi�menin ard�ndan her�ey konu�ulabilir san�yorduk bir ara, ki art�k �ok sevi�mi�, �ok susmu� ve yeterince konu�mu� durumdayd�k, yine de kar��m�za dikilen t�rnaklar ve iki adac���n, ge�ici bir s�re birbirine dokunmu� iki kara par�as�n�n yeniden ve h�zla birbirinden uzakla�mas� irkiltebilmi�ti bizi, hiddetlenmi�tik, hi�bir �ey temiz kalm�yordu i�te, ya�ananlar s�z�n boyunduru�unda hemen can veriyor, renklerini �zerlerinden at�p duyu�suz bir bozlu�a b�r�n�yordu, hayata ihanet etmekti bu, ba�ka bir�ey de�il. hikaye etme edimi de hayattan kaynakland���nda onu tan�nmaz hale getiriyordu, anlat�lacak �eyin �hakiki�olmamas�, ya�anmam�� olmas�, ki�isel deneyimlerden olabildi�ince uzak durmas� �artt�, ancak bu �ekilde �hakikat�e ula��labilirdi, yaz� ve s�z, yani dil, ancak yan g�zle, belli etmeden bakarsa ula�abilirdi sahici olana, d�md�z bakt���nda ve te�rih masas�n�n ��plakl���yla �v�nd���nde, g�rd���n� sand��� ve g�sterdi�i �eyle, ger�ekte g�rd��� ve asl�nda g�stermesi geren �ey aras�nda b�y�k bir fark ��k�yordu ortaya. bu durumda belki de yap�labilecek en iyi �ey, s�zden t�m�yle uzak durmak, s�z� s�ze k�rd�rmaktan vazge�mekti. bir t�r korunma y�ntemi oldu�unu d���nm��t�k bunun ilkin, kar��la�t�r�lmaktan, dolay�s�yla yenik ilan edilme olas�l���ndan korkan �rkek ve �elimsiz ruhlar�n kendilerini korumak i�in er meydan�n� h�k�ms�z ilan etme �abalar� de�il miydi b�t�n bunlar, s�z� billurla�t�rmay� beceremeyenlerin, bulan�kl��a, belirsizli�e �vg�s�... susmay� bilen, suskuyu beceren insanlarla tan��ana, onlar�n sanat�n� kapana dek s�rd� bu. bir sonraki a�ama, �sanat� sayd���m�z �eyin asl�nda �do�a� oldu�unu anlamakt�. s�z� s�zden ar�nd�rmak oldu�unu anlad�k amac�m�z�n � s�zden s�z� ��karmak ve s�ze ula�mak, herhangi bir matemati�e tekab�l ediyor muydu bu, ediyordu elbette, s�f�r, s�f�r, s�f�r: ba�lad��� noktaya d�nme, kusursuz bir e�-uzakl�k, sonsuzluk. bundan a�k�n bir ama� olamayaca��n� anlad�k, hemen anlad�k; do�ru yolda olman�n bilgisi kavurmaya ba�lad� bizi. susayayazd�k. g�n geldi, sessizlikten bildik her�eyi.

 

***

 

����������� Ke�ke her�ey bu kadar basit ve ki�isel olsayd�; ke�ke binlerce y�ll�k �aban�n a��rl��� ve bir d�nya dolusu canl�n�n, an�lar�n�n ve umutlar�n�n sorumlulu�u �st�m�zde olmasayd�.

 

***

 

����������� M�rettebat duvar tenisi oynamay� reddediyor. Bir z�rafay� daha kesmek zorunda kald�k.

 

 

VI. B�TT�

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling, Jahiveh, Eilohis, Duteron, Papavka. Utracek toplant�n�n ba��nda mevcut olmas�na kar��n, bir a�amada d��ar� ��kar�ld�.

Tutana�� Yazan: Redaktu.

 

����������� Toplant�, Kaptan Neeling ve m�rettebat�n elle tutulur moralsizli�iyle ba�lad�. O�nun Soytar� taraf�ndan ka��r�lm�� olmas�n�n �okunu hen�z atlatamam��ken, yeni bir felaketle kar�� kar��ya oldu�umuz ��renildi.

 

Jahiveh:���������� Berbat a��klamay� yapmak gene benim pay�ma d��t�, nefret ediyorum bu i�ten. Ama hak ettim tabii, Ridaf�� ba��m�za ben sard�m say�l�r. Son durum �u: Ridaf��n sevgilisi H�kl bildi�iniz gibi Proje�nin enerji n�bet�ilerinden biriydi, dolay�s�yla uzun bir zaman dilimi i�inde yo�un bir �ekilde solitrans kullanmas� s�z konusuydu. Aletin ba�l�ca yan etkilerinden biri olan haf�za kayb�n�n belirtileri kendisinde bir s�re �nce g�r�lmeye ba�lam��t� � mekanizman�n ne oldu�u bilinmedi�i i�in bu s�reci hala durduram�yorlar. Nitekim H�kl de, Kuzeydo�u Kanad��ndaki BMA Hareketi ile ilgili olarak haz�rlad��� belgeselden sonra giderek k�t�le�ti, kortundan ��kmaz oldu; onun bu durumunun Ridaf �zerinde ciddi duygusal etkiler yaratt���n� biliyorduk. Anla��ld��� kadar�yla H�kl iyice k�t�lemi�, bunun �zerine de Ridaf her�eyi �ylece b�rak�p H�kl�le bilinmeyen bir yerde inzivaya �ekilmi�. Sa�l�k �amanlar�n�n ifadesine g�re adam�n fazla �mr� kalmam��.

 

Redaktu:��������� Bay�l�yorum buna.

 

Eilohis:����������������������� Neye?

 

Redaktu:��������� Kelek se�me yetene�imize. Bu ortadan kaybolan ka��nc� adam yahu, �nce Hatn, sonra Ebrino, �imdi Ridaf�la H�kl � bizden g��l� bir �rg�t�n parma�� m� var ne?

 

Neeling:���������� Redaktu, l�tfen. Arkada�lar, bu sefer ba��m�z b�y�k belada, fark�ndas�n�z herhalde. O�yu Soytar��n�n elinden kurtarmam�z laz�m, bunu nas�l yapaca��m�z� inan�n bilmiyorum. Ridaf��n ortadan kaybolmas�n�n Ba�lant�y� ve I��n�ma ula�ma �ans�m�z� olumsuz etkilemesini engellememiz gerekti�ini s�yleyecektim bir de, ama az �nce ald���m habere g�re �ok ge� kald�k � hepimize ge�mi� olsun.

 

����������� Kaptan Neeling�in s�zleri toplant�da b�y�k bir karga�aya yol a�t�, herkes bir a��zdan konu�tu�u i�in kimsenin ne dedi�i anla��lamad�, yaz�c� da bu habere tepki vermekle me�gul oldu�undan tutanak i�ini bir s�reli�ine savsaklad�. M�rettebat�n ilk panik ata�� biraz yat��t�ktan sonra Kaptan��n, konuyla ilgili daha geni� a��klama yapmas�na f�rsat verildi.

 

Neeling:���������� B�y�k bir y�netim zaaf� g�sterdim, affedilir gibi de�il. Sand�m ki harekat kendi momentumunu kazand�, her�eyin Ridaf�a bu kadar ba�l� oldu�unu fark edemedim. Ba�lant�n�n yeniden kopmas� t�m�yle benim su�um.

 

Duteron:��������� Kaptan, yapmay�n, bizi de a�latacaks�n�z.

 

Papavka:�������� Her�ey yolunda gidiyordu, �nceden bilemezdiniz ki Kaptan, kendinizi su�lamay�n, rica ederim.

 

Neeling:���������� Sa�olun, ama ben bu g�r���mde diretece�im. B�t�n d�nyada iki milyon y�z bin odak noktas�nda y�z milyonlarca insan toplanm��t�, Sayr��n yaz�l�m� m�kemmel i�ledi, Ridaf��n g�r�nt�s� vard� her yerde, insanlar ona neredeyse tap�yordu, �ark�lar s�yleyip, el ele tutu�up meditasyon yap�yorlard�. Ba�lant�n�n kuruldu�u duyulunca �yle b�y�k bir sevin� dalgas� kaplad� ki her yeri, neredeyse I��n�ma ge�ece�iz sand�m. Faht��n �abalar� bile meyve verdi, D�nya Birli�i, ge� kalm�� olma ay�b�n� �rtmek i�in I��n�m� sahiplenmeye soyundu bir anda, beklenmedik bir organizasyon deste�i sa�lad�. Her�ey art�k kendi ayaklar� �zerinde durabilece�ini g�steriyordu Harekat�n. Biz olmasak bile bundan sonra her�ey yolunda gidecekmi� gibiydi.

 

Jahiveh:���������� Eminim Ridaf da �yle d���nd�, yoksa b�t�n d�nyan�n kaderini bir darbede y�z seksen derece de�i�tirecek, sorumsuzca, bencilce, hay�r, bencilce bile olamayacak kadar aptalca bir hareket yapmazd�. Kad�n b�t�n ya�am� boyunca kendi k��esinde, kendi kendine sevdi�i m�zikle u�ra�m��. Kitlelerle kar�� kar��ya gelme deneyimi hi� yok ki. BMA�c�lara kat�l�nca da bir kez b�yle bir deneyimi olmu�, onda da a�z� yanm��. Yani diyorum ki bu son d�nemde Ridaf��n yapt�klar�, onun gibi bir insan�n kolay kolay kald�rabilece�i bir y�k de�ildi. Yine �ok iyi dayand� bence. Ama i�te her�ey ray�na oturdu, bana art�k m�saade diye d���nd�, sevdi�i adam yak�nda ota d�n��ecek, biraz olsun onunla ilgilenmek, d�nyan�n bak���ndan uzakla�mak istedi belli ki. Me�er kale iskambildenmi�.

 

Eilohis:����������������������� Kad�n oldu�u i�in savunuyorsun. Ridaf ihanet etti ulan, bunun �zr� yok art�k, yapma.

 

Redaktu:��������� Ben anlamad�m, insanlar Ridaf��n ortadan kayboldu�unu duyar duymaz, parti bitti diye evlerine mi da��lm��?

 

Neeling:���������� G�zel �zetledin Redaktu, g�r�nd���n kadar salak de�ilsin sen galiba.

 

Redaktu:��������� Tipten kaybediyorum Kaptan.

 

Eilohis:����������������������� Bunlar�n hepsi davar. Beyinsizler s�r�s�. Kavalc�n�n pe�inden ko�an fareli k�y�n k�yl�leri. Kavalc� gidince �Biz buraya neden gelmi�tik?� diye ap���p kal�yorlar. Kaval� bir kad�n�n eline vermeyecektik Kaptan, sap�t�yorlar sonra, anlatabiliyor muyum?

 

Jahiveh:���������� Deborah senin kaval�n� iyi �alam�yorsa su� bizim mi Eilohis? Belki de kavalda i� yoktur?

 

����������� Toplant�n�n bu a�amas�nda normalde kad�nlar ve erkekler hakk�nda keyifli bir a��z dala�� ger�ekle�tirilirdi, ama bug�n kimsenin ne keyfi, ne de herhangi bir dala�may� kald�rabilecek hali vard�, o y�zden g�ndemdeki sorunlara geri d�n�ld�.

 

Neeling:���������� Soytar��n�n k�rm�z� �izmeli kedi masal�n� kabul ettirmeye �al��aca��n� bilmesem, Eilohis�in benzetmesi �zerinde biraz daha dural�m derdim. �lgin� hakikaten.

 

Duteron:��������� Fikrini de�i�tirmi� olabilir mi Kaptan?

 

Neeling:���������� Sanm�yorum. Ayr�ca Galaksiler Toplant�s�n�n yap�lm�� oldu�unu da sanm�yorum. Ba�lant�n�n kesilmesi her�eyi alt �st etti. O�dan bir daha ne zaman haber alaca��m�z belli de�il, neler olup bitti�ini anlaman�n tek yolu hangi masal�n uygulamaya kondu�unu takip etmek, yani �izmeli kedi mi, pamuk prenses mi. Soytar��n�n bu zorbal��� yan�na kalmaz, merak etmeyin. Bu noktaya geldikten sonra da D�nya�n�n ipini �ekmezler. Soytar��n�n kumpaslar� olmasayd� �u anda b�y�k olas�l�kla I��n�mda olacakt�k. O kadar kolay de�il bu i�ler. Umutsuzlu�a kap�lmay�n. Ridaf�s�z ne yapabiliriz ona bakal�m.

 

Utracek:��������� Bence bu oyunu art�k b�rakal�m.

 

Duteron:��������� Utracek, bak yine ayn� �eyi yapt�n, yer edecek sende bu al��kanl�k. S�ran� beklesene can�m.

 

Neeling:���������� Asl�nda haks�z da say�lmaz, biliyor musun? Her toplant�da topu topu �� defa konu�ma hakk� var adam�n. Belki bu s�ra i�ini bir g�zden ge�irsek iyi olur.

 

Eilohis:����������������������� Do�u. Jahiveh �ok fazla konu�uyor �rne�in.

 

Papavka: ������� Bir dakika, bir dakika, Eilohi sen de ba�lama, zaten herkesin �

 

Utracek:��������� B�kmad�n�z m� peki?

 

Jahiveh: ��������� Neyden b�kmad�k m� Utracek?

 

Utracek:��������� Bitti i�te. Soytar� geldi ve annesini g�t�rd�, O bir daha geri gelmeyecek, Ba�lant� filan olmayacak, d�nyan�n b�t�n Ridaf�lar� bir araya gelse de olmayacak, masal filan da uygulama konmayacak. Z�rafalar� Lekeleme Komitesi dedi�iniz �ey sonu�ta Kuzeydo�u Kanad��n�n binlerce k���k�r�k yeralt� �rg�t�nden biri de�il mi, Jahiveh haber b�ltenlerini takip etti�i i�in ad�n� duyduk, birbirimize lolo yapmayal�m �imdi. E�lendik, iyi vakit ge�irdik, ama bitti oyun, oyunlar biter yahu, yeter, ben de sizin kadar sevdim bu oyunu, yine oynayal�m istedim hep, ama art�k yeter, dural�m, buradan bir yere gidece�imiz yok, kabak tad� vermeye ba�lad�.

 

Neeling:���������� Tamam Utracek, tamam. Hepimiz �z�ld�k, ben �z�lmedim mi san�yorsun O�nun gidi�ine, ama pes edemeyiz, bu kadar yakla�m��ken edemeyiz.

 

Utracek:��������� Neye yakla�m��ken Kaptan? �ki dakika kaptanc�l�k oynamaktan vazge�in de dinleyin, ne olur. Bu odada bir oyun imparatorlu�u kurduk hep birlikte, ama art�k yaln�zca kabu�u kald� imparatorlu�un, i�i kurudu, fazla uzad�. Dili �lm��, insanlar� g��m��, ta�lar� ya y�k�lm�� ya da yosun tutmu� bir imparatorluk, haritalar� kay�p, bayra�� y�rt�k, ordusu ve zaferleri �oktan toprak alt�nda kalm�� bir imparatorluk, kimseye hayr� dokunmayacak bir m�samere. �ok dramatik oldu, tamam, kusura bakmay�n, ama O gitti, hi�bir �ey olmam�� gibi yap�p, ger�ekle y�zle�mekten daha ne kadar ka�aca��z? Biz avu� ihtiyar�z i�te, orman�n ortas�nda bir �

 

Redaktu:��������� Kaptan, bir�ey demeyecek misiniz? Bunlar� kayda ge�eyim mi? Herif ald� ba��n� gidiyor.

 

Neeling:���������� Utracek, iyi de�ilsin sen. Bir s�redir de�ilsin zaten. Neyse ki dediklerini ciddiye alacak kimse yok aram�zda. Ama b�yle sa�malayacaksan bir �aresine bakmak zorunda kal�r�z, ona g�re. ��k �imdi toplant�dan, dinlen biraz. Bir daha da duymayaca��m b�yle laflar.

 

Utracek:��������� B�rak da insanlar kendi adlar�na konu�sunlar! Sen delisin diye herkes delirmek zorunda m�? �ocu�unun ve kar�n�n hayat�n� mahvetti�in yetmedi mi? �� kuru�luk �mr� kalm�� bu insanlardan ne istiyorsun?

 

Jahiveh:���������� Utracek, yeter! Gel biz seninle d��ar� ��kal�m. �la�lar�n� aksat�yorsun, ondan oluyor bunlar. Gel i�neni yapt�ral�m.

 

Neeling:���������� Evet evet. Biraz dinlensin, kendine gelsin.

 

Utracek:��������� B�rak beni Jahiveh, ben giderim, gidiyordum zaten. Ama hi� olmazsa senin daha akl� ba��nda davranman� beklerdim, sen bu adamlar kadar kopmu� de�ilsin. Neeling�in hayat� boyunca kurtulamad��� travmalara bir yenisi eklendi�i i�in ben de �z�l�yorum, ama ona yard�m edebilmemiz i�in �nce bu oyundan �

 

Papavka:�������� Hadi Utracek, hadi git art�k, adam�n tepesini att�r�yorsun ama.

 

Neeling:���������� O da �ok �al��t� tabii bu son d�nemde, bitkin d��t�, normaldir. Soytar� da onu etkiledi, iyi konu�ur pi�.

 

Duteron:��������� Kaptan, siz de fazla anlay��l� davran�yorsunuz.

 

Redaktu:��������� Hepimizin kafas� kar���kken b�yle moral bozucu s�zler duymasak daha iyi olmaz m� Kaptan?

 

Neeling:���������� Anl�yorum can�m, merak etmeyin. Bakaca��z �aresine.

 

Papavka:�������� �imdi ne yapaca��m�z� konu�acak m�y�z?

 

Redaktu:��������� D�nya Birli�i I��n�ma bu kadar angaje olmu�ken, Musak hala bizim yan�m�zdayken, Ridaf��n yoklu�u bizi uzun boylu etkileyemez asl�nda. Bir-iki ay i�inde r�zgar d�ner bence.

 

Neeling:���������� Do�ru s�yl�yorsun Redaktu, do�ru s�yl�yorsun.

 

����������� Kaptan Neeling bu s�zleri s�yledikten sonra sessizle�ti; m�rettebat onun d���nce ak���n� bozmamak i�in bir s�re beklediyse de, Kaptan��n g�zlerinde birden ya�lar�n belirdi�ini fark edince, I��n�m� de�il giden sevgilisini d���nd���n� ve kederlendi�ini anlad�lar. Bunun �zerine Eilohis�in ba�� �ekmesiyle, Hol�y Sevner��n her zaman �ok sevmi� oldu�u ve iyi performans sergiledi�i �ok eski bir �ark�y� �� sesli s�yleyerek Kaptan�� ne�elendirmeye �al��t�lar:

 

����������������������� O mistress mine, where are you roaming?

����������������������� O stay and hear, your true love�s a-coming,

����������������������� That can sing both high and low.

 

����������������������� Trip no further, O pretty sweeting,

����������������������� Journeys end in lovers� meeting,

����������������������� Every wise man�s son doth know.

 

����������������������� What is love? �Tis not hereafter,

����������������������� Present mirth hath present laughter,

����������������������� What�s to come is still unsure.

 

����������������������� In delay there lies no plenty,

����������������������� Then come and kiss me sweet twenty,

����������������������� Youth�s a stuff will not endure.

 

����������� �ark� beklenen etkiyi k�smen ger�ekle�tirdiyse de toplant�n�n geri kalan� olduk�a verimsiz ge�ti; m�rettebat�n yorgun, isteksiz ve yarat�c�l�k krizi i�inde oldu�u g�zlendi. Ridaf�� aray�p bulma ve g�revine d�nmeye zorlama fikri ra�bet g�rmedi. Jahiveh ve Duteron, yeni bir peygamber bulunmas� �nerisine �Over my dead body!� diyerek net bir �ekilde kar�� ��kt�. Eilohis Hol�y Sevner��n a���a ��kmas�n� istedi, sonunda bunu nas�l olsa yapmak zorunda kalaca��m�z� savundu, ama taraftar bulamad�. S�z d�n�p dola��p Utracek�in son hezeyan�na geldi � adet oldu�u �zere, odadan ��kan bir dost hakk�nda odada kalanlar aras�nda zevkli bir �eki�tirme seans� ger�ekle�tirildi, Utracek�in Hol�y Sevner�dan ihra� edilmesine oy birli�iyle karar verildi. Ondan bo�alan yeri, onun g�sterece�i bir adayla doldurmak s�z konusu olamayaca��ndan, yeni bir Utracek aranmas� konusunda herkesin aktif g�rev almas� karara ba�land�. Kaptan��n izin isteyip ��kmas� �zerine m�rettebat Ba�lant� konusunu bir s�re daha tart��t�ysa da, Kaptan�s�z bu i�in tad� ��kmad���ndan vazge�ildi. Duteron�un yeni getirtti�i �araplar�n tad�na bak�lmas�na karar verildi.

 

 

Kaptan Neeling�in Seyir Defteri.

 

����������� Valhala�daki g�nlerimizin b�yle tekd�ze bir can s�k�nt�s� i�inde ge�meye ba�layaca��na, bunca zaman sonra kendi elimizi kolumuzu ba�lam���as�na, �aresizce, neredeyse b�kk�nl�k i�inde bir�eyler olmas�n� bekleyece�imize inanmazd�m. �nderler bile, g�n gelir, bir ba�kas� taraf�ndan y�nlendirilmek isteyebilir, ya da en az�ndan yoldan �ekilip izleyici olmay� canlar� �ekebilir, hi� de�ilse bir s�reli�ine. Ama hay�r, �nder �nderli�ini her zaman bilmeli, sorumluluklar�ndan ka�mamal�, kitlesini d�� k�r�kl���na u�ratmamal�, onlara her ���nde yeteri kadar ok i�areti sunabilmeli. �nderlik dedi�imiz nedir ki zaten, �� bal�kla be� bin ki�iyi doyurmak sonu� olarak. B�t�n devrimlerin, b�t�n at�l�mlar�n, b�t�n zaferlerin yeterince kaynat�ld��� ve b�t�n suyu u�tu�u zaman, bireylerden ibaret oldu�u g�r�lecektir, genellikle de tek bir ki�iden. B�yle yeti�mi�iz biz: bir kahraman ��ks�n ve devleri, ejderleri, d��manlar�, karanl���, gerili�i, fakirli�i, umutsuzlu�u, grili�i yok etsin istiyoruz, pe�inden gitmiyor muyuz, gidiyoruz elbette, ama pe�inden gidilecek birinin varl��� olmadan kilitleri a�am�yoruz, kap� �n�nde dikiliyoruz en fazla, paspas�n �st�nde uyukluyoruz iki b�kl�m. A��l�n!, diye ba��r�yor sonra arkalardan birileri, K�z�ldeniz taklidi yap�yoruz g�ruh olarak, �ok seviniyoruz ��nk�, hayat�m�za yeniden Anlam geliyor, Dava geliyor, �nan� geliyor diye, i�te diyoruz, i�te toplu ve bireysel zekalar�m�z� u�runa yorabilece�imiz, �zenle geli�tirdi�imiz kaslar� u�runa kullanarak ta�lar� yerinden oynataca��m�z, �ukurlar kazaca��m�z, kaz�l� �ukurlar� yerlerinden oynat�lm�� ta�larla dolduraca��m�z, havaya savrulmas� gerekenleri savurup d��enleri tutaca��m�z, u�runa daha bir y���n �ey yapaca��m�z, sayesinde sevin�ten a�lay�p h�z�nle g�lece�imiz, g�zel an�lar biriktirip bunlar� sonsuza dek birbirimize anlatarak ge�mi� varl���m�z�, dolay�s�yla da halihaz�rdaki benli�imizi kendimize ve birbirimize kan�tlayaca��m�z bir Sava��� ve ona yaver giden bir Sava� geliyor, bizim sava��m�za benziyor bu, haydi, haydi, haydi, haydi, haydi! B�ceklerin krallar� yok ama, Teverat�ta dedi�imiz gibi � b�cek kadar olamayan bir �rk�n ahfad�y�z, nas�l, b�ceklerin her biri, bilmesi gereken her�eyi biliyor, be� milyon tanesi ayn� anda, ayn� ama� i�in hareket edebiliyor, nas�l, �ndersiz, antenlerini birbirine de�direrek, birbirlerinin �zerinden y�r�yerek, k�v�l k�v�l ileti�erek gidiyorlar gidecekleri yere, onlar giderken biz duruyoruz, parolay� soruyoruz birbirimize hala, sende miydi anahtar?, yoo, sende de�il miydi?, arkadakiler? Anahtar yoksa gi�eden ge�emiyoruz, ba�lamadan bitiyor Pazar y�r�y���m�z. Daha iyisine lay�k m�y�z? Kesinlikle hay�r. D�nyay� Kurtaran Adam, d�nyay� kurtarma sorumlulu�unu bile isteye �stlenmi� olsa bile, bir a�amadan sonra, �al��ma saatlerinden �ikayet�i olabilir. Tanr�lar da insand�r, hele �afak vakti yakla��yorsa.

 

***

 

����������� Utracek�i �ld�rmek zorundayd�k; o istedi bunu. Laf�n geli�i de�il � beni �ld�rmezseniz hepiniz i�in �ok k�t� olacak, yap�lmas� gerekeni yap�n, diyen oydu. Her�eye ra�men cesur bir adamd� Utracek, cesaretini kan�tlayacak bir�ey yapmas� pek gerekmemi� olsa da. Onu egzantrik biri olarak tan�may� se�tik, hepimizin g�z�nde i�ini biraz fazla ciddiye alan, hafif ka��k bir tutkuyla �al��an, �abuk parlamasa da �abuk k�sen, o y�zden onunla konu�urken dikkatli olunmas� gereken biri. ��i g�c� s�zc�klerleydi � daha sonralar� resimlerle, foto�raflarla, hareketli g�r�nt�lerle u�ra�maya ba�lad���nda bile, ilk g�z a�r�s�n� unutmad�. Hi�bir �eyi ba�ka bir�eyle kar��t�rmaktan ho�lanmad�; kulland��� her anlat�m arac�n�n saf ve d�r�st kalmas�na �al��t�. Oysa i�i insanlar� y�nlendirmek, �o�u kez de bir anlamda aldatmakt�; bu devasa �eli�kinin a��rl���yla s�rekli y�z y�ze ya�ad�, g�zlerini hi� yummad�. Bu bak�mdan onu ger�ekten takdir ederim. D�r�stl�k, ba�kas�n�n yap�ta bakarak kolayca saptayabilece�i bir nitelik de�il belki; en az�ndan �yle olmad��� �l��de bunun arkas�na saklanan, zekice oyunlarla e�lendiren, d���nd�ren, kendini be�endiren, sevgi doyumsuzlu�unu gidermeye �al��an, di�er yazarlar taraf�ndan usta oldu�u d���n�len yazarlar�n d�r�stl�k gibi bir meselesinin olmamas�n� sa�layan da bu. Utracek, bir ufak istisna d���nda hi�bir zaman yazd�klar�n� sahiplenme �ans� olmayan bir yazard� �stelik; onun sahicili�i, hep ba�ka insanlar�n sahicili�i olarak okunmaya mahkumdu; buna ra�men d�r�st olmak, d�r�stl��� kendine mesele etmek, benim Utracek�i ilk tan�d���mda anlamakta zorland���m ve a��k�as� zaman kayb� oldu�unu d���nd���m yakla��mlard�. Nereden kaynaklan�yordu �yleyse Utracek�in d�r�stl���, kendini bunca kat z�rh�n alt�na gizlemek zorundayken? Her zaman do�ruyu, do�ru bildi�ini mi s�yl�yordu? Elbette hay�r, oyunbaz�n �nde geleniydi, yoksa i�im olmazd� onunla. San�r�m �u: do�ruyu s�ylemedi�ini bildi�inde, oyun oynad���nda, aldatt���nda, bu bilgiyi, yani b�yle yapt��� bilgisini yap�ta i�rik k�l�yordu. �kincisi, daha �nemlisi ve daha zor ele geleni, bilmedi�i �eyleri biliyormu� gibi yapmazd�, y�zeysel taklitlere kalk��mazd�, modaya uymazd�, hissettiklerini �arp�tmaz, hissetmediklerini hissediyormu� gibi yapmazd�. Anlatt��� �eyler i�in oldu�u kadar, anlat�� bi�imi ve c�mleleri i�in de ge�erliydi bu. Sevi�seydi b�yle sevi�irdi � besleyici bir yemek gibi. B�y�k tabak, dekoratif porsiyon ona g�re de�ildi, abur cubura da y�nelmezdi �te yandan. Evet, san�r�m do�ru benzetme bu � d�r�st bir ev yeme�i gibiydi yazd�klar�, elinden �ok �e�it gelirdi �stelik.

����������� ��te bu Utracek�i �ld�rmek zorunda kalmam�z, hi�birimiz i�in gurur verici bir deneyim olmad�. Ne var ki ona, kendi arzusuna ve yaratm�� oldu�u ge�mi�e sayg� duymak zorundayd�k - Hol�y Sevner��n bekas�n� i�in i�ine hi� katmasak bile. Ald���m�z son darbeler onu belki de hepimizden �ok yaralad�, en �ok onun �evkini k�rd� � bug�ne dek m�kemmel i�ler ��karm��t�, ama devam edemeyece�ini g�r�yordu, biz de g�r�yorduk. Soytar��n�n anlatt��� hikayeyi ger�ek sanmas�, bizim varl���m�z�n ve misyonumuzun ger�ekli�ini sorgulamaya ba�lamas�, bir anlamda mesleki deformasyondu belki de � neyin ger�ek oldu�unu, neyin olmad���n� ay�rt edememek, i�i tam da bu ayr�m �zerine kurulu biri i�in �l�m olmal�yd�. Bizim onu �ld�rmemizin, bu nedenle ona ek bir mutsuzluk ya�atmad���n�, tam tersine kendini �oktan �ld�rm�� oldu�unu bildi�i i�in, bizden zaman i�indeki s�r�kleni�ini sona erdirmemizi istedi�ini d���nerek biraz olsun avunuyorum.

 

***

 

����������� Ridaf�� d���n�yorum da � an�msamak da, an�msamamak kadar b�y�k bir lanet de�il mi asl�nda? H�kl�le birlikte, herkesten uzak ya�arken, birbirlerinden ba�ka kimseleri kalmam��ken, yan�ndaki adam�n eskiden nas�l biri oldu�unu an�msamak, �imdiki haline, unutu�una, Ridaf�� dahi unutu�una ve be� dakikada bir yeniden unutu�una katlanmay� daha zor hale getirmiyor mudur? Ya H�kl � basit bir haf�za s�f�rlanmas� vakas� de�il onunkisi, s�rekli yeniden s�f�rlanan bir beyinle ya�ad���n�n fark�nda bile olamamak. O�nun Gezgin hakk�nda d���nd�kleri geliyor akl�ma sonra, d�nyada en �ok sevdi�im insan�n, sonunda benden ka�maya varan �Soytar��ya do�ru d�r�st direnmedi bile; bunu an�msamak da benim lanetim olacak �mr�m�n geri kalan�nda- ihanetini d���nm�yorum da, Gezgin�le cezaland�r�l���ndan sonra ilk kez kar��la�t���nda, onu yeniden g�rd���nde ama Gezgin�in kendisini yeniden de�il, ilk kez g�rd���n� fark etti�i anda ya�ad��� ��k��� ve yeniden aya�a kalkmas�n� d���n�yorum. Onun yan�nda olmay� se�ti � kimdi ki o, ne payla�m��lard�, bundan sonra ne payla�abilirlerdi? Kalp kalp, ba�ka bir�ey de�il.

����������� Bu �a��n, yere g��e koyamad���m�z, m�thi� d�n���mlere gebe, ama ayn� zamanda her�eyin yerli yerine oturdu�u, gereksiz kafa kar���kl�klar�n�n, sivilcelerin, komplekslerin, a��r�l�klar�n, gevezeliklerin bertaraf edildi�i, nereden geldi�i belli olmayan enerji patlamas� �eklindeki bunal�m sarmallar�n�n yerini mutedil dalgal�, ama yine de pupa yelken gidilen bir seyre b�rakt��� bu g�zelim le� �a��n ba�l�ca tak�nt�lar�ndan biri de�il mi, �te yandan, an�msamak-unutmak denklemi? Herkes s�rekli bir ��imdi� i�inde ya�am�yor mu, bu de�il mi Hol�y Sevner��n sald�rd��� en b�y�k yelde�irmeni? Tutanaklar, seyir defterleri, k�t�phaneler dolusu Kay�tlar, binlerce y�l�n zaman haritas�n� ��karmak i�indi hepsi; biz bunlarla u�ra��rken, insanlar sava�lar�, toplama kamplar�n�, a�l�ktan �l�nd���n� unutturmaya �al���yordu. Ak ka��k de�iliz ger�i hi�birimiz � Proje�nin temelinin kilblerle olu�turulmas�na g�z yumduk, I��n�ma ge�me yolunda, haf�zalar�n� alarak insanl�klar�ndan �ar�nd�r�lan� zavall�larla ilerlenebilece�ini sand�k; unutmuyorum. Unutmad���m i�indir i�imde hala bir�eyleri de�i�tirebilece�imize dair besledi�im, art�k saf�a itiraf etmenin hi�bir �eyi de�i�tirmeyece�i inan�. S�z�n u�aca��na akl�m�z�n kesti�i anda, iki bin be� y�z y�l �nce ba�lad� belki de bu a�a�� giden yoku�, belki de b�t�n su� kay�t tutmaya ba�lama karar�ndayd� � unutabilece�imizi g�rd���m�z anda, varolu�umuzun iskeletine ihanet etmeye ba�lad�k biz.

����������� Bir a��dan, evrensel bir �a�da�l�k �izgisine ula�t���m�z da d���n�lebilir tabii, Soytar��n�n ceza verme y�ntemlerine bak�l�rsa � Tanzanyal�lar, elektrikli iskemle �lkelerine ilk kez geldi�inde pek de gururlanm��t�. Evrendeki her bilin�-cismi, programlanm���as�na an�msamak-an�msanmak kul�b�n�n ebedi �yesi olmaya �al���yor. B�yle bir evrenin bar�nd�rd��� en b�y�k s�r, D�n���m pe�inde b�ylesine ��lg�nca ko�mas�. Anla��l�r �ey de�il � 18. D�n���m sonucunda bir sonraki evrene ge�ildi�inde, bu kul�be ve �yelerine ne olacak? Bir �nceki evreni an�msamayan bu bilin�, bir sonraki evrende kendini nas�l an�msatacak?

 

***

 

����������� Hol�y Sevner �yesi olmadan �nceki ya�am�m� benim i�in bir utan� kayna�� haline getirmeye �ok �al��t�lar, sayg�nl���m� elimden ald�lar, i�imden kovuldum, kortumda ya�ayanlar, kendi geleceklerini tehlikeye atmamak i�in ayr�lmak zorunda kald�, yapayaln�z ve tutamaks�z b�rak�ld�m, t�vbe etmem istendi. Unutmaya kesinlikle de�ecek bir ge�mi�. D�nyan�n en b�y�k sigorta �irketinde �nder yard�mc�s�yken, g�nl�k ya�amla ilgili hemen her�eyin sigorta kapsam�na al�nmas�n� sa�layacak bir plan geli�tirdi�imde, �nce bu projenin, sonra da �irketin ba��na ge�irilmi�tim. Hava durumundan lokantadaki yeme�in pi�me durumuna kadar her�eyi ufak bir prim kar��l��� sigorta ettirme fikri insanlar� o kadar cezbetti ki, iki y�l i�inde ciromuzu �� kat�na ��kard�k. Herkes benden, i� dehamdan s�z ediyordu � bir sigortac� i�in duyulmam�� bir�ey. Ka��nmaya ba�lamam uzun s�rmedi � gizli ekipler kurup sigortal� m��terilerimizi sabote etti�im, b�ylece bir yandan daha �ok insan�n paranoyaya kap�l�p sigorta yapt�rmas�na neden olup, bir yandan da �irketi artan bir �deme girdab�na s�r�kledi�im, hem anar�i yarat�p hem de beni besleyen eli �s�rd���m ortaya ��kt���nda, tasarlad���m eylemlerin daha yar�s�n� bile ger�ekle�tirememi�tim. Karar ve uygulama kesin ve �abuk oldu � bavulumu bile alamadan, safra gibi at�ld�m.

����������� Dibe ��kmem �ok daha uzun s�rd�, ama d�n��� olmad���n� en ba��ndan O da, ben de biliyorduk � O�yu iterek benden uzakla�t�rmaya, su y�z�ne ��kmas�n� sa�lamaya �al��t���m o d�nem boyunca, kendi konumunu hi�e sayarak �matematiksel modelleme konusunda, end�strilerden yerel h�k�metlere, �ok �e�itli alanlarda en �st d�zeyde dan��manl�k hizmeti veren bir �irketi vard�- kelimenin tam anlam�yla elimi tuttu. Sonu� t�m�yle ka��n�lmazla�t� b�ylece. Dibe ula�t���m�zda, art�k hep orada kalmam�z gerekti�ini anlad���m�zda bile, kendi ba��n�n �aresine bakmay� d���nmedi.

����������� Bunu basmakal�p buluyordum, �zel bir de�eri oldu�unu kesinlikle d���nm�yordum, jenerik bir�eydi, bir k�pek ba�l�l��� g�steriyordu benim g�z�mde, onu lay�k oldu�u �ekilde a�a��lamaktan ba�ka bir�ey gelmiyordu elimden. O�suz �ok daha rahat edece�imi, �zg�r olmam gerekti�ini kafaya takt���m, iyice keskinle�ti�im g�nlerdi � ne kadar �ekilmezle�ebilece�imi anlamaya �al���yordum belki de. Asla unutamayaca��m g�nler... Uzun s�re, bu d�nemimden hi� utanmad���mdan zerrece ku�ku duymad�m � �zerinde uzun uzun d���nm�yordum, d���nd���mde de O g�r�nt�ye girmiyordu hi�, intikam fantazileri kuruyordum daha �ok, ne yapsam yakalanmam, onu kavramaya �al���yordum. Yakalanmamay� yeterince istemek gerekti�ini kavrayacak kadar beynim vard�, O�yu g�recek kadar de�ilse de.

 

***

 

����������� Hol�y Sevner tarihinde ola�an�st� bir g�n: Kuzeydo�u Kanad��n�n �ld�r�ld��� san�lan eski h�k�met �nderi Hatn ��kageldi. Jahiveh onu uyur halde g�r�r g�rmez tan�d�. Buray� ve bizi nas�l buldu�unu anlamad�k � biz d��ar�dayken gelmi�, belli ki toplant� odas�ndaki ka��tlar� kar��t�rm��, sonra da yataklardan birinde uyuyakalm��t�; uyand���nda, �sta�dan buraya geli�ine kadar ge�en s�re i�inde ciddi bir �ok ge�irdi�ini anlad�k � ona neden Hatn diye seslendi�imizi anlamakta zorluk �ekiyor gibiydi. Anlatt��� karmakar���k hikayeyi do�ru d�r�st dinleyemedim, ��nk� yata��n ona k���k geli�ine ve laf aras�nda and��� avc�lara tak�lm��t�m. M�rettebat�n suratlar�na bakt�m teker teker, bu siyah sa�l�, beyaz tenli, kiraz dudakl�, uzun boylu kad�nda �evet, bir gen� k�z say�lmazd�, ama k�l� k�rk yarman�n alemi var m�yd�?- benim g�rd���m� g�r�yorlar m� diye. Jahiveh�le g�z g�ze geldi�imizde ikimizin de ayn� �eyi d���nd���n� anlad�k � Pamuk Prenses, yedi c�celerin kul�besine gelmi�ti! Demek Ba�lant� koptuktan sonra Galaksiler Toplant�s� yap�lm��, O Soytar��n�n b�t�n ayak oyunlar�n kar��n D�nya�ya a��lan kredinin bo�a gitmedi�ini ve yak�nda I��n�ma ge�ecek g��te oldu�umuzu, bunun ger�ekle�ebilmesi i�in de Pamuk Prenses masal�n�n uygulamaya konarak D�nya�ya destek verilmesi gerekti�ini kabul ettirmi�ti. K�l�k de�i�tirmi� bir k�t� krali�enin ziyaretine her an haz�r olmam�z gerekiyordu � Hatn s�ylediklerimizi pek anlam�yordu, ama yabanc�lardan hediye almamas� konusundaki �srar�m�z�n sonucunda, g�lerek de olsa s�z�m�z� dinlemeyi kabul etti.

����������� Ne var ki sevincimiz uzun s�rmedi �ola�an�st� bir g�nd� ger�ekten- ak�am saatlerine do�ru biri daha geldi, ama Ebrino�ydu bu, k�t� krali�e de�il. Onun da zor g�nler ge�irmi� oldu�u, annesini bile tan�mamas�ndan anla��l�yordu. Eilohis Ebrino�nun k�t� krali�e olabilece�ini bir s�re savunduysa da, Jahiveh ba�ta olmak �zere m�rettebat�n geri kalan� taraf�ndan sindirildi. Bulundu�umuz yerin yol ge�en han�na d�nmesi ayr� bir endi�e kayna��. Duteron�un korkusu, iki g�n sonra H�kl�le Ridaf��n da ��kagelmesi. Bir�eyler oluyor ve biz ilk kez bu kadar d���nday�z olaylar�n. Hol�y Sevner��n binlerce y�l sonunda nihayet zafere ula�aca��n� san�rken, bir anda �l�mc�l bir hezimete u�ramam�z gayet m�mk�n.

 

***

 

����������� Her insan�n ya�am�nda �e�itli d�n�m noktalar� olur, benim de oldu � karar vermeden �nce hepsinin e�i�inde durdum, esen r�zgar� g�z kapaklar�mda hissettim, bazen ge�tim e�i�i, bazen geri ad�m att�m. Sonralar�, kar��ma ��kan e�iklerin say�s�h�zla azald�; g�n geldi, elek oldu bu e�ikler � yeni bir par�a eklenmeden duvarda tozlanan bir koleksiyon. Bunu bir t�r k�dem g�stergesi olarak alg�lad���m olmu�tur: baz� �eyleri yapm�� oldu�um i�in baz� �eyleri yapmak zorunda olmama ayr�cal���n�, kimseyi beklemeden, ben tan�d�m kendime.

����������� G�n gelip bu ayr�cal���n beni beklemeden kendini iptal etmesini beklemeliydim, ummasam bile; gafil avland�ktan sonra bile ayak diremi� olmamsa, ancak ya�l�l���n getirdi�i bir inat��l�k, korku ve hakl� ��kma saplant�s�yla a��klanabilir, a��klanacaksa. B�y�k kurtar�c� destanlar�nda da hep b�yle olmaz m�: ister bir polis m�fetti�i ya da bir banka soyguncusu, isterse bir b�y�c� ya da ejder avc�s� olsun, uzak diyarlarda sakin bir ya�am s�ren Kurtar�c�, yeniden, son bir kez, g�revin kendisine y�neltti�i �a�r�y� duyar ve gere�ini yapar.

����������� �imdi benim yapmam gereken de, g�n geldi�ine g�re, bu: arkas�na bunca zamand�r sakland���m�z perdenin art�k �n�ne ��kmak ve y�zle�ilmesi gerekenle y�zle�mek, uzun �mr�m�n son kovalama sahnesini, hakk�n� vererek oynamak. D�nya�y� bu a�amaya kadar getirmi�ken, korkmak, yorulmak, vazge�mek �ok cazip bir se�enek olu�turuyor asl�nda � elimizden gelen her�eyi yapt���m�z�, ama olmay�nca olmad���n�, belki de b�ylesinin herkes ve her�ey i�in daha iyi olaca��n� birbirimize defalarca anlat�r, art�k hi�bir yere varmayacak an�lar� kar��la�t�r�r, neler ba�ka t�rl� olsayd� nelerin farkl� sonu�lanaca�� konusunda inan�l� kavgalar ederiz. Daha g�zeli var m�?

����������� �yleyse nedir, m�rettebat�m� kaptans�z b�rak�p D�nya�ya ��kmak ve sava�mak i�in beni d�rten? �ok mu seviyorum bu gezegeni ve onun insanlar�n�? Hi� de�il � i�in do�rusu, pek de umurumda de�iller, kendi ba�lar�na; bu kadar emek ak�tmam�� olsak, I��n�ma ge�mi� ge�memi� ilgilenmem bile. O�daki merhamet duygusu bende hi� olmad�. Kurulmas� i�in onca u�ra��lm��, inan�lmaz engeller a��lm��, e�i g�r�lmedik zorluklara g���s gerilmi� bir yap�n�n, bir makinenin ziyan olmas�na izin vermeme d�rt�s� bu daha �ok � �alteri kapay�p gitmektense, son bir kez, yapt��� �eyi yapmas�n� sa�lamak ve bu kez amaca ula��labilmesi i�in dua etmek. D�nya I��n�m� hak etmediyse bile biz hak ettik � s�rf bu y�zden bile olsa, ba�lamak �zere oldu�um yeni oyunu kazanaca��m� biliyorum.

����������� �kincisi, merak: Bilincin Bek�ilerini, bir evrenden di�erine s�reklili�i korudu�una emin oldu�um y�ce muhasebecileri merak ediyorum; anlamad���m, ��nk� bilmedi�im, yepyeni bir kavram bu, daha �nce nas�l akl�ma gelmedi�ine �a��yorum bir yandan da. Bilincin Bek�ileri var olmak zorunda � demek ki varlar. Soytar��n�n bu konuda �ok �ey bildi�inden, I��n�m fedaili�ine de bu y�zden soyundu�undan eminim. ��renmeden duramam. Soytar��yla da bir baba-o�ul konu�mas� yapman�n zaman� geldi demek.

����������� ���nc�s� de merak: O�nun d��kapan�n�n neredeyse her an�n� kaplayan, ikimizin de o�lunu ki�isel d��man� olarak saptam�� bulunan, buna ve bana kar��n O�nun zaaf geli�tirdi�i (aksine bir an olsun inanmad�m), Z�rafalar� Lekeleme Komitesine kar�� bize beklenmedik ve kar��l��� �denmez bir destek veren o garip, yaln�z, k�r adam� bulmak istiyorum. D�ello edece�imizi sanm�yorum, konu�aca��m�zdan emin de�ilim, ama kar��la�mam�z �art � gerisi sonra d���n�l�r.

����������� Ayr�ca O�nun bana ihtiyac� var �yapayaln�z kalm��ken onu �aresizli�ine terk etmem d���n�lemez; bundan �ok daha fazlas�n� hak ediyor. Jahiveh, O�un o kadar da yaln�z olmayabilece�ini, Soytar��n�n yan�s�ra Gezgin�in de ona kamp ate�i hikayeleri anlat�yor olabilece�ini ima ettiyse de, O�nun �u anda yaln�zca bana ihtiyac� oldu�unu biliyorum.

����������� O�suz ya�amay� s�rd�rmeyi kabullenmek zorunda kalmay� istedi�imi sanm�yorum.

 

 

VII. RUHUM SANA EMANET

 

 

Hol�y Sevner Toplant� Tutana��.

 

Toplant�ya Kat�lanlar: Kaptan Neeling d�� g�reve gitti�i i�in toplant�lara bir s�re kat�lamayacak; Kaptan Vekili g�revini Jahiveh �stlendi; Jahiveh�ten bo�alan yeri Hatn dolduruyor; Utracek�ten bo�alan yere Ebrino atand�; Redaktu bile�ini sakatlad��� i�in toplant�ya normal �ye olarak kat�l�yor; Eilohis ve Duteron�un stat�s�nde bir de�i�iklik olmad�.

Tutana�� Yazan: Papavka.

 

����������� Toplant�ya, Ebrino ve Hatn i�in k�sa olmas�na, yormamas�na �zen g�sterdi�imiz bir tan�t�mla ba�lad�k � ikisinin de �okun etkisini �zerlerinden atamad��� belli oldu�undan, bir yandan ge�mi�teki kimliklerini onlara an�msatmak, bir yandan da Hol�y Sevner��n ne oldu�unu, onlar�n bu yap� i�inde nas�l bir g�rev �stleneceklerini anlatmak, ama bunu olabildi�ince zorlamadan yapmak istedik. �kisi de, kafalar� kar���k olmas�na kar��n, kapasiteli ve birlikte �al��maya yatk�n, uyumlu insanlar. M�rettebat olarak kolayca kayna�aca��m�z� d���n�yoruz. Kaptan Vekili, Eilohis�i Hatn�la gere�inden fazla kayna�mamas� i�in uyard�, ard�ndan �u anki durumumuzu �zetledi:

����������� Ba�lant� yeniden kuruldu, Galaksiler Toplant�s�nda bir�ok gezegenin yan�s�ra D�nya da I��n�m i�in G�zetim ve Destek Program� kapsam�na al�nd�. Bu program�n D�nya�daki uygulay�c�s�n�n Hol�y Sevner olmas� ayn� toplant�da kararla�t�r�ld�; Kaptan Neeling, I��n�ma ge�ilene kadar gizli �nder olarak d�nya h�k�metleri nezdinde �al��malar�n� s�rd�recek, resmi s�fat� IGDP Sorumlusu olacak. Biz de teknolojik bir at�l�m yapt�k, Ebrino�nun, yani Utracek�in getirdi�i port sayesinde Kaptan�la �zel bir hattan s�rekli ileti�im i�inde olaca��z.

����������� Kaptan Vekili�nin bu a��klamalar�ndan sonra Kaptan Neeling�in yoklu�unda nas�l �al��malarda bulunulmas� gerekti�i tart���ld� ve yeni g�rev alanlar� belirlendi. Buna g�re Utracek Kaptan Neeling�le ve IGDP y�netimiyle ileti�imden, ayr�ca port-alanda yap�lacak i�lerden; Jahiveh b�t�n yerel h�k�metlerin I��n�m� destekleyici �al��malar yapmas�n� sa�lamaktan; Duteron b�y�k �irketlerin, �ncelikle de Musak ve Games�in I��n�m i�in yeni projeler �retmesinden ve bu �irketlerin �al��malar�n�n denetlenmesinden; Eilohis Programa dahil edilen di�er gezegenlerle i�birli�i olanaklar�n�n ara�t�r�lmas�ndan; Papavka 2,100,000 odak noktas�nda toplanan b�ceklerin geldikleri yerlere sa�-salim d�nmesinin sa�lanmas�ndan, lekesiz z�rafalar�n lekelettirilmemesinden ve Mutsuz �ah Is�nandemir�in galaksiler nezdindeki �al��malar�n�n desteklenmesinden; Redaktu Galaksi Y�netimi kay�tlar�n�n incelenmesinden ve Kaptan Neeling i�in Soytar� hakk�nda bilgi toplanmas�ndan; Kaptan Vekili ise genel e�g�d�mden sorumlu olacak.

����������� Kaptan Neeling aram�zda olsayd� bu i�i belki de biraz fazla aceleci bir �ekilde tatl�ya ba�lad���m�z�, sonuca biraz fazla kestirme bir yoldan ula�t���m�z� belirtir, ondaki dolamba�l� oyun dehas�na sahip olmad���m�z i�in bizi a��ktan su�lamasa da, tembelli�imiz, konsantrasyon bozuklu�umuz ve kavramsal b�t�nl��e gereken �nemi vermeyi�imiz hakk�nda demedi�ini b�rakmazd�. O�nun bizimle olmamas�na kar��n Ba�lant�n�n kurulabilmesini ku�kuyla kar��lar, ka�lar�n� kald�rarak hepimizi teker teker s�zerdi. Ba�lant�n�n kurulmas�n�n ve I��n�ma ge�ilmesinin m�mk�n oldu�unu, Hol�y Sevner��n en umutsuz d�nemlerinde savunan ve bize g�� a��layan hep o olmu�tu, ama bunlar�n sonunda ger�ekle�meye ba�lamas�ndan galiba rahats�z olacakt�. �nsanlar�n insanlara emanet edildi�i bir �topyan�n ya�ama ge�irilme olas�l���, Kaptan Neeling�i her zaman i�in i�in endi�elendirmi�tir � ne var ki Hol�y Sevner��n g�revi de bunu yapmakt�. Tarihsel s�re� i�inde baz� �eyleri de�i�tirememek, baz� �eylere engel olamamak Kaptan�� hep �zd�; �ehir farelerinin durumu onda tak�nt� halini ald�, Jams �ld�r�l�nce karde�i �lm�� gibi a�lad�. Bu umursamazl�k ��l�n�n ortas�nda, karde�lik ve dayan��maya de�il, a�k�nc� bir metafizi�e dayanan bir devrimi benimsemekle ger�eklerden ka�t���m�z�, d�nyan�n i�inde bulundu�u duruma ger�ek ��z�mler aramak yerine birtak�m oyunlar�n cazibesine kap�ld���m�z d���ncesi, ku�kusu, Kaptan Neeling�in i�ini hep kemirmi�tir. Oysa I��n�m harekat�, tarihteki en ger�ek�i birlik harekat� oldu; insanlar� birbirleri i�in, hatta sonraki nesiller i�in de�il, do�rudan kendileri i�in, kendi canlar�n� kurtarmak i�in �al��mak zorunda b�rakt�; bencillikte birle�ti herkes. Soytar��ya ve Z�rafalar� Lekeleme Komitesine kar�� verilecek sava�� kazanman�n ancak ikincil sonu�lar�yd� D�nya�n�n ve di�er canl�lar�n kurtulmas�. Bu bak�mdan, Kaptan Neeling�in endi�elerinin yersiz oldu�una Hol�y Sevner m�rettebat� olarak karar verdik.

����������� Utracek havan�n �ok g�zel oldu�unu s�yleyerek bir y�r�y��, ard�ndan da ufak bir piknik yapmay� �nerdi, Kaptan Vekili�nin sert tepki vermesi �zerine yeni Jahiveh toplant�y� d��ar�da, piknik sofras� etraf�nda yapmay� �nererek uzla�ma sa�lamaya �al��t�, m�rettebat�n �o�unlu�unun bu �neriyi be�endi�inin anla��lmas� �zerine d��ar� ��k�ld�, eski Utracek�in ve ba�hekimin de bizimle gelme iste�i kabul edildi; havan�n ger�ekten g�zel oldu�u, hafif bir esintinin varl���n�n s�ca��n bunalt�c� olabilecek etkisini azaltt���, k�stebeklerin bu y�l erken ��kt��� ama a�a�kakanlar�n nedense ortalarda g�z�kmedi�i, Jahiveh�in elbisesinin ona �ok yak��t���, �ampanya ve �ile�in insan� mutlu k�ld��� g�zlendi, bir keresinde eski Utracek�in toplant�y� unutup �ehre indi�i i�in Kaptan Neeling taraf�ndan fena halde azarland���, Utracek�in de bunun �zerine Kaptan��n seyir defterlerini kar��t�rarak oraya buraya, ipe sapa gelmez dipnotlar d��t���, Kaptan��n bu notlar�n Soytar� taraf�ndan yaz�ld���n�, dolay�s�yla D�nya�n�n sald�r�ya u�rad���n� d���nerek Hol�y Sevner�� alarma ge�irdi�i, Utracek�in su�unu itiraf etmesine ra�men sakinle�meyen Kaptan��n gece vakti ��k�p ormanda Soytar��y� arad���, geri d�nmemesi �zerine endi�elendi�imiz, sabah�n ilk ���klar�yla birlikte hala alarm halinde onu aramaya ��kt���m�z ve tam �u a�ac�n alt�nda uyuyakalm�� buldu�umuz an�msanarak bunun e�lenceli bir an� oldu�u saptand�, piknik �rt�s�n�n o a�ac�n alt�na serilmesine oybirli�iyle karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

�����������